Skip to content

ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᑦᓯᐊᕙᐅᓛᑦ

ᐊᒃᓱᕈᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓵᑯᖅᑎᖏᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖓᓂ ᐃᓕᑕᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒃᑐᐱᕆ 14-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐹᓪ ᓱᕈᑐ, ᕿᑎᐊᓂ, ᐊᒻᒪ ᔩᒥ ᐊᐃᕈᑦ, ᑕᓕᖅᐱᒃᖠᐊᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ Wolves 12 ᑐᖔᓂ ᐅᑭᐅᓕᑦ ᓵᑯᖅᑎᑦ, ᓯᕗᓂᐊᓂ ᓴᐅᒥᐊᓂ, ᑲᔅᒪ ᐳᕉᔅ, ᓅᓚᓐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ, ᓵᓐᑎ ᑕᑦᑐᐃᓂ, ᐃᓄᒃ ᐳᕋᐅᓐ−ᖃᐅᒪᒃ ᐊᒻᒪ ᑮᑕᓐ ᐃᑦᑐᒃ, ᐊᒻᒪ ᑐᓄᐊᓂ ᓴᐅᒥᐊᓂ, ᐆᕕᓐ ᑳᓐᓇᓕ−ᑲᓛᒃ, ᑮᑕᓐ ᒨᓱ, ᒍᕆᒍᕆ ᕙᐃᔅᒪᓐ ᐊᒻᒪ ᑎᐅᕋᓐᔅ ᐱᓚᑲᑉᓯ ᑕᐃᑲᓂ Elks Darosa Futsal Cup ᕼᐃᕆᕗᒥ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᐊ Wolves ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐹᓪ ᓱᕈᑐ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᓪᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒃᑐᐱᕆ 14-ᖑᓚᐅᖅᑐᒥ. NNSL file photo

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑦ Rankin Wolves ᓵᑯᖅᑎᖏᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᑖᓐᓇ ᐹᓪ ᓱᕈᑐ ᐊᒻᒪ ᓵᑦ ᒍᕌᒻ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᑐᐃᑦ ᐊᑦᓯᖅᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᓵᓚᒃᓴᖃᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᓯᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᓱᕈᑐ, ᐅᑭᐅᓕᒃ 53-ᓂᒃ, ᓵᖅᑯᖅᑐᓕᕆᔨᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᑦ ᐊᕙᑎᑲᓴᐅᓕᖅᑐᓂ. ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒍᕌᒻᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᓵᑯᕐᓂᕐᒧᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᒪᕐᕉᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᓵᑯᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖁᑉᓗᒍ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᐅᖃᓚᖅᖢᓂᓗ ᓂᕆᐅᓚᐅᖏᓐᓇᒥ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᒐᒥᒃ ᐊᑦᓯᖅᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᒥᒃ.

“ᓵᑦ (ᒍᕌᒻ) ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕋᒻᓄᑦ ᖁᕕᐊᒋᑉᓗᒋᑦ ᐱᓐᖑᐊᕈᑎᖏᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓱᕈᑐ.

“ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂ ᒥᐅᓂᖅᓯᔨᐅᓂᖅ, ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑉᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᐅᓂᐅᑉ ᓴᓂᐊᒍᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐳᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐳᖓᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ ᖃᓄᕐᓗ ᑕᑯᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂᒃ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᖓᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖏᓕᖅᐳᖓ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᓄᑦ, ᐃᕆᐊᓛᖃᑦᑕᖏᑦᖢᖓᓗ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᖏᒃᑳᖓᑕ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᐅᓕᕋᒪ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᕋᒪᑦᑕᐅᖅ.”

ᓱᕈᑐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒍᕌᒻᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓯᒪᕗᑦ ᐱᓐᖑᐊᕐᔪᐊᖅᑐᖃᓕᕌᖓᑦ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᖑᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓕᕌᖓᒥ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᒃᓴᖏᑦᖢᓂᓗ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᒐᓗᐊᕈᓂ ᓵᓚᐅᔪᖃᖅᑎᑦᓯᒍᓂᓗ ᓱᖁᑎᒃᓴᖏᑦᑐᖅ.

“ᑕᒻᒪᕈᒪ, ᐅᖃᕋᔭᖅᐳᖓ ᑕᒻᒪᕐᓂᕋᕐᓗᖓ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒥᒐᒪ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᑉᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᐅᔪᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖏᓐᓇᑉᑕ ᑕᒻᒪᐅᑎᖃᖅᐸᒃᖢᑕᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒻᒪᐅᑎᑉᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑕ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᕈᒪᖏᑦᖢᒋᓪᓗ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᖃᓕᕐᒥᒃᐸᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᕐᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ.”

ᓱᕈᑐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓵᑯᖅᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᐅᑉᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᐅᓕᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᕐᒥᒃ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᕗᖅ ᑐᓴᖅᖢᒍ ᐊᑎᖏᑦ ᑐᓐᓂᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖅᖢᓂᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓵᑯᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ, ᑕᐃᒪᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᒐᔭᖅᐳᓪᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᖅᐸᑕ.

“ᓄᓇᕗᒥ ᓵᑯᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᐃᓚᐅᖁᔨᑦᓯᐊᕐᒪᑕ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᖢᓂᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓯᕗᓂᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᒪᑐᖅ,” ᓱᕈᑐ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓕᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᐅᓗᓂᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓇᕐᒪᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᑐᑭᓯᑦᓯᐊᖁᑉᓗᒋᑦ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᑦ.

“ᐊᓯᐊᒍᑦᑕᐅᖅ ᐊᖅᓴᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᑐᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕋᑉᑕ ᐅᑎᖅᑎᑦᓯᓗᑕᓗ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ.”

ᓵᓚᒃᓴᖃᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᒍᕌᒻ, ᓵᑯᖃᑕᐅᓯᒪᑉᓗᓂ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐃᓅᓯᓗᒃᑖᒥᓂᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓴᕆᒪᓇᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᖃᑕᐅᑉᓗᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᓯᐊᕐᓗ ᐊᒥᖅᑳᖃᑎᒋᑉᓗᒍ ᓱᕈᑐ, ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐱᒋᐊᖃᑎᒌᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

“ᐹᓪ ᓵᑯᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐊᑯᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᐅᑉᓗᓂ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐅᕙᒻᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒍᕌᒻ.

“ᐱᖃᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᒍᓗ ᓱᐳ ᓵᑯᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖑᑎᑦ ᐅᑭᐅᓕᑦ 12 ᑐᖔᓂ ᐊᕐᕌᒍᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ.”

ᒍᕌᒻ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᕐᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ.

“ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᒪᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᑉᓗᓂ ᐱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖏᓐᓇᖅᖢᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓱᓇᓗᒃᑖᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᕋᓱᐊᖅᖢᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᑕᑯᒃᓴᐅᖏᓐᓇᓱᐊᕐᓇᖅᖢᓂ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᑉᓗᓂ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕋᓱᐊᕆᐊᖃᕐᓇᖅᖢᓂᓗ ᓵᓚᐅᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᔭᑐᐊᕆᖃᑦᑕᖅᐸᕋ.”

ᒍᕌᒻ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓱᕈᑐᓗ ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᓯᒪᕗᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓚᐅᒍᒪᑉᓗᑎᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᓐᖑᐊᕐᔪᐊᕐᓇᐅᓕᖅᐸᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓵᓕᓂᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓚᐅᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒥᒃ.