Skip to content

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᒥ

ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓐᓂᑦ ᐅᒥᐊᖅᑐᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᖏᓪᓗ ᓇᐅᔮᓂ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᕌᓐ ᓯᕙᓂᖅᑐᖅ ᓇᑦᓯᐅᑉ ᐃᔨᖓᓂᒃ ᓂᕆᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᓇᑦᓯᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᖃᔭᕆᐊᖅᑐᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᓇᐅᔮᓂ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. photo courtesy of Julia MacPherson

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᐅᓪᓛᕈᔾᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ, ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᒪᕐᕈᐃᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᐅᑭᐊᒃᓵᕌᖓᒃ ᐊᒻᒪ  ᐅᐱᖓᕌᖓᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓗᐊᖅᐸᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓᖅ ᑐᒃᑐᑉᐸᒃᖢᑎᒃ, ᓇᑦᓯᖅ ᐊᒻᒪ ᕿᓇᓗᒐᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ.

ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᑉᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᐅᔮᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᔭᕆᐊᒃᑯᑦ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᑎᑕᐅᒑᖓᒥᒃ ᐊᖑᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓚᒃᓯᑉᓗᑎᒃ ᓇᑦᓯᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᑉᓗᑎᒡᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᑦᑕᐅᖅ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑯᑎᒃ ᐃᓚᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᕕᖃᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᖃᐃᑎᑦᓯᔨᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᓪᓗ ᓇᐅᔮᓂ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓗᓂ, ᒪᖃᐃᑎᑦᓯᔨ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓄᓇᒦᑦᑐᓂᒃ ᖃᑉᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᒥᐅᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᒪᒐᔪᒃᑐᓂᒃ.

ᖃᔭᕆᐊᖅᑐᕐᓂᖅ ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᕐᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᐳᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓄᑦ, ᐊᒥᓱᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᑉᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᒥᐅᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᒪᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᕆᐅᖅᑕᐅᒍᒪᑉᓗᓂᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒡᕙᓗ ᐃᒪᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᑭᒡᓕᖓᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᒪᒐᔭᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓯᐊᖅᐸᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᓯᐊᖅᐸᓪᓗ ᒪᓕᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ.

ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᐊᖓᔪᖄᑉ ᑐᖏᓕᖓ, ᔪᓕᐊ ᒪᒃᐴᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᖃᔭᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᖁᑉᓗᒋᑦ ᑲᔾᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓄᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᑕᐅᒍᒪᒐᔭᖅᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᒃᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᔮᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ 'ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ' ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ.

“ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕋᑉᑕ ᐊᕙᒧᒐᖅᐸᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕕᖕᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᑕᒪᐅᖓᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᐴᓴᓐ.

“ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᕿᓚᒥᐅᓂᖅᓴᖅ ᐃᖢᐊᕐᓂᖅᓴᒃᑯᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᓐᓇᕋᑉᑎᒍ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᓗᑕ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒋᓪᓗ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒪᒃᐴᓴᓐ

ᐃᓚᖏᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ, ᓲᕐᓗ, ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒃ.

“ᓇᓗᓇᐃᑦᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕈᒪᔭᒥᖕᓂᒃ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ, ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᐊᖅᖢᑕ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᓯᒪᔭᑉᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᑉᓗᑕ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᒥᖕᓂᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓇᓱᒋᑉᓗᒍᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᖏᓐᓄᓪᓗ, ᖃᔭᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒡᓗ ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᒃᑲᓐᓂ ᓯᑭᑑᒃᑯᑦ ᖃᒧᑎᒃᑯᓪᓗ ᐅᐱᖔᒃᑯᑦ.”

ᒪᒃᐴᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑐᑐᓚᐅᖅᖢᓂ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓇᑦᓯᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᓇᓗᒐᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒡᓗ ᖃᓂᑦᑐᒥᑦ.

“ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ, ᒪᕐᕈᒃ ᐅᑉᓗᒃ ᖁᕕᐊᓇᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᑦ ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᕚᓪᓕᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᑦᓯᐊᕙᐅᑉᓗᓂ.”