Skip to content

ᐊᕐᕕᐊᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᓇᓱᒃᑐᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᓴᐃᒪᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ

ᐅᑉᓗᑕᒫᒃᑯᑦ ᐊᒥᓱᙳᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ -19−ᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ, ᔨᒻ ᕋᒻᓯ Arctic Connection-ᒥᐅᑕᖅ ᐱᓕᕆᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᓂ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᓂᕿᓕᐅᖅᖢᓂ ᐊᔾᔭᖅᑐᐃᓪᓗᓂᓗ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓄᑦ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᕿᑎᐊᖑᓚᐅᖅᑐᒥ, ᓄᕕᐱᕆ 18-ᒥ.

ᕋᒻᓯ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᕿᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᙵᐅᖁᓚᐅᕐᒪᒋᑦ ᐃᒻᒪᖄ, ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᓪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᓪᓗᑕ.

ᔨᒻ ᕋᒻᓯ Arctic Connection-ᑯᓐᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᑐᖅ ᓵᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ -19 ᓂᕿᓕᐅᖃᑕᐅᑉᓗᓂ 150-ᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ ᓂᕆᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᓄᕕᐱᕆ 18-ᒥ.

ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕋᒥᒎᖅ ᐊᑯᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᒥᒃ ᓵᓐ ᒥᓕᒥᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᕈᒪᓂᕋᖅᖢᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐅᕌᓂᒃᑐᒥ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ, ᓄᕕᐱᕆ 23-ᒥ ᐅᑉᓛᕈᒥᑕᓕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 75-ᓂᒃ ᑕᒧᐊᔭᒃᓴᓂᒃ, ᐸᓚᐅᒑᓕᐊᖑᕙᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᐅᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐅᕌᓂᖕᒥᒃᐸᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ, ᓄᕕᐱᕆ 30-ᒥ.

ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐃᑲᔫᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖢᐊᖅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒋᕙᒃᑲᑉᑯ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒡᕙᒃᓴᑐᐊᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᕋᒻᓯ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᑦ ᐊᔾᔭᖅᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐹᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᑐᐃᓐᓇᖅᖢᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑎᕐᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕋᒥ ᑐᓂᔭᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᕉᖅ ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᑉᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑭᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᔾᔭᖅᓯᕝᕕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᐆᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᑕᒧᐊᔭᒃᓴᓂᒃ ᖁᔭᓕᓇᔭᖅᑐᓂᒡᓗ.

ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖓ ᑕᐃᑉᑯᐊᒎᖅ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᓚᐅᖅᑰᖅᑐᖅ, 13-ᓂᒃ ᓄᑕᕋᓖᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᔾᔭᖅᓯᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᑕᐃᑯᙵ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᑕᐃᒪᑦᑕᐅᖅ ᑕᐃᒻᓇ ᓂᕕᐊᖅᓵᑯᓗᒃ 30-ᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᐱᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᔾᔭᖅᖢᒋᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓄᒃᓃᑦᑕᐅᓕᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᕈᔪᖕᓄᑦ.”

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᕉᖅ ᐃᑲᔪᕋᒥ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᑲᒻᐱᐊᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ, ᑖᒻᓇ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, 58 ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19−ᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ.

ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕋᓱᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᑕᖁᑉᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᓱᖁᑉᓗᒋᓪᓗ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖏᓐᓇᕋᓱᖕᓂᐊᖅᑐᖓ ᓂᐅᕕᕐᕕᑉᑎᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᓕᑐᐊᕌᖓᒪ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓇᕐᒪᑦ.”