Skip to content

ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᕋᑖᖅᑐᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᒐᕙᒪᑎᖓᓗ

ᓯᕗᓂᖓᓂ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᖅᑎᓪᓗᒍ ᐹᓪ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᕿᓚᓈᕆᔭᐅᓂᑯᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᒃ ᓱᓕ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᐊᓂ ᐃᓱᓕᑎᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ.

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᖃᐅᔨᓇᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓ ᖃᓄᐃᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓂᖓᓂᒃᓗ ᕿᒥᕐᕈᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓯᖅᑐᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑏᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ, ᑕᒪᐃᑕ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᔪᖏᑦᑐᑦ ᕿᒪᒃᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ - ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᔪᑎᑦ, ᔪᐊᔨ ᕼᐃᒃᔅ - ᑕᑯᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓂᖓ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᕐᕌᓂᓂᑦ ᐊᓯᐅᔨᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 37 ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ, ᑖᓐᓇ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑕᐅᓂᐊᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᖅᑯᓯᖃᕈᓐᓇᕋᑦᑕ.

ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᓰᑦ ᓄᒃᑎᑲᑕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ ᑐᖓᓕᖏᑦ - ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑦ - ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ. ᐱᓗᐊᖑᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᑯᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓕᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᒥᓂᔅᑕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᑲᔪᖅᑏᑦ “ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓃᑦᑐᓐᓃᖅᑐᑦ,” ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑦ ᑎᓯᐱᕆᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᕚᓐ ᓇᐃᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓗᐃᓴ ᐹᓚᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑕᐅᔪᑦ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᑭᐅᓯᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᑎᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᐃᕙᑦᑎᔨᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍᓕ ᐃᓚᖓ 23-ᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕈᑎ ᓇᓕᒧᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᒃ. ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖁᓕᓂᒃ ᐅᖓᑖᓂᓗ, ᑲᓱᒃᓯᒪᓕᕐᒪᑕ 50-ᐳᓴᒥ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ 85-ᐳᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ.

ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᓯᓪᓗᓂ, ᖁᐊᓴᖅ ᐃᒋᑦᑎᓪᓗᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᒦᑦᑐᓂᒃ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒃᑯᕕᐊᓂ ᐊᓯᔾᔩᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂᒃ. ᓈᒻᒪᒃᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖓ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᕝᕙ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᐱᒋᐊᖓᕈᓯᖓ ᓈᒻᒪᒃᐳᖅ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᒥᓱᓂ ᐊᖅᑯᑎᒥ ᓄᖅᑲᖓᓇᖅᑐᖅᑕᖃᐅᕐᒪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕈᑎᓄᑦ 85-ᐳᓴᐅᓕᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ. ᐃᓕᓴᖅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖑᔪᑦ ᓇᑉᐸᖏᑕ ᐅᓇᑖᓅᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᑕᒪᐃᑕ ᖃᓪᓗᓈᓂᖔᖅᑐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖃᖔᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃᓗ. ᓇᑉᐸᐃᓐᓇᑯᓗᖏᑦ ᐃᓅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᑦ.

ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑖᓐᓇ ᐱᔭᕆᑐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓴᐱᕐᓇᒐᓚᒻᒪᕆᒃᓗᓂ ᐋᕿᒐᓱᐊᕆᐊᖅ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖃᓂᑦᑐᒥ. ᐄ, ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃᓗ ᐱᑕᖃᐅᓕᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᒪᑕ ᓱᓕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᒋᐊᒃᓴᖅ ᒪᑯᓂᖓ ᐱᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐃᒫᖓᐃ 1,000-ᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᑎᐅᓂᕐᒥᒃᓗ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓴᐅᑎᒋᖕᒪᑕ. ᓄᓇᕗᒥ ᓯᓚᑦᑐᒃᓴᕐᕕᒃᔪᐊᖅ ᑕᐃᒫᑎᒋ ᐅᓄᖅᑎᒋᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᑎᖁᑎᖃᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᓱᓕ ᐱᕝᕕᒃᓴᖃᖏᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᖏᑦᑐᖅ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᑭᐅᖑᓂᐊᖅᑐᓂ ᖁᓕᓂ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᓱᒃᑲᓕᔪᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 37-ᖁᑎᐊ ᑐᕌᒐᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔪᑎᓂ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕗᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᒍᕇᑦ 4−ᒥᑦ 9-ᒧᑦ 2039−ᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕕᒃᓴᖏᑦ ᒍᕇᑦ 10-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᖏᓪᓗᑎᒃ. ᒫᓐᓇ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᒃᓴᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ ᐃᓕᓵᓂᒃᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᒋᐊᖓᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᒥ ᒍᕇᑦᓂ, ᒫᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᔮᖏᒻᒥᔪᑦ ᖁᐊᓴᐅᑉ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓯᒪᖁᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᓈᒻᒪᖏᓐᓂᕋᐃᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᖏᑦ ᓱᒃᑲᓕᖕᒪᑕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᑕᕋᓛᖑᓂᕐᒥᓂᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᒃ ᐃᓅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᕈᖅᓴᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ. ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᓱᒪᓂ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᖁᔭᐅᔪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᓚᐅᕐᒪᑕ ᑖᓱᒥᖓ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥᒃ, ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔪᑏᑦ.

ᑕᐃᓱᒪᓂᓕ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ ᑖᓐᓇ ᓵᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᑦ ᐃᓄᖔᕐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᐅᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖁᐊᓴᐅᑉ ᐃᖅᑲᐃᑎᓚᐅᕐᒫᑎᒍᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕆᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᒥ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂᓕ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂᒃᓗ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᕐᒥᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ-ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒦᓐᓂᑦᑎᓐᓂ ᖃᓄᐃᖏᒻᒪᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓃᕐᒥᒃᐸᑕ ᒐᕙᒪᑎᒃᑯᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖔᕐᓂᐊᕐᒥᖕᒪᑕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᔪᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᖏᑎᓪᓗᒍ. ᑕᒪᑐᒪᓂᐅᓂᖓᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓕᖅᑐᒃ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ.