Skip to content

ᐱᓐᖑᐊᖅ ᑲᔪᓯᓂᖓ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᐳᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᔪᓯᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ

ᐱᓕᕆᔪᒻᒪᕆᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅ, ᒥᑭᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᑕᐅᔭᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑉᐸᓂ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᑲᖓᑦ ᐊᓪᓚᕕᖃᓕᖅᖢᑎᒃ ᕚᓐᑰᕙ, ᐳᕆᑎᔅᑲᓚᑉᐱᐊᒥ ᐊᒻᒪ ᓕᓐᓯ, ᐋᓐᑎᐅᕆᔪᒥ.

ᐱᓐᖑᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᐳᖅ ᐊᑎᖃᖅᖢᓂ Inuktitube, ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ ᐱᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ YouTube-ᒥᒃ ᑕᑯᒃᑕᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᑦ ᓇᐃᑦᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.

ᓯᑉᑕᐱᕆᒥ, ᑖᒃᑯᐊ Startup Canada-ᑯᑦ ᐅᐱᒋᔭᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒥᑭᔪᒥᒃ ᑲᑉᐸᓂᒥᒃ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒥᒃ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐊᒃᑐᐱᕆ 19-ᒥ, Shaw Centreᒥ ᐊᑐᕚᒥ, ᐱᓐᖑᐊᖅ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᓚᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒥᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ.

ᐱᓐᖑᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᒍᑎᒃᑯᓪᓗ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᐃᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒍᑎᓪᓗ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᓐᖑᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓐᖑᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᑲᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ. ᒪᕐᕈᐅᓕᖓᓪᓗᓂ: ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕋᓱᐊᖏᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑉᐸᓂ.

“ᐱᓐᖑᐊᒃᑯᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᒥᒃ 2017-ᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᓯᐊᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᖃᕆᑕᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᒐᓗᐊᕈᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᒃ, ᓴᓇᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᒪᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ Startup Canada-ᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᖓᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓯᒪᔪᕐᓗ ᕕᒃᑐᕆᐊ ᓚᓂᒃᔅ.

“ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐅᐱᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓐᖑᐊᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑎᒍᑦ, ᓴᐳᔾᔨᒍᑎᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖏᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ. ᐱᓐᖑᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᐱᑦᓯᐊᖅᐳᒍᓪᓗ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᕋᑦᑕ 2017-ᒥ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᒥᒃ.”

ᑲᑉᐸᓂ “ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ,” ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒡᓗ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕋᐃᔭᓐ ᐋᓕᕗ, ᑲᑉᐸᓂᒥᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ 2012-ᒥ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ (ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ) ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᓛᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᐊᖏᓪᓗᓂᓗ. ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒡᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐊᑕᐅᑦᓯᒃᑯᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᓗᑎᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓕᕗ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑦᓱᖏᖅᓯᒪᓇᑎᒃ ᑐᓗᕈᑎᖃᕋᑎᒃ ᑲᑉᐸᓂᖃᖅᑐᑦ.”

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᓯᐊᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᒃᐳᖅ ᐋᓕᕗᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓪᓗ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ $400,000ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᕐᓂᖅ Arctic Inspiration Prize ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ – ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᒍᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᒍᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᒃ, ᐱᓐᖑᐊᓕᐅᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᓴᓇᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᑕᐅᔭᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑐᖃᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ.

“ᐱᓐᖑᐊᖅ ᐱᕈᖅᐹᓪᓕᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᕐᕌᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ, ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ Arctic Inspiration Prize-ᒥᒃ. ᐱᓕᕆᖏᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᖃᓕᖅᐳᒍᑦ 9-ᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᖢᑕ 12-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᓂᐊᖅᑐᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓕᕗ.

“ᐱᖓᓱᐃᓐᓇᐅᖏᓕᖅᐳᒍᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑉ ᐊᑖᖓᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᒥᓕᔭᓂᒃ ᐱᓕᕆᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐱᓕᕆᔨᖃᓪᓚᕆᓕᖅᐳᒍᑦ ᐱᐊᓂᒃᑎᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.”

 

ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ: “ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ” ᑕᑯᒃᓴᐅᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᔨᑖᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐱᓐᖑᐊᖅ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᑐᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᒪᑕ Inuktitube-ᒥᒃ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᓕᖅᐸᕗᑦ ᐊᑯᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᓚᐅᖏᓐᓇᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓕᕗ. “ᐱᒋᐊᓕᕋᑦᑎᒍ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᑕᖅᑭᒃ ᒪᕐᕉᓚᐅᖅᑐᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 2012-ᒥ.”

ᐋᓕᕗ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᐅᕆᐊᕈᒪᓕᓚᐅᕋᒥ ᑕᑯᓚᐅᖅᖢᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᕈᑎᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑎᖃᖅᖢᓂ KidsTube.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ YouTubeᒥ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒃᓴᖃᐅᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᓗᐊᓂᒡᓗ. ᐃᒻᒪᖄ 150-ᒥᓕᔭᐃᑦ ᐃᑲᕋᐃᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᐊᓯᐅᓐᓇᑲᐅᑎᒋᖕᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᐅᓚᔪᓕᐅᖅᑎᓪᓚᕆᖕᓄᓪᓗ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐊᒥᓲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ.”

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᔾᔪᐊᖅᓯᓪᓗᓂ KidsTube-ᑯᓐᓂᑦ, Inuktitube ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᖅᑯᑎᖃᖅᖢᑎᒃ YouTubeᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ inuktitube.com – ᐲᖅᑕᐅᓪᓗᓂ YouTube-ᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᑭᓯᐊᓂ.

“ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᑦ, ᕿᓂᖅᖢᓂ ᐱᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑐᒥᒡᓗ ᓇᓂᓯᔭᕐᓂᖏᑉᐳᖅ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᓚᐅᑦᓵᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓕᕗ.

ᐃᒻᒪᖄ 70 ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐱᒋᐊᖅᑳᕈᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᖅ ᐃᓐᖏᐅᓯᖃᕐᓂᖅ.

“ᐃᓱᒪᓯᒪᒐᑦᑕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓂᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᓄᑖᖑᖅᑎᓯᒪᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒍ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓕᐅᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑦᓯᑦᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ. ᓴᑲᓐᓯᑦ 2 ᐊᓂᒍᖅᐸᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖓᑕ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕᓗ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ – ᖃᐃᑦᓯᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓈᒻᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᑕᑯᒃᓴᐅᒋᐊᖃᖏᑦᑐᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓕᕗ.

ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂ ᐱᓐᖑᐊᖅ ᐅᑕᕿᕗᑦ ᑐᓴᕐᓂᖅᑐᒥᒃ ᑐᓴᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᑲᑉᐸᓂ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᒋᐊᓪᓚᒋᐊᖁᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕐᕌᒎᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᕝᕙᕐᒥᓗ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᕐᒪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᒍᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ. ᐸᖕᓂᖅᑑᒥ ᐊᔪᕐᓇᓚᐅᖏᑦᑑᒐᓗᐊᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᔪᓯᒍᑎᒋᓗᒍ.

ᑭᓯᐊᓂ ᐊᕐᕕᐊᓕᐊᕋᑦᑕ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᒧᓪᓗ ... ᐊᐅᓪᓚᕌᖓᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓪᓚᖃᑎᒋᕙᒃᐸᕗᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᓕᕗ.

“ᑕᐃᒪ ᓴᓇᓚᐅᖅᐳᒍᑦ 100- ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒡᓗ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑑᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᒐᑦᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓗᑕᓗ ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᒪᒡᓗᒋᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓪᓗ ᕿᒪᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᐃᓐᓇᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ.”

ᐋᓕᕗ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓂ ᖃᐃᔪᓂ.

“ᐊᖏᖅᑕᐅᖏᒃᑯᑦᑕ, ᑐᓴᖅᑎᑎᒍᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᖁᒡᕕᐅᕐᓗᑕ.”