Posted inUncategorized

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᐃᕆᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᓄᕕᐱᕆᒥ, Moving Forward Together/ᕼᐃᕗᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᓂᖅ ᐊᑕᐅᑦᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒧᑦ ᓯᑎᕚᓂ ᕗᒧᑕᓐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ ᐋᓕᓴᓐ ᐱᐊᕆ ᑎᑭᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᔨᒥ ᕼᐃᑯᒃ ᐃᓕᕼᐊᕐᕕᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᑎᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᑎᓂᒃ ᖃᓗᖅ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ ᐋᕿᒃᓱᖅᓯᒪᒃᐸᑕ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ, ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑎᒥᒥᒍᑦ.