Skip to content

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑐᑦ ᐋᔅᑐᕆᓕᔭᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᔫᓯᐊᖅᑖᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᑯᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᖅᑐᒥᒃ ᐋᔅᑐᕆᓕᔭᒥᐅᑕᖅ (ᐊᒃᑲᒃ) ᐹᑉ ᑲᕐᕙᑦᒥ.

ᔪᐃ ᑕᐅᑐ, ᓯᕗᓂᐊᓃᑦᑐᖅ, ᐱᔮᕆᔭᐅᔪᖅ ᑭᓚ ᐃᓴᓗᒻᒧᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒍ ᐱᓚᐅᑎᑖᒥᓂᒃ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᔅᑐᕆᓕᔭᒥᐅᑕᒧᑦ (ᐊᒃᑲᒃ) ᐹᑉ ᑲᕐᕕᑦᒥ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. ᐊᔾᔨ ᐊᓇ ᓖᔅᒪᓐᒥᙶᖅᑐᖅ

ᑲᕐᕙᑦ, ᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉ ᐊᑯᓂᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔫᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᑕᑯᓯᒪᒐᒥ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᒥᓂᒃ.

ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑳᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᓕᓐ ᐱᑦᓱᕐᒥᒃ 2009-ᒥ.

ᐱᑦᓱ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓪᓚᕆᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᒃᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᑲᕐᕕᑦᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᔪᙱᑎᒋᖕᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᖢᓂ ᑲᕐᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᔪᙱᑎᒋᖕᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐱᑦᓱ ᓄᖅᑲᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᒋᓚᓐ ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ ᐃᓚᓐᓈᖅᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᕐᕕᑦᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᔅᑐᕆᓕᔭᒥᐅᑕᖅ ᐃᑲᔪᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᙵᓂ, ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᕙᒃᖢᓂ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒍᑎᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ kangaroo ᐊᒥᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓰᖅᖢᓂ ᐊᑭᓖᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ $500-ᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑉᓛᕈᒥᑕᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᙳᐊᕐᒥᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᒥᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ.

ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉ, ᒫᓐᓇ 78-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᑐᖅ, ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᖄ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᑕᖅᑭᐅᓕᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐋᔅᑐᕆᓕᔭᒥᐅᑕᐅᑉ ᓇᒃᓯᐅᑎᓵᓚᐅᕐᒥᔭᖏᑦ ᓇᓴᐃᑦ ᓄᑲᖅᖠᕐᓄᑦ ᕕᒃᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓚᐅᑏᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ ᐊᖓᔪᒃᖠᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

“ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓂᐱᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᖃᑦᑕᕐᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓲᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᒡᕘᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᒋᖃᑦᑕᖅᖢᒍ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐳᕋᑯᐸᖕᒃ.

ᑕᐃᒐᔪᒃᑕᖅᐳᑦ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉ ᐊᑎᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᒐᔪᖕᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ, ᐊᒪᕈᙳᐊᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᖢᓂ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕈᒪᔪᓄᑦ.

ᐃᒻᒪᖄ 30-ᖃᔭᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓚᐅᖅᖢᑎᒍᑦ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉᒧᑦ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᖢᓂ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᒧᑦ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᕐᒥᒃ, ᔪᐃ ᑕᐅᑐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔪᒥᒃ ᐊᒪᕈᙳᐊᓕᖕᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ.”

ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑕᐅᑐᖕᒪᑕ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉᒥᒃ ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᐊᓘᓂᖓᓄᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓗ ᐅᐱᒋᑉᓗᒍ.

ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒡᒎᖅ ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᑐᑦ ᐋᔅᑐᕆᓕᔭᒥᐅᑕᖅ ᑕᑯᔪᒪᓇᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᑉᑎᓐᓂᒃ.

ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ. ᐅᖃᓗᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᑯᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉᒥᒃ.

ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᓄᑦ ᒧᓕᓐᔅᒧᑦ kangaroo ᐊᒥᕐᒥᒃ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᑕᓄᑦ ᐃᒻᒪᖄ 20 ᒥᓂᑦᒥᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑉᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᒪᖔᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᒪᖔᕐᒥ.

ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᕋᑉᑕ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉᒥᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓄᑖᑦ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓕᕐᒥᔪᑦ, ᐊᒥᓲᓇᔭᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᑎᑎᕋᓗᒃᑖᕈᑉᑭᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉ ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᕌᖓᒥᒃ ᑎᑭᓵᓂᒃ ᐱᐅᒋᔭᖃᑦᑎᐊᓲᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓲᑦ ᖁᔭᓕᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᐱᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑲᒃ ᐹᑉᒥ.”