Skip to content

ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ

ᐅᑐᐱᕆ ᐱᓕᕆᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᓇᐅᔮᓂ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ.

Senior high social studies teacher Shona Stacey gives instruction to students during a Giant Map of Canada activity at Tuugaalik High School in Naujaat on Oct. 10, 2018. Photo courtesy Julia MacPherson
Senior high social studies teacher Shona Stacey gives instruction to students during a Giant Map of Canada activity at Tuugaalik High School in Naujaat on Oct. 10, 2018. Photo courtesy Julia MacPherson

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᔪᓕᐊ ᒪᒃᕗᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐃᑲᓂᒎᖅ ᐅᑉᓘᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖓ ᑐᕌᖓᓂᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᙳᐊᕌᓘᑉ ᖄᖓᓂ ᓄᓇᙳᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒨᖓᑉᓗᓂ ᖃᐃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.
ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᒪᓐᓇᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ, ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓲᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12-ᒧᑦ, ᖃᐃᑕᐅᓯᒪᓲᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑕᖃᖅᖢᓂ.
“ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕚᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᖢᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᓱᓇ ᓯᑎᓯᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.
“ᓄᓇᙳᐊᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐅᑐᐱᕆ 10-ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓗᐊᒧᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᐅᑉ ᓇᑎᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᒃᑖᖅᑲᔭᓚᐅᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᒃᕗᓴᓐ. “ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᙳᐊᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓕᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᕈᓘᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓄᓪᓗ.”
ᒥᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᓴᖅᖢᒍ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᓇᐅᔮᓄᑦ.
ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒡᒎᖅ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᒐᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᖠᕈᓐᓇᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᖓ ᑑᒑᓕᖕᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑦ.
“ᑎᑭᒻᒪᑦ ᓄᓇᙳᐊᖅ ᐊᒥᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᖠᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓱᓇᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᓄᓇᙳᐊᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓯᒪᓚᐅᙱᑦᑐᖅ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓱᓇ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ, ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᕉᖅ.”
ᐊᓯᖓᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕ ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑉᓗᑎᒃ ᓇᓕᐊᒃ ᓄᓇᓕᒃ ᕿᑎᐊᓃᑦᑎᐊᕐᒪᖔᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᕿᑎᒋᔭᖓ ᑭᕙᓪᓕᕐᒦᒻᒪᑦ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᖑᑉᓗᓂ.
ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᓯᖏᑦᑕᐅᕉᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑕᒪᑐᒥᙵ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᐱᓇᓱᖁᑦᑎᐊᖅᑕᖏᑦ.
ᒪᕐᕉᒃ ᐅᑉᓘᒃ ᐃᓱᓕᒻᒪᑕ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑑᒑᓕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑐᐱᕆ 12-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᒡᒎᖅ ᖃᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ.
ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᓗᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒃᑯᑦ ᐅᑉᓗᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒡᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᓲᑦ ᑐᓵᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᖅᑐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᖅᖢᑎᒃ.
ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᖓᔪᒃᖡᒡᒎᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓯᒪᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑦ 7-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.
“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᓪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᑎᐊᕚᓗᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑕᖃᓕᖅᑐᒍᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.