Skip to content

ᒪᒃᑯᒃᑑᒃ ᐊᓂᒌᒃ ᓇᔭᒌᒃ ᑲᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑑᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᒐᒃᓴᓂᒃ 44-ᓂᒃ ᕿᔪᖁᑎᓂᒃ ᑐᓂᕐᕈᑎᒥᓂᒃ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ

ᒪᕐᕉᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᕐᔪᐊᒃ ᒥᐳ ᕆᑦᔅ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥᐅᑖᒃ, ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᔫᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓂᒃ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᐊᓂᒌᒃ ᓇᔭᒌᒃ ᒪᑎᐊᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐊᕋ ᑳᒃᔅ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑑᒃ 44-ᓂᒃ ᕿᔪᖁᑎᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐃᓕᑦᑎᖅᑳᖅᖢᑎᒃ ᒥᑭᔪᒥᒃ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᖢᑎᒃ ᓱᓇᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᑕᐃᒪᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᑉᓗᖅᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓚᐃᓄ ᖁᐃᓇᖕᓇᖅ (ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ), ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒥ, ᕙᐃᐅᓚ Hᐊᖅᐱ (ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ), Hᐊᓕ ᑲᔪᕐᔪᒃ (ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᓂᒃ/ᓂᕿᑖᕐᕕᖕᒥ ᑲᒪᔨ) ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐃᓚᔅ ᐊᕐᓇ’ᓈᖅ (ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ) ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᒥᒃ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᒥᓂᒃ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᓂᒌᖕᓄᑦ ᓇᔭᒌᖕᓄᑦ, ᐃᓗᐊᕋ ᑳᒃᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑎᐊᓯ ᑳᒃᔅ, ᒥᐳ ᕆᑦᔅ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᔭᒥᐅᑖᒃ.

ᐃᓗᐊᕋ ᑳᒃᔅ, 17-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᔪᕉᖅ Girl Guides-ᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ 13-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖏᓵᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᕐᓚᒃ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᑭᐅᒥ ᑖᑉᑯᓇᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔨᑦᓯᕋᕆᐊᖃᓚᐅᕋᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᒐᔪᒃᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19 ᑕᐃᒪᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᓚᒌᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᓕᐊᓂᒃᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᖢᑕ ᓂᕿᑖᕐᕕᖕᒥᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃᑕᐅᖅ.” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓗᐊᕋ ᑳᒃᔅ.

ᒪᑎᐊᓯ ᑳᒃᔅ, 15-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᒃᓴᒥᒃ ᕿᓂᓚᐅᕐᒥᔪᖅ, Boy Scout-ᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᑉᓗᓂ 11-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ.

ᐊᖏᖃᑎᖃᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᔭᒥᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᓯᓇᓱᒃᖢᓂ ᐱᔭᕆᐊᑐᔫᖕᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅ.

“ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᙱᓐᓇᑉᑕ ᐅᒡᓚᕋᕐᓗᑕ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᑎᐊᓯ ᑎᑉᓯᓵᕆᓂᒃᑯᑦ.

“ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓗᐊᕋᓗ ᑲᑎᑦᑎᔪᒪᓕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᓚᐅᖅᖢᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ.”

ᐃᓗᐊᕋ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᑉᓗᖅᑕᒃᑯᓐᓂᒃ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᑐᓴᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᑎᓂᒃ Helping our Northern Neighbours ᑎᒥᖁᑎᖓᓂᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᓴᕋᒥ ᑭᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓄᑦ, ᓄᓇᓕᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓕᓚᐅᖅᑕᖓ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᒪᑉᓗᒍ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓕᓵᖅᖢᒍ, ᖁᓕᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᕿᔪᖁᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᖅᑳᓚᐅᖅᑐᒍᑦ, ᐃᒻᒪᖄᓘᓐᓃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓵᕐᔪᖕᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᑐᐊᖑᓂᐊᖅᖢᓂ.

“ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᐊᓗᒃ 44-ᓂᒃ ᕿᔪᖁᑎᓂᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᕋᑉᑕ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᑉᓗᒋᑦ.

ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᒃ ᐅᑎᖅᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᖕᒧᑦ ᓂᕆᐅᒋᓚᐅᖅᑕᑉᑕ ᐅᖓᑖᒍᑦ.”

ᒪᑎᐊᓯ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᔾᔭᖅᓯᔪᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᔫᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᒥᐳ ᕆᑦᔅᒥ ᐆᒻᒪᑎᖃᓪᓚᕆᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓕᓯᒪᓪᓚᑦᑖᖅᑐᕉᖅ ᖃᓄᓗᒃᑖᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.

“ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᖅ, ᐊᓯᖓᓂᒃᑕᐅᖅ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕋᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᒫᖅᑐᖓ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᑉᓗᒍ ᖁᕕᐊᓇᓚᐅᖅᑐᖅ, ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᖅᑐᖅ ᖁᔭᓕᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᓕᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᒃᑕᖃᕐᒪᑦ.”

ᐃᓗᐊᕋ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓪᓚᑦᑖᖅᑑᔭᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᓚᖓᒍᑦ, ᑕᑯᑉᓗᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑑᔭᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᓗᒃᑖᖅ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒌᓐᓇᖅᑕᖅᐳᑦ ᒫᑦᓯᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᙱᑦᑐᓂᒃ ᑐᓴᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᓯᒪᑉᓗᑕ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐃᑲᔪᕋᓱᖕᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᖃᑎᑉᑎᓐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᓪᓗᑕ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒃᑯᑦ; ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕆᐊᕈᑕᐅᔪᒪᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᖅᑐᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖃᕋᒥᒃ.

“ᐃᓛᒃ, ᐋᓪᓕᕋᐅᔭᖅᐳᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᔪᖁᑎᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ ᖃᐃᑕᐅᔪᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖓᑖᒎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᓚᐅᖅᑕᒃᑯᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᑯᑉᓗᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᑉᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᑯᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓐᓇᒪ − ᑕᑯᑉᓗᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ.

“ᐃᓛᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔫᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᓕᕈᓐᓇᕈᑎᒋᔭᕋ ᐃᓅᖃᑎᒃᑲᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.”