Posted inOpinion

ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ

ᐅᒃᑐᐱᕆ 2020−ᒥ, ᐊᒥᑦᑐᕐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔪᐃᓕ ᖃᐃᕐᓂᖅ ᓇᖏᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐆᒪᓂᖃᖅᑐᓂ ᐊᔪᕈᑎᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂ.