Skip to content

ᐱᕚᓪᓕᐅᑕᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᑎᒧᑦ

ᕿᓚᒥᕈᓗᒃ ᐸᕐᓇᖕᓂᐊᓕᕐᒥᒐᑦᑕ ᖁᕕᐊᓲᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᖃᑦᑕᕋᒃᑯ ᒪᑐᐃᖅᓯᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᖁᔭᓐᓂᒃ ᐅᕙᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᓪᓗ ᑖᓱᒥᖓ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓯᖏᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᐅᒪᖁᒐᒃᑭᑦ ᖃᓄᖅ ᖁᕕᐊᓱᒃᕕᒃ ᑐᑭᖃᕐᒪᖔᑦ. ᑕᐃᓱᒪᖓᓂᑦ ᓄᕕᐱᕆ 2009-ᒥ ᑕᐃᒪ ᐱᒋᐊᖓᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ.

ᓲᕐᓗᓕ ᐱᖁᑎᑖᕋᓱᐊᓗᐊᒧᑦ ᑕᐅᑐᒍᓐᓃᖅᑎᑕᐅᒐᑦᑕ ᑐᑭᓪᓚᑦᑖᖓᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᕕᐅᑉ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᐅᓕᔨᑦᑕ ᐃᓅᕕᐊᓂ. ᐃᓱᒪᖔᓕᕋᑦᑕ ᐃᒡᓗᕗᑦ ᐃᑯᒪᖃᐅᓕᖅᐸᑦ ᐱᖁᑎᕗᓪᓗ ᕼᐊᓐᓇᓛᓗᖕᓂᒃ ᐃᑯᒪᖃᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪ ᖁᕕᐊᓱᒃᑑᔮᓕᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖁᕕᐊᓱᒃᕕᖕᒥ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖔᓚᐅᖅᑕ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ, ᓱᓗᐊᖑᖏᒻᒪᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕈᑦᑕ ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᓅᓯᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓈᓚᒃᐸᒃᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᕗᑦ ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᑦ, ᐱᒃᑯᒥᒋᔭᒥᓂᒃᓗ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᓇᓱᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐅᓪᓗᒥ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᐸᒃᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᓲᖑᖕᒪᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃᓘᓐᓃᑦ ᒪᑐᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᔪᖅᓴᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᕐᒪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᖢᓂᓗ ᑕᐃᓱᒪᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒫᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᓯᒪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒥᒐᑦᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐸᒃᓯᒪᒐᑦᑕ ᐊᒃᓱᕈᖅᑎᓪᓗᑕ ᓈᓚᒃᑕᐅᕙᒃᖢᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑕᓗ ᐊᐱᕆᒑᖓᑦᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑕ.

ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᐅᑎᕙᒃᖢᑕ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᑦᑕ ᐃᓅᓯᒪᒐᑦᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓚᖃᐅᖅᖢᑕ ᓇᒡᓕᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒋᒐᑦᑎᒍ.

ᐅᒃᐱᕆᔭᒃᑯᓪᓕ ᑕᒪᐃᑕ ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᑦᑕ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓄᑦ, ᐊᓱᐃᓛᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖁᕕᐊᓱᒃᕕᖕᒥ ᐊᒃᓱᕈᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑕ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪ ᐃᓐᓇᕗᑦ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᖃᓕᖅᑐᑦ ᑭᐱᖑᖁᓇᒋᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᕕᖕᒥ. ᐅᔾᔨᖅᓱᓚᐅᖅᑕ ᓄᑕᕋᑯᓗᖕᓂᒃ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑳᖏᓱᑎᒃᓗ ᐃᓚᐅᑎᓐᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑕᐅᔪᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᕗᓪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐱᕈᖅᓴᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᕿᒃᓵᓕᖁᓇᒋᑦ ᐃᓄᑑᖁᓇᒋᓪᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦ ᐅᑭᐅᖃᕋᓗᐊᕈᕕᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᓂ ᐃᓚᐅᕕᒃᓴᖃᖅᑐᒃᓴᐅᒐᕕᑦ.

ᐊᐃᑉᐸᖃᑦᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᕿᓂᓲᖑᖕᒪᑕ ᖁᕕᐊᓲᑎᒃᓴᓂᒃ. ᓄᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐅᐃᒥ ᐱᒃᑯᒥᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓇᓱᐊᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᒡᓕᒋᔭᒥᓄᑦ. ᓄᑕᕋᑯᓗᐃᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᓇᒡᓕᒍᓱᒃᓗᑎᒃ ᐊᓈᓇᒥᓂᒃ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᕝᕙ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓲᖑᕗᑦ. ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓚᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᓯ ᐱᒃᑯᒥᒋᔭᓯᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᓕᖅᐸᓪᓕᐅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᖁᕕᐊᓱᒃᕕᖕᒥ ᐃᔾᔪᕐᓇᐃᑦᑐᖑᐊᑦ ᖃᑕᖑᑎᒌᑦ ᐱᒃᑯᒥᒋᔭᐅᓲᑦ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᒥᓇᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᑕᕋᑯᓗᖕᓄᑦ ᑕᕝᕙ ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖁᕕᐊᓱᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖅᐹᖑᕗᑦ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ.