Skip to content

ᐃᒐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᑉᓗᓂ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᐃᒐᒋᐅᖅᓴᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ.
ᔫᓇ ᐊᒥᑦᓈᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᑯᕆᒃ ᕕᓐᓴᓐ, ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑕᐅᑐᒃᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ.
ᕕᓐᓴᓐ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᑭᐅᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑑᒃ ᓂᕿᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᙳᖅᖢᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᖕᓂᒃ 10-ᒥ 11-ᒥᓗ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᖅ.

Dylan Mannik is wearing a smile on his face to celebrate the fact it's bacon cheeseburger day at his cooking class at Jonah Amitnaaq Secondary School in Baker Lake on Nov. 22, 2018. Photo courtesy Craig Vincent
Dylan Mannik is wearing a smile on his face to celebrate the fact it's bacon cheeseburger day at his cooking class at Jonah Amitnaaq Secondary School in Baker Lake on Nov. 22, 2018. Photo courtesy Craig Vincent

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᕆᐅᔾᔪᑎᑕᖃᕆᑉᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓚᐅᖅᑐᖅ 33-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒡᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ.
"ᑕᒪᐅᙵ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ 2003-ᒥ ᓄᑖᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᑉᓗᖓ, ᑕᒪᓐᓇ ᒪᑐᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᙳᕐᒪᑦ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᓐᓴᓐ. "ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓚᐅᖅᑕᕋ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉᓗᖓ, ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉᓗᖓ, ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓯᒪᑉᓗᖓ 13-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ."
ᕕᓐᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᒧᒡᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒐᔪᒻᒪᕆᐊᓘᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ.
"ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕗᑦ ᓂᕆᑎᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒍᑦ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.
"ᐱᑲᓐᒥᒃ (bacon) ᐃᒐᕙᒃᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᕙᒃᖢᑕ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑳᒃᑐᒧᑦ"
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ.
ᕕᓐᓴᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓯᑦ ᐳᕐᑲᓴᓐᒥᒃ 2017-2018-ᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᑦ ᐃᒐᓂᒃᑯᑦ. ᐳᑲᓴᓐ ᑭᖑᕙᓕᖅᖢᓂᒎᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓇᓂ.
"ᐳᑲᓴᓐ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᓂᕿᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᑉᓗᓂᓗ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᓐᓴᓐ. "ᓄᓇᕗᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒪ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᖓ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ. ᐱᓕᕆᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑯᙵᐅᖃᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔨ ᐸᐱ ᑕᒍᕐᓈᖅ ᐱᖓᓱᐃᖅᑕᖅᖢᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ. ᖃᐃᖁᔭᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔭᐅᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᙱᑦᑐᕐᔪᐊᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕋᔭᕐᒪᖔᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᕐᓇᖅᑐᖅ."
ᕕᓐᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑎᑎᕋᐅᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕉᖅ ᓴᓂᕋᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕿᓕᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.
"ᓱᓇᓗᒃᑖᖑᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓂᖅᖠᐅᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒐᔪᒃᑐᑦ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᓐᓴᓐ. "ᓴᓂᕋᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᙳᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᓪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᑉᓗᓂ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ ᐃᒐᕙᒃᑐᒍᑦ ᐱᕈᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ."
ᕕᓐᓴᓐ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᒐᔪᒃᑐᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖁᔨᓂᕐᒥᒃ ᐃᒐᕝᕕᖕᒥ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᓲᑦ ᓴᓇᔭᖏᓪᓗ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᕙᒃᖢᓂᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᓄᑦ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒐᔭᒥᓂᒃ ᓂᕆᔪᓐᓇᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᖏᕐᕋᐅᔾᔨᔪᓐᓇᙱᖦᖢᑎᒡᓗ.
"ᑭᓯᐊᓂ ᒪᕕᓐᓕᐅᕌᖓᑕ (muffin) ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐅᕌᓂᒃᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒐᔭᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᔾᔨᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᓐᓴᓐ.
"ᑕᓪᓕᒻᒥᕐᒥ 300-ᓂᒃ ᓯᒐᓛᓕᐅᖅᖢᑕ (cookies) ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖃᑦᑕᖅᑕᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᔨᔪᐊᕐᒥ. ᓄᖑᑲᐅᑎᒋᓲᑦ.
"ᑕᒡᕙᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓕᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᑉᑎᓐᓂᒃ ᐅᑉᓗᒃᑯᑦ - ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᕆᑐᐃᓐᓇᙱᖦᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓲᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ."