ᓴᕐᒦᓐ ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕈᒪᒃᑲᐅᓂᖓᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᓂ, ᐊᓈᓇᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑖᑕᖓ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᐅᑉᓗᓂ.

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᓴᕐᒦᓐ ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ 2020-ᒥ Council of the Federation Literacy ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ. ᐊᔾᔨ ᓴᕐᒦᓐ ᐅᖃᑦᓯᐊᕐᒥᙶᖅᑐᖅ

ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ, 30-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᑕᐃᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 2020-ᒥ ᓄᓇᕗᒥ Council of the Federation Literacy ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᐅᖓᓃᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᓴᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᓕᐅ ᐅᓴᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓛᕐᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᙳᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑳᕋᓂ ᐱᐊᓂᒃᓴᕙᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂ.

ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑯᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒃᑲᐅᖕᒥᔪᖅ, ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓇᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᖢᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᖁᑉᓗᒋᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖁᑉᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.

ᐊᒥᓱᓂᒃᑕᐅᖅ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᑎᕐᔫᒥᖁᑉᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᔭᐅᓵᖅᑐᖅ − ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓲᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ − ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓚᐅᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒡᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑉᓗᓂ.

ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᓴᕆᐊᙱᑦᑎᐊᓚᐅᕋᒥᒎᖅ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒐᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓄᑦ. ᓂᕆᐅᙱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᕈᖅ ᓴᕆᒪᒋᑦᑎᐊᖅᑕᖓ.

ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᒐᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᒡᓚᑐᐃᓐᓇᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᖁᕕᐊᓱᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐃᒡᓚᖅᖢᓂ ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ.

“ᐃᓱᒪᒋᓕᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᒃᑲ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᒍᑎᒋᓯᒪᔭᒃᑲ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᓚᐅᕐᓂᕋ ᐱᔾᔪᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑦ − ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᒡᓚᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᖢᐊᖅᓯᑉᓗᖓ ᖁᔭᒋᔭᐅᓂᕋᓄᑦ.”

ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᐅᔨᒪᔪᕈᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᕈᖅ ᑯᑕᙱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.

“ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᕋᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᒃᐸᒃᖢᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᑉᓗᖓ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᑉᓗᖓ, ᐱᕈᖅᓴᓕᕋᒪ, ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓕᑦᑎᓇᓱᓪᓚᕆᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᓄᒃᑎᑑᖃᑦᑕᕐᓂᕋ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᖢᓂ.

“ᒫᓐᓇᓕ, ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᖢᖓ, ᐃᓐᓇᐅᖃᑎᒋᔭᒃᑲ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᓕᖅᑕᒃᑲ. ᑐᓗᖅᑕᕐᕕᖃᕋᑉᑕ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕋᔪᒃᑲᑉᑕ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕋᓱᒍᓐᓇᙱᒻᒪᖔᑉᑕ.

“ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔪᒪᔭᕋ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᒪᒥᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖁᑉᓗᑕ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ ᓄᓇᒥ, ᒪᕐᕈᐃᖅᑕᖅᖢᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑕ ᒪᒥᓴᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ − ᐃᓕᑕᖅᓯᑉᓗᑕ ᓱᓇᓂᒃ ᐋᓐᓂᕈᑎᖃᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑉᑕ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᐊᓂᒃᑲᑉᑎᒍᑦ ᑲᒪᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᑉᑎᓐᓂᒃ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.”

ᐅᖃᑦᓯᐊᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐆᒃᑑᑎᖃᕈᒪᔪᓐᓇᙱᑦᑐᕈᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᑭᖑᕙᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂᕐᒥᐅᖓᓂᒃ ᓇᐅᔮᓂᕐᒥᐅᖓᓂᒡᓗ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᑦᑎᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᕈᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔭᖅ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᕐᓗ ᖃᑯᒍ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕈᒫᕋᒥ.

“ᑕᐃᒪᑐᖅ, ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᐸᕋ ᓯᑕᒪᖓ ᐅᑭᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᙳᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ, ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᓕᕐᓗᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓕᕐᓗᖓᓗ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᓕᕐᒥᒃᐸᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.

“ᐱᓕᕆᔪᒪᓪᓚᕆᒃᑲᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᒋᑦᑎᐊᖅᖢᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᙳᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓪᓕᖅᑐᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᒍᒫᕐᓂᕋᓗ ᐅᐊᕋᔮᕆᔭᕋ.

“ᐊᑯᓂ ᐅᑕᖅᑭᙳᖅᓯᒪᓕᖅᑕᕋ ᑕᒪᓐᓇ.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *