Skip to content

ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᒍᑎᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨ

ᑎᐅᕆ ᐃᕼᐅᒪᑕᒃ ᐊᔪᖏᑕᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᒑᖓᒥ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓱᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓚᐅᖅᓱᓂ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᓱᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᖁᖅᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒡᓗ − ᐊᒻᒪ ᐃᓱᓕᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓱᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ ᖁᕐᓗᖅᑐᑉ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᖏᓐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᓱᓂᓗ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ.

ᖁᕐᓗᖅᑐᒥᐅᑕᖅ ᑎᐅᕆᓐ ᐃᕼᐅᒪᑕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓱᓕᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᒍᑎᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᓱᓂᓗ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐅᓯᒍᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᓕᒎᑎᓕᖕᓂᒃ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᑐᐊᕋᒥ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐸᕋ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᓚᐅᖅᓱᓂ, ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ. “ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᓗᓇᖏᑲᐅᑎᒋᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᑎᒋᓚᐅᖅᐸᕋ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᒐᒪ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᒍᒪᓚᐅᖅᓱᒍᓗ. ᑕᒡᕙᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ... ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑲᐅᓈᕆᓚᐅᕋᒃᑯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᖅᑖᕈᒪᓪᓗᖓ ᐱᓕᕆᐊᕆᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᓐᓂᒃ.”

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᓯᐊᓕᖅᓱᓂᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒥᓱᓂᒡᓗ ᐃᑲᕋᓂᒃ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᕐᕕᖓᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨᐅᕗᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᖅᓱᓂᓗ ᐃᒥᖅᑕᐅᑎᓂᒃ, ᑭᓇᓗᓕᕆᒍᑎᓂᒃ, ᒥᓗᑲᐅᑎᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒃᑕᐅᑎᓂᒃ, ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᒍᑎᓂᒃ, ᓴᓕᒎᑎᓕᖕᓂᒃ, ᓴᓂᕈᑎᓕᖕᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᔭᖅᑐᕈᑎᓂᒃ.

“ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐄᑲᓴᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᑦᓯᐊᕙᐅᓪᓗᑎᒃ.”

ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᒪᕐᕉᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓱᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐃᕼᐅᒪᑕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᔪᔩᓐ ᑯᑎ.

“ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖅᐳᖅ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᓱᓂ ᐊᑯᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ,” ᐃᕼᐅᒪᑕᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑯᑎ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓪᓚᕆᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓱᓂ, ᐃᐊᐴᑕᒥ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᒪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓚᐅᖅᓱᓂᓗ ᑕᐅᓇᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ Vermilion, Edmonton, Lethbridge ᐊᒻᒪ Fairview ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᓱᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ.

“ᑖᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐸᒃᑲ ᐅᖓᓯᖕᓂᖅᐹᖑᖕᒪᑕ ᑲᓇᖕᓇᒧᑦ, ᐅᐊᓕᓂᕐᒧᑦ, ᐅᐊᖕᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᒡᒋᒧᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᐊᐴᑕᒥᐅᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᑲᓴᓕᖅᐸᒃᑲ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᕼᐅᒪᑕᒃ ᖃᒧᑕᐅᔭᓄᑦ ᕼᐊᓐᑕᒐᓚᖕᓄᓪᓗ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᔨᖑᕈᒪᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᓂ.

“ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᕆᖃᑦᑕᕋᑦᑕ ᑕᒫᓂ, ᐊᖑᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑎᓪᓗ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, ᐊᒻᒪ ᐊᑖᑕᖓ, ᐲᑕ, “ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓪᓗᓂ” ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᕐᓂᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᕐᕌᒍᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᕙᐃᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂ, ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᓕᕆᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ.

“ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᕙᐃᔭᖏᑦᑎᒍᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᒪᑕ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᕙᐃᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ,” ᐃᕼᐅᒪᑕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.