Skip to content

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ

ᐃᖕᒥᓂᖅ ᒪᒥᓴᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᓗ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᓵᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐅᑯᐊ, ᑐᓄᐊᓂᑦ ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ, ᑖᒃᑐ ᑭᓕᐅ ᓯᓈᑉ (ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨ), ᑭᓕᐅ ᓯᐋᑉ (ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ) ᒪᕼᐊᐃ ᓴᐃᑕ, ᐃᓖᓐ ᐲᑕ” (ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ), ᒥᓯᐊ ᖃᓗᔾᔭᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᕕᐊ ᖃᓗᔾᔭᒃ, ᐊᒻᒪ, ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ, ᒪᓕᑭ ᓇᑯᓛᒃ ᐊᒻᒪ ᔮᑭ ᓇᑯᓛᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᓄᕕᐊᓪ ᖃᓗᔾᔭᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᖁᓕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑕᖃᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᕗᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᕐᓂᒃ, ᐊᑕᐅᑦᓯᒃᑯᓪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓪᓛᕈᓯᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᓪᓗ ᐊᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓗᔾᔭᒃ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᒐᑉᑕᓂᑦ, ᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᑉᑎᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖢᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᓅᓯᑉᑎᓐᓂ.

“ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᖅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕋᑉᑎᒍ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᓗᓂ ᐃᓐᓇᐃᓕᕈᑉᑕ ᖃᓄᕐᓗ ᑲᒪᒋᔪᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ.

“ᑕᐃᒪ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᕗᖅ ᐅᕙᑉᑎᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᖏᑦᑐᓂᒃ.”

ᖃᓗᔾᔭᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖏᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᒥᖕᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᑉᓗᑎᒃ ᓄᑕᖃᒥᖕᓂᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃᑐᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᒥᑕ ᐊᑐᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᔭᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓚᒌᑦ ᐃᖢᐃᓪᓕᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᖅᑐᓂᒡᓗ, ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᑕ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑕᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᓕᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒋᓂᖏᓐᓄᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ.”

ᖃᓗᔾᔭᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓱᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓂᒃᑐᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᓯᓈᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᒍᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐊᔾᔨᒋᖏᐊᕐᔪᖕᒪᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒡᓗ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓱᓕᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᒪᑕ.

“ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᒡᓕᓂᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᓂᖏᓪᓗ ᓴᓐᖏᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ.

“ᐄᓛᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᖃᓪᓚᓕᕌᖓᒥᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᖕᓂᒃ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᒪᑦ ᐅᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᒥᒍᑦ.

“ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ, ᐱᓕᕆᔨᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓪᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᓯᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒍᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪ, ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑕᐃᓪᓗ.”