Skip to content

ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ

2402cov2z
ᑲᐴᕆᔩᑦ ᖁᔭᓐᓇᒥᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐅᐸᒍᑎᑦᑎᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑕ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᑲᐱᔭᐅᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ. ᐊᔾᔨ ᐊᓐᑐᕆᔭ ᒧᑯᕆᑎᒥᙶᖅᑐᖅ

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᑦ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᑲᐱᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ, 1,242 ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᑐᒡᓕᐊᒍᓪᓗ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓵᖅᑐᒥ.

Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᑎᐅᕆᓐ ᕕᓕᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᐱᔭᐅᒋᐊᖅᑐᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᖕᒪᑕ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᑲᐱᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᓱᓕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᒪᔪᑦ Hᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᓗᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᑎᒃ ᖃᑯᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᑐᖃᕐᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ.” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕕᓕᓐ.

“1,181 ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᑲᐱᔭᐅᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᐃᔪᖃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ 1,242-ᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐱᓯᒪᓗᒃᑖᕐᓚᒃᑕᖅᐳᑦ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᑲᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᑲᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐅᓚᐅᕐᒪᑕ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᓇᓗᓇᙱᑦᑑᔭᖅᑐᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᒪᖕᒪᑕ.”

ᕕᓕᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒫᓗᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓴᓄᑦ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓇᓱᖕᒪᑕ ᓱᓕ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᑦ ᓂᕿᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᓕᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᓯᒪᔭᑉᑎᓐᓄᑦ ᓂᕿᑖᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓴᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

“ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕌᓂᒃᑯᑉᑕ ᐃᓄᐃᒃᓯᐅᑎᓂᒃ − ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓂᒃ, ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕿᒡᒋᕐᔪᐊᓂᒃ ᖃᐃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓂᕿᑖᕐᕕᖓᓄᑦ − ᑕᐃᑉᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᓯᒪᔭᖅᐳᑦ ᓄᖑᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ.

“ᑐᓴᐅᒪᓗᐊᙱᑦᑐᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑉᑎᓐᓂᒃ ᑲᑉᐱᐊᓱᓕᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ ᑐᒡᓕᐊᒍᑦ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑐᑦᑎᐊᖅᑕᖅᐳᑦ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖁᑦᑎᐊᖅᑕᖅᐳᑦ.

“ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᖅ, ᑕᒫᓂᓕ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᒐᑉᑕ. ᐊᓯᐊᒎᕌᕐᔪᓚᐅᖅᐸᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖅᐳᑦ, ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑎᑑᕋᔭᖅᑐᒃᓴᐅᔪᒍᑦ ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ.

“ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᐊᕐᕕᐊᑦ Hᐊᒻᓚᒃᑯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᓄᖑᑎᕆᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓂᒃ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᓴᙱᔪᐊᓘᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑕᖅᐳᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓵᓚᒋᔭᐅᖁᓗᒍ.”

ᕕᓕᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕋᓱᒃᑐᖅ, ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᑲᑕᓐᓇᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᕉᖅ ᓱᖕᒪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᙱᒻᒪᖔᑕ ᐱᑕᖃᓚᐅᖅᑳᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

“ᐃᒻᒪᖄ ᓄᓇᓕᒃ ᒪᑐᔭᐅᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑖᖅᑐᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᖕᒪᑦ ᑕᒫᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑕᐅᓯᒪᖅᑰᖅᑐᖅ ᐱᑕᖃᒃᑲᓐᓂᖁᓇᒍ.

“ᒪᑐᓯᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᒐᑉᑕ ᑕᒫᓂ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕈᑉᑎᒍᑦ ᐊᑕᐅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑉᓗᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐸᒍᑎᑲᑕᑐᐃᓐᓇᓚᐅᖅᐸᑕ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ, ᓲᕐᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐅᑉ ᐅᑉᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂᒃ ᑲᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓇᔭᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᓐ.

“ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕆᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᑐᐊᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦᑎᑐᑦ ᓄᓇᓕᒃᑎᑐᑦ ᐱᓇᔭᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ.”