Skip to content

ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᖅ ᐃᓚᒌᖑᔪᓂᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ

16-ᖑᔪᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐹᓐᑲᐃᒃᒥ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅ ᐅᐸᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᓄᓛᖑᔪᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᕕᒃᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ (VSS) ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᒐᔪᒃᐳᖅ ᓇᒡᓕᒍᓱᖕᓇᐅᔪᒥ ᐅᓪᓗᖓᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖓᓂ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᕕᕈᐊᕆ 23-ᖑᕐᒪᑦ ᓂᒡᓚᓱᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᑭᕙᓪᓕᓕᒫᖅ ᐊᑐᓚᐅᖅᑕᖓᓂ ᑲᒪᕐᒥᒐᓚᖕᒥ ᕕᕈᐊᕆᒥᑦ.

ᔪᓖᒻ ᐃᑉᐱᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᕌᑉ ᕼᐊᒻᐱ ᓂᕆᑎᑦᑎᕗᑦ ᓄᑕᕋᕐᒥ ᐳᕋᐃᔭᓐ ᒪᓕᓐᔅᒧᑦ ᔪᐊᓂ ᐳᑐᓕᒃ ᓂᕆᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓄᐊᓂ 16-ᖑᔪᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᐹᓐᑲᐃᒃᒥ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᒥ ᕕᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓐᓂ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᕕᕈᐊᕆ 23-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᕕᒃᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᒐᓚᓐ ᐳᕌᑯᓪᐹᖕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᖑᒥ, ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 10:30-ᖑᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᑲᕐᕋᒃᑲᓐᓂᐅᔪᖅ ᑐᓂᓯᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᐊᕕᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒧᑦ, ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᐅᔫᔮᖅᖢᓂ.

90-ᐸᓗᖕᓂ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅᑐᓄᐊᓚᐅᖅᐳᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ 80-ᓂ 90-ᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐊᖓᒧᖅᑳᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᕋᐅᔭᖅᑐᖃᓚᐅᕆᕗᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᑕᑯᒥᓇᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ.”

ᐳᕌᑯᓪᐹᖕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ ᐱᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖅᖢᑎᒃ ᕿᑎᕐᕕᐊᓄᑦ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ, ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᒥ ᐹᓐᑲᐃᒃ, ᐸᐃᑲᓐ, ᓵᓯᔾ, ᐃᒥᒐᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐸᐅᕐᙵᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᓂᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᑦ.

ᕇᓇ ᐄᓴᓗ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᒋᓚᐅᖅᐸᕗᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᑦᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᐸᐃᑲᓐᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪ ᓵᓯᔾ ᐆᓇᖅᓯᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓚᐅᖅᐸᕗᑦ ᐃᒐᒧᑦ ᐅᓪᓛᖓᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑕᐃᑲᓃᓕᓚᐅᖅᐳᖅ 6 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐅᓪᓛᖓᓂ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐹᓐᑲᐃᒃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᖃᐃᓪᓗᑎᒃ 7-ᒥ ᐅᓪᓛᒥ 8 ᐅᓪᓛᒧᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᕆᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ.”

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᕕᒃᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒧᑦ, ᐳᕌᑯᓪᐹᖕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕕᒡᔪᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᔪᓄᑦᑕᐅᖅ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐄᓴᓗ ᐃᑲᕐᕋᐸᓗᖕᓂ 8-ᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᒧᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᕕᒃᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᒋᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ.

(ᐄᓴᓗ) ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᓇᕐᔪᐊᓚᐅᖅᐳᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐳᕌᑯᓪᐹᖕ. “ᐸᕐᓇᐃᓲᖑᒋᕗᖅ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓐᓇᕆᕙᕗᑦ ᕕᒃᑐᕐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ.”