Skip to content

ᐃᒡᓚᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ

ᑏᕕᑦ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖅ ᐃᒡᓚᖅᑎᑎᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖏᑦᑐᒦᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ.

ᑏᕕᑦ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑎᖃᖅᖢᓂ
A Night of 1,000 Laughs ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᑉ ᐱᓐᖑᐊᕐᕕᖓᓂ ᓄᕕᐱᕆ 25-ᒥ. ᑕᐃᓐᓇ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᐊᕆᓪᓗᓂᓗ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓄᑖᒥ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᖢᓂ.

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᖅᐸᕋ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓄᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ, ᒪᒥᓴᕈᑕᐅᑉᓗᓂᓗ ᐃᒡᓚᖃᑦᑕᕐᓂᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ, A Night of 1,000 Laughs ᐃᒡᓚᐅᑎᓂᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᓄᕕᐱᕆ 25-. ᑕᒪᓐᓇ, ᐅᐸᒃᑕᐅᓚᐅᖅᖢᓂ 35-ᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᖢᓂᓗ ᐊᖑᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ.

ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒃ 29-ᓂᒃ, ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᖑᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕆᔭᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᒡᔪᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᓪᓗ ᐊᖑᑎᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ. ᐃᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ 34-ᒥᓂᑦᔅ ᐅᓂᒃᑳᖅᖢᓂ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᖕᒥᐊᖅᓯᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᖃᖅᖢᓂ.

ᓱᓕᔪᖅᑕᖃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᓕᕌᖓᒪ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᖓᓲᓕᖅᑐᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕆᐊᖓᓚᐅᖅᐳᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᒐᓱᐊᖅᑐᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᖁᒃᓴᓱᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐆᒃᑐᓚᐅᖅᖢᓂ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒥᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᓱᓂ ᖃᑦᓰᖅᑕᒻᒪᕆᒃᖢᓂ.

ᑕᒡᕙᓂ ᐊᑎᖃᖅᑐᒥ A Night of 1,000 Laughs, ᐊᒥᓱᐃᖅᑕᖅᖢᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᖢᓂᑕᒡᕙᓂᓗ ᐅᒥᖕᒪᒃ ᕗᕌᓕᒃᑯᓐᓂ ᐅᐱᖔᒥᖁᒃᓴᓱᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᖃᑎᔭᐅᖃᑦᑕᕋᒪ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑰᔨᖃᑦᑕᕋᒪ ᐅᖃᓪᓚᓕᕌᖓᒪ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᑐᐃᓐᓇᖏᑦᖢᓂ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᓂᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓄᖅᑲᓚᐅᖏᑦᖢᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕋᒥ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ. “ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᒃᑲᑐᐊᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᖃᑦᑕᖏᓐᓇᒃᑭᑦ... ᐃᒡᓚᖅᑎᑦᓯᒑᖓᒪ ᐱᒋᐊᓪᓚᖃᑦᑕᖅᐳᖓ. ᖁᕕᐊᓇᓚᐅᖅᐳᖅ.”

ᐊᐃᓴᒃ ᒥᓐᓴ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔪᓂᒃ Night of 1,000 Laughs ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᑉ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓂ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖑᐊᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒥᓐᓴ. “ᑕᐃᒪ, ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᒻᒪᕆᒃᐳᖅ.”

ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ ᐊᖑᑎᖓᑎᒥᓄᑦ, ᒫᑎᐅ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᓂᐊᒧᑦ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖁᔨᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᕕᐱᕆ 25-.

ᐃᒡᓚᕐᓇᑦᓯᐊᕐᒪᑦ. ᐅᖃᓪᓚᕕᒋᓚᐅᕋᒃᑯ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᐅᖁᓪᓗᒍ. ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᖅ,” ᑏᕕᑦ ᐅᕼᐅᑲᓐᓄᐊᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐱᒋᐊᓚᐅᖏᓐᓂᕋᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᒡᓚᓗᐊᒧᑦ ᓄᖅᑲᕐᓂᖅ ᐊᔪᖏᓚᐅᕋᒪ ᐃᓱᒪᓪᓗᖓᓗ. 'ᖃᓄᕐᓕ ᐃᒡᓚᐅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᐳᖓ ᐃᔪᕐᓇᑦᓯᐊᕐᒪᑦ?' ᐅᐱᒋᑦᓯᐊᖅᐸᕋ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑦ.”

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥᐅᑕᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ Eric Kitigon ᐊᒻᒪ Nua Olsen-Hakongak ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐊᑖᑕᖓ, ᐅᕼᐅᑲᓐᓂᐊᑉ ᐅᖃᐅᓯᕆᓚᐅᖅᖢᓂᐅᒃᐃᒡᓚᒃᑎᑎᒃᑲᐅᓂᖓᓄᑦ”, ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᐸᖓ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᐅᖏᓐᓇᖅᓯᒪᕗᖓ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓛᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒧᑦ ᑎᑭᑦᖢᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᐅᖏᓐᓇᖅᓯᒪᕗᖓ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᓯᐊᖅᖢᖓ ᑐᑭᓯᓯᒪᓕᖅᖢᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒡᓇᕐᓇᖅᑐᑦ.”

Don Burnstick ᐊᒻᒪ Dave Chappelle ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓕᕆᑎᓪᓗᒍ.

ᐅᕼᐅᑲᓐᓂᐊᒃ ᓄᑖᒥ ᐊᕐᕌᒍᖑᖅᐸᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕆᕗᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ ᑐᖏᓕᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ. ᐊᓯᖓᓂᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᑯᒃᓴᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᕙᓯᑯᓴᒥᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᐊᓈᓇᖓᑕ ᓄᓇᖓᓂ.

ᓇᒧᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᖅᐳᖓ. ᐋᒃᑳᓚᐅᖅᓯᒪᓂᐊᖏᑉᐳᖓ ᐊᐱᕆᔭᐅᒍᒪ, 'ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᓐᓄᒃ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕕᑦ ᐃᒡᓚᒃᑎᑎᒍᒪᕕᑦ?' , ᑕᐃᑯᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᐳᖓ. ᖃᖑᓱᖏᑦᖢᖓᓗ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕌᖓᒥ ᖁᕕᐊᓱᖃᑦᑕᖅᐳᖅ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᐳᖅ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᓪᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᖁᕕᐊᓇᑦᓯᐊᖅᐳᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.