Skip to content

ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ

ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒃᓯᕙᐅᑖᓗᖕᒥ ᐃᒃᓯᕚᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐃᖃᐃᓕᓴᕆᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᕋᓱᐊᖅᑐᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒐᔪᒃᑐᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ.

ᓵᒻ ᖃᓗᔾᔭᒃ ᒪᔪᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᖅ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᑉᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᖓᓄᑦ ᐳᔾᔫᑦ ᑯᓱᒐᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. Darrell Greer/NNSL photo

ᑯᓱᒐᒃ ᐃᕐᓂᓂ, ᖃᕆᑕᖅ ᑯᓱᒐᒃ, ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᑦᓯᐊᖁᓚᐅᕐᒪᒍ ᑎᑎᕋᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓂᖅᐸᑦ ᕼᐋᑭᕐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒍ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᖃᕆᑕᖅ ᐅᖃᐅᑎᓂᐊᕐᓗᒍ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᐃᓕᓴᖁᓗᒍ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖃᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐆᒃᑑᑎᑦᓯᑎᐊᕙᐅᔪᒪᑉᓗᓂ.

ᐱᒋᐊᓕᓚᐅᕋᒥ, ᐳᔾᔫᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓚᑭᐅᓚᐅᕋᒥ ᔪᐊᑕᓐ ᑐᑐ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓚᐅᕐᒪᒍ ᕼᐋᑭᕐᓇᐅᖏᓕᕌᖓᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᕙᒃᑕᒥᓂᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᑦᓯᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕈᒪᑉᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᒋᑉᓗᑎᒡᓗ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᓘᑎᐊᓛᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒪ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᐊᖑᑎᑦ ᑎᒥᖏᓐᓂᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ Men’s Health ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓚᐅᕆᑉᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᐃᓕᓴᐅᑎᒃᓴᓄᑦ.

“ᑕᐃᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᕕᓂᐅᒑᒪ ᓄᑭᒃᑲ ᐋᓐᓂᐊᕐᓚᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᐳᖓ ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᓕᕌᖓᒪ, ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕐᓂᒻᓄᑦ ᐃᒃᐱᖕᓇᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐳᔾᔫᑦ. “ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓕᓚᐅᕋᒪ, ᐃᕐᓂᕋᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᖢᒍ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᕇᔅ ᑎᐋᔅ, ᐊᒻᒪ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᓕᐊᕐᓗᓂ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓱᓕᕐᓇᖅᐳᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᐳᖅ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᖏᓐᓇᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ. ᐊᖑᑎᖃᑎᒐ ᐊᑐᐊᑦ ᓲᑕᐃᔅ, ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᐅᑎᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᒍᒪᑉᓗᓂ ᔭᓐᓄᐊᕆᐊᓚᐅᖅᑐᒥ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖅᐳᒍᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᐱᒍᒪᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᑦᑕᐅᑎᖑᐊᕐᓗᓂᓗ ᐱᔫᒥᓴᖅᑎᑕᐅᓗᓂᓗ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᖢᓂᓗ ᓄᖅᑲᑐᐃᓐᓇᕈᒪᖏᓐᓂᕐᒧᑦ.”

ᐳᔾᔫᑦ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓅᓯᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᐳᖅ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᕕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ, ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᑉᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᕋᖅᖢᑎᒡᓗ ᑕᑯᒐᒥᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᕙᒻᓂᒃ.

“ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᓯᒪᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᖢᐊᖅᖢᓂᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᖢᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅᓴᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ.”

ᓄᖅᑲᖓᓚᐅᐱᓪᓚᖃᑦᑕᕋᓗᐊᖅᖢᓂ, ᐳᔾᔫᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᖏᓚᐅᐱᓪᓚᒃᑳᖓᒥ ᐅᔾᔨᕈᓱᖃᑦᑕᕋᒥ ᑕᖅᑭᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᕌᖓᑕ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐆᒻᒪᕆᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓂᕐᒥᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ.

“ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖓ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒧᐊᖃᑦᑕᓕᕌᖓᒪ, ᐃᖢᕐᕆᓂᖅᓴᐅᑉᓗᖓᓗ ᐃᖕᒥᓂᒃ, ᓂᕆᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖅᖢᖓᓗ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᖁᓐᓇᖏᒻᒪᑕ, ᓂᕆᔭᕐᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐃᒥᖃᑦᑕᕐᓂᖅᓴᐅᓗᓂᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᑉᓗᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓇᖅᐳᖅ.

“ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᕋᑉᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᖓ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖁᑉᓗᒋᑦ ᐆᒃᑐᖁᑉᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᒋᐊᖓᕈᑎᖃᕐᓗᑎᑦ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᕙᑦᓯᐊᕈ, ᐃᖢᐊᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᓗᑎᓪᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.”