Skip to content

ᐊᒥᓲᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᙱᓗᐊᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19-ᒥᒃ

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ-19-ᒧᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᑎᑭᒐᔭᕐᓂᖅᐸᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᓴᐳᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ. ᒪᑯᓯ ᐅᐊᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ-19−ᒧᑦ ᐅᐊᓯᒃᑑᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ, Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᐅᑕᑦ.

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᒪᑯᓯ ᐅᐊᐃᔭᑦ ᕇᑦᓯᐅ (ᐳᕆᓐᓴᔅ) ᐸᓪᓗᓛᖅ−ᑯHᐊᐅᔅᑭᒥᒃ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᔪᖅ ᐃᑯᐊᓪᓚᒃᓯᔪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᓕᐅ ᐅᓴᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓛᕐᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐅᑐᐱᕆ 10-ᖑᑎᓪᓗᒍ, 2019-ᒥ. ᐅᑉᓗᒥᐅᓕᖅᑐᕐᓕ ᐅᐊᐃᔭᑦ ᖃᓄᐃᖁᔨᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓇᓱᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᐃᑎᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19 ᑎᑭᓐᓇᔭᖅᐸᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᖕᒪᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᓪᓗ. ᐊᔾᔨ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᙶᖅᑐᖅ

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑖᑉᑯᐊ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᖏᓐᓇᕐᒪᑕ ᑕᖅᑭᓗᒃᑖᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᑉᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᓯᐊᒻᒪᑳᓪᓚᒐᔭᕐᓂᖅᐸᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᖅᑐᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕝᕕᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᑎᖅᑕᕐᕕᖓᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᓱᓕ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᑳᓪᓚᒐᔭᖅᑐᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐊᐃᔭᑦ.

ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᑎᖅᑕᐃᓕᕝᕕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᕝᕕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᒍᑦ ᑭᕙᓪᓕᖅ Hᐊᓪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓄᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᑉ ᐃᒡᓗᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥᒃ.

ᑖᑉᑯᐊ 36 ᐃᒡᓖᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᑖᑉᑯᓈᓃᑦᑐᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᕝᕕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᐸᑕ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑐᐊᓘᓕᕐᓂᖅᐸᑕ, ᑕᐃᑲᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐅᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᐱᓪᓚᒐᔭᖅᑐᒥᒃ.

ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᖕᒥᔪᒍᑦ ᐱᓕᕆᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔭᑉᑎᓐᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕈᒫᕐᒪᑕ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕋᔭᖅᐸᑦ − ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐸᕐᓇᐃᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᔪᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ.”

ᐅᐊᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᔪᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19-ᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐅᔪᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ ᒥᑭᔫᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᒃ ᓲᕐᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ, ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᐸᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖃᕋᔭᖅᑐᑦ 100-ᖏᓐᓃᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑲᐅᑎᒋᙱᑉᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᒃᑰᖅᑎᑕᐅᑲᐅᑎᒋᙱᑉᐸᑦ.

ᑕᐃᒪᐅᔪᑦᑕᐅᖅ ᐅᑎᓵᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ, ᓄᓇᕗᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᓕᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᒪᓯᒪᓕᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᒡᓚᖅᐅᓯᒪᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᖃᑎᖃᕈᓘᔭᖅᐸᒃᖢᑎᒃ. “ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕆᐊᖃᙱᒻᒪᕆᒃᑐᑦ.

ᐊᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕋᕕᑦ, ᐊᖏᕐᕋᕐᓄᑦ ᐃᑎᖅᑎᖃᑦᑕᖅᑕᑎᑦ ᑕᖅᑲᐅᙵ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.”

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑏᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᑕᐃᖃᑦᑕᖅᑕᖅᐳᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕆᔩᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐃᒥᐊᓗᒡᕕᖕᒥ ᖃᑉᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᐃᒥᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᔨ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ -19−ᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᕐᒥᒃ ᐅᓐᓅᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ 350-ᓂᒃ.”

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒎᖅ ᖃᓄᖅ ᓯᐊᒻᒪᒐᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᓱᑲᔪᐊᓗᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᑎᑭᓐᓇᔭᖅᐸᑦ.

ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᓕᖕᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ 72-ᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐃᓚᖓᒍᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓄᖕᓃᑦᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᒐᖕᒥᓂᒃ ᐃᕐᒥᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᕐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᑦᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᔪᑦ.

ᐊᒻᒪᓗ, ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᑐᑭᓯᙱᒻᒪᑕ ᓱᓕ.

ᑕᑯᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐊᓃᙳᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᓃᙳᐊᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ, ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑉᐸᑦ ᐊᖏᕐᕋᐅᑎᓇᔭᖅᑕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓃᑦᑐᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑭᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑑᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᐃᒪᓇᖅᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᓇᓱᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᒍᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᖃᐃᔪᓂᒃ ᑎᑭᑕᐅᖁᓇᑕ.”

Pop-up banner image