ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓖᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥ 10-ᒥ 12-ᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᓄᓇᒧᙵᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᓇᐅᔮᓂ ᐊᐃᕆᓕ 26-ᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓖᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥ 10-ᒥ 12-ᒧᑦ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑐᑦ ᓂᐊᖁᙴᒥ ᓇᐅᔮᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᐊᐃᕆᓕ 26.

ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓚᐃᒥᑭ ᒪᓕᑭᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᐅᑉᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᑉ ᐃᓱᒪᑕᖓᑕ ᑐᖏᓕᖓ ᔫᓕᐊ ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒡᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᒧᙵᐅᔪᒫᕐᒥᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᖃᐃᔪᓂᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ 30-ᒎᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᓛᖓᓂᒃ ᐊᐃᕆᓕ 26-ᒥ.

“ᓚᐃᒥᑭ ᒪᓕᑭ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᓄᓇᒧᙵᐅᓂᐅᔪᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᑦᑎᐊᕌᓗᒃᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒧᙵᐅᒋᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ 10:00 ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᑕᓪᓕᒥᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᓗᓂ ᒪᒃᕘᓴᓐ.

ᐊᖑᓇᓱᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓴᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥ 10-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᐃᓐ ᒪᑉᓴᓛᖅ ᐃᖃᓗᒃᑐᑑᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓵᓚᒃᓴᕋᒥ ᒧᒥᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᑦᑕᒃᑐᖅᑕᐅᑉᓗᓂᓗ.

“ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥ 10-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᒃ ᐊᓐᔨᓖᓇ ᓯᐅᓵᕐᓛᖅ 16-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᑐᒃᑐᒋᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᕆᒪᓱᒃᖢᓂᓗ.

ᑐᒃᑐ ᐋᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᐅᑎᑉᓗᓂᐅᒃ ᐃᓚᒥᓄᑦ.”

ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓇᐅᔮᓂᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᒧᙵᐅᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓂᖅᐹᖑᓯᒪᓂᐊᖅᑐᒃᓴᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᒥᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᒧᙵᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕉᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒃᑯᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒡᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ.

“ᒍᕆᒡ ᑐᕌᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᑭ ᔭᐃᒻᔅ, ᔭᒪᐃᑲᒥᐅᑖᒃ, ᓄᓇᒧᙵᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓕᐅᕐᒥᔫᒃ. ᓂᑭ ᓄᓇᒧᙵᐅᖃᑕᐅᒋᐅᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑑᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐅᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ.

“ᓯᑯ ᐊᐳᑎᖃᓚᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑐᖑᔪᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ, ᒪᓂᒃᓴᖅᓯᒪᔫᔮᙱᖦᖢᓂ – ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒍᖅ ᓂᑭ ᓯᑯᒦᒋᐅᖅᑐᖅ, ᐃᒪᐅᔮᖅᑐᕉᖅ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᕙᒃᖢᑎᒃ ᓂᑭᒥᒃ ᓈᒻᒪᖕᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕋᖅᖢᒍ ᓯᑯᒃᑯᑦ ᐱᓱᒍᒪᒃᐸᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᑲᑕᒃᖢᑎᒡᓗ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *