Skip to content

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ

ᐊᕐᕕᐊᓂ−ᑐᙵᕕᓕᖕᒥ ᕼᐃᓈᓂ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᐱᓪᓗᑎᒃ 2018−ᒥ ᐊᖅᓴᕐᓂᓂ ᐱᐅᓛᖑᔪᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᒥ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖑᔪᒥᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒥ ᒪᑐᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᑐᕚᒥ ᕕᕈᐊᕆ 3−ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓂᐅᕗᖅ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᓐ (ᓄᒃᔅ) ᓕᓐᑎᐅᓪᒥ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒪ ᑯᕉᒍᕐ ᐊᒻᒪ ᐹᓚ ᕋᒻᐴᓪᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᐅᑕᑦ, ᒫᓐᓇᓕᓴᒥ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᓂ ᓗᐊᕆ ᑕᒍᕐᓈᕐᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᒥᑦ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᓵᖅᑐᒥᑦ.

ᑯᑭᒃ ᑲᕆᑕᖅ, ᓴᐅᒥᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᓯᐊᕈᓪ ᑭᓇᒃ ᐊᑐᖅᐳᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᒃ ᖃᕐᓕᓂᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ−ᑐᙵᕕᓕᖕᒥ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᒧᑦ, ᕼᐃᓈᓂ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᒧᑦ, ᕼᐃᓈᓂ ᓴᓇᐅᒐᖏᓐᓂ. ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᐱᓚᐅᖅᐳᖅ 2018−ᒥ ᐊᖅᓴᕐᓂᓂ ᐱᐅᓛᖑᔪᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᒥ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖑᔪᒥ ᐋᑐᕚᒥ ᐱᕈᐊᕆ 3−ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᓕᓐᑎᐅᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᖅ 2016−ᒥ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᖃᕐᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᕕᓂᕆᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᒥ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᑎᖅᑭᐊᓕᑦ, ᓄᕕᖅᓵᓕᑦ, ᖁᖓᓯᕈᑦ, ᓇᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ.

"ᐃᒪ ᐅᕙᖓᓗ ᐱᓕᕆᓲᖑᕗᒍᑦ ᑕᖅᓯᖅᓱᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᑦ ᐅᖃᓲᖑᕗᑦ ᐱᔭᕇᖅᑐᒧᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓕᓐᑎᐅᓪ.

"ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᙶᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐊᕙᓗᓯᓯᒪᔪᒥᑦ.

"ᑕᒪᓐᓄᒃ ᐃᒪᓗ ᑕᖅᓯᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᖃᖅᐳᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑭᓃᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᓐᓄᕌᓂᑦ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂ ᓴᓇᐅᒪᔪᓂᑦ ᐅᓗᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑭᓂᕐᓂᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᑦ.

"ᐃᒧᒪᓕᐅᕆᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓂ ᓴᓇᐅᒐᑦᑎᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᐱᒋᐅᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᖃᕐᓕᓂᑦ, ᐱᐅᒋᔭᐅᕐᔪᐊᓚᐅᖅᖢᑎᒃ, ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐅᕕᓂᕈᕐᓂᑦ."

ᓕᓐᑎᐅᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑎᖅᑭᐊᓂᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᕈᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᐅᔨᒪᕗᑦ 95 ᐳᓴᓐᑎᖓᓂ ᐊᖑᑎᓕᒫᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᓲᖑᕗᑦ ᑎᖅᑭᐊᓕᖕᓂᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᐅᔪᓂ ᓴᓇᓯᒪᔪᓄᑦ.

"ᐱᓕᕆᓲᖑᒋᕗᒍᑦ ᑎᑎᕋᔭᐅᕋᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ-ᑕᖅᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᔭᐅᔪᓂ ᓴᓇᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᑭᑦᑎᐊᕙᐅᐸᓗᒃᑐᓂᑦ.

"ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᕆᓂᐅᔪᒥ ᐊᑭᑐᔪᐊᓘᔪᓐᓇᖅᐳᖅ, ᑕᐃᒫᒃ ᐊᑭᕗᑦ ᐊᑭᑭᑦᑎᓐᓇᓱᐊᓲᕆᕙᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᐊᑭᒃᖠᒋᐊᖅᓯᒪᓂᔪᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᑭᑦᑐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

"ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᑕᒪᕐᒥᒐᓚᖕᓂ ᓴᓇᐅᒐᑦᑎᓐᓂ ᓴᓇᔭᐅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᒍᑦ ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ, ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒃ ᔫᓇᐃᑎᑦ ᔅᑕᐃᑦᔅᓂ.

"ᐊᒃᓱᕈᕐᔪᐊᖅᐳᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᖅᓯᖅᓱᐃᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑕ ᐅᕕᓂᕈᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒐᓚᖕᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᒋᐊᓕᓵᓚᐅᖅᐳᒍᑦ 2016−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᒦᑉᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ, ᑕᐃᒫᒃ ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᖅᐳᒍᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᖅᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓪᓗᑎᒍᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒃᓴᑦᑎᓐᓂ ᕿᓂᖅᑎᓪᓗᑕ, ᕿᓂᕐᓗᑕ ᓇᓚᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᓕᒫᓂᒃ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒫᑦᑎᐊᖑᔪᒥ."

ᓕᓐᑎᐅᓪ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓂᖓᓂ ᕼᐃᓈᓄᒧᑦ ᐱᓂᖏᓐᓂ 2018−ᒥ ᐊᖅᓴᕐᓂᓂ ᐱᐅᓛᖑᔪᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᒥ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖑᔪᒥ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᒪᕐᕈᑲᓴᖕᓄᑦ ᓄᖅᑲᓚᐅᕋᑎᒃ ᑭᓱᓕᒫᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐅᔪᒧᑦ.

"ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑕᐃᑯᙵᐅᓯᒪᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᐸᓗᒃᑐᒥ ᐊᑎᖃᖅᖢᑕ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ, ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᐅᔪᒥ, ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥ ᓴᓇᐅᒐᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᐅᕗᖅ ᑲᒻᐸᓂᑦᑎᓐᓄᑦ.

"ᐱᓕᕆᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᔪᐊᖅᖢᑕ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᓴᕐᓂᓂ ᐊᖏᓛᖑᖕᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓄᑦ.

"ᑕᐃᒫᒃ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐊᓗᒋᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᓇᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᒍᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ"