Skip to content

ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᒥ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᖁᔨᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᖁᖁᐊᕈᑏᑦ ᖁᖁᐊᑲᑕᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔪᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᑖᕆᐊᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᓕ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᓄᖅᑲᖅᑕᕐᕕᖕᒥ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒻᒥᕐᒥᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᔪᓐ 26-ᒥ.

ᑎᐊᓇ ᒍᐊᑕᓐ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᑉᓗᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᔩᑦ ᐊᒥᒐᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᒥ ᐊᔭᐅᖅᑑᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᑕᓪᓕᒻᒥᕐᒥ, ᔫᓐ 26-ᒥ. ᑎᐅᕈᓪ ᒍᕆᐅᕐ/ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑎᐊᓇ ᒍᐊᑕᓐ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᓇᑲᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᑎᓪᓗᒍ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᔫᓐ 19-ᒥ.

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᓂᖓ ᐱᔫᒥᒍᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓚᓇ ᒍᐊᑕᓐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᔪ ᐃᓚᓐ − ᐸᒥᐅᓕᖕᒥᒃ − ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑖᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑖᒃ − ᐸᕐᓇᐃᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᒥ ᐱᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᓪᓕᒻᒥᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᒍᐊᑕᓐ, 23-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐃᒪᑐᕉᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᔪᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓂᐊᓕᑕᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔫᒥᓵᕐᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐊᒥᓲᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᒫᕐᒪᑕ, ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐱᓕᕆᒋᐊᖁᓗᒋᑦ ᐃᓚᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᙱᑦᑑᔭᖅᑐᕉᖅ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᖅᐳᑦ ᓇᐃᑦᑑᓕᕐᒪᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᖕᓂᐊᕐᓗᑕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᔪᓄᑦ.

“ᓈᒻᒪᙱᒻᒪᑦ ᐃᓄᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕌᖓᑕ ᖃᑯᒍᒃᑲᓐᓂᖅ ᐅᑎᖁᔭᐅᑉᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᒃᐸᒧᑦ ᐅᑕᖅᑭᖁᔭᐅᑉᓗᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᐊᑕᓐ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᑦ ᐅᓐᓄᐊᖑᔪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖃᖃᑦᑕᙱᖦᖢᑎᒡᓗ.

“ᖃᐅᒃᐸᒧᑦ ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ ᑭᖑᕙᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ. ᐊᒥᓲᓗᐊᓕᖅᑐᑦ ᓄᓇᑉᑎᓐᓂᒃ.”

ᒍᐊᑕᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᑕᖃᖅᑑᒐᓗᐊᖅ, ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᑖᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᑖᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐃᒪᑐᕉᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᒥ ᐊᔭᐅᖅᑐᕈᑕᐅᔪᖅ ᐱᔫᒥᓵᕈᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦᑕᐅᖅ.

ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕆᐊᖃᓚᐅᕋᒪ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᔪᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᐊᑕᓐ.

“ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᓲᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓲᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᓕᖅᑐᒍᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᒋᓯᖃᑦᑕᖁᔪᓐᓃᖁᑉᓗᒋᑦ. ᓴᐱᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᙱᑦᑐᒍᑦ.

“ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᓲᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᖑᑉᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ, ᓄᓇᕗᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᓕᖅᑐᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᕆᔩᑦ ᐊᒥᒐᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

“ᖃᓄᑭᐊᖅ ᐱᕈᖅᓯᒪᒐᑉᑕ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᓲᑦ ᓱᖏᐅᑎᒥᐊᖅᑑᔭᖅᖢᒋᑦ ᓄᓇᑉᑎᓐᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᓈᒻᒪᒋᔭᖅᑎᑐᑦ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᑕᒫᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᓐᓃᖅᑐᒍᑦ.”