Skip to content

ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᐃᔭᒋᔭᐅᔪᖅ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓂᒃ ᓴᙱᔫᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ

Joe Savikataaq Jr
100 ᐅᑉᓗᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓱᓕᒻᒪᑕ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.

ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᓱᓕᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐅᑉᓗᓂᒃ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ, ᒪᐃᔭᒋᔭᐅᔪᖅ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᓄᑲᖅᖠᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᒡᒎᖅ ᐅᐱᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᓪᓚᒃᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᓗᖕᓂᖏᓐᓄᓪᓗ.

“ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᒪᔭᒃᑲ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᖃᓄᓗᒃᑖᖅ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᓂ ᐃᓱᒪᒋᑉᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᒃᑲ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔨᙱᓐᓂᕐᒨᖓᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕋᔭᕐᓂᕈᑉᑕ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ ᐊᓯᔾᔨᕋᔭᙱᑕᖅᐳᑦ.”

ᑐᒡᓕᐊᓂ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᒪᐃᑯ ᐸᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖅ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᒃ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᕿᑎᐊᓂ.

ᐸᐃᕆᕝᕕᑦ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᖓᔪᐊᒍᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᒪᑐᐃᖓᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᑉᓘᑉ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᖅᑳᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᒥᓗᑎᒃ.

ᓯᓚᒥ ᑲᑎᑦᑐᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ 25-ᖑᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ. ᐃᓗᐊᓂ ᑲᑎᑦᑐᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᕋᓖᑦ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ ᒪᕐᕉᓕᖓᔪᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᒃᑐᒃᑯᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖁᑉᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐸᑐᓴᓐ.

ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓃᕌᖓᒥᒃ ᐃᒡᓗᖓᑕ ᓯᓚᑖᓂ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ−19−ᑕᖃᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑑᓇᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᕝᕕᖕᒦᑦᑕᕆᐊᓕᒃ, ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᐅᓪᓚᖅᑕᕐᓂᖅ ᑎᑭᑦᑕᕐᓂᕐᓗ ᒪᓕᒐᓕᖅᑐᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

“ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑕ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᒍᑦ. ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᒐᑉᑕ ᓇᑭᙶᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᖃᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᕕᐊᓂ, ᓴᓇᔩᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓇᑭᙶᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᒃᑐᓂᙶᕐᓂᖓ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᒃᑯᑦ) ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᒻᒪᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐸᑐᓴᓐ.

“ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᖢᓂ ᑲᐴᑎ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓐᓇᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᒥᑭᓪᓕᕚᓪᓕᖅᓯᒪᓕᖅᖢᓂ. ᐱᒋᐊᖅᑳᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᖅ, ᐅᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒐᑉᑕ ᑲᐴᑎᓕᐊᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.

“ᒫᓐᓇᓕ ᖃᓱᒋᐊᖅᓯᔪᓐᓇᖅᓯᔪᒍᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᒪᓕᒃᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᓐᓂᒃ. ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᙱᒃᑯᕕᑦ ᓱᓕ, ᑕᑯᔭᐅᔪᒪᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑯᑉᑕ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᖃᕈᓐᓃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.”

20−ᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᓖᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᒫᑦᓯ 12-ᒥ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓴᕕᑲᑖᖅ.

ᒪᐃᔭᒋᔭᐅᔪᖅ ᖃᓱᔾᔫᒥᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᖃᓱᒋᐊᖅᑕᐅᖕᒪᑕ 118 ᐅᑉᓗᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓐᓇᐃᓕᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᐅᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᑉᓰᑲᓪᓚᒃᖢᑎᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᓖᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐅᑕᖅᑭᔭᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐊᑯᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᓯᒪᓕᕋᑉᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᓯᓯᒪᖃᑦᑕᖅᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᒪᒐᓗᐊᖅᖢᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑑᖕᒪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖅᓴᐅᑉᓗᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᑭᒡᓕᒃᓴᒥᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᐅᒐᓗᐊᖅ.”

ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐅᐊᕋᔮᕈᓱᒃᑐᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᖑᑎᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᒫᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᓪᓚᕆᒃᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᓪᓚᒃᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᓈᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.”

“ᐊᑭᕋᖅᑐᐃᓯᒪᙱᑦᑐᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑕᖅᐳᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᓗᓂ. “ᐃᒪᓐᓇᐃᒻᒪᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐅᖕᒪᑕ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᓗᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ.”