Skip to content

ᐱᙴᖃᑦᑕᓕᕐᒥᔪᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᕐᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᐅᓚᐅᖅᑳᖅᖢᓂ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᕿᒻᒥᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᖢᑎᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᓄᓇᒃᑰᕈᑏᑦ ᒪᓕᒃᑐᕋᐅᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᖢᑎᒃ ᑭᒃᑯᑦ ᓵᓚᒃᓴᕐᒪᖔᑕ ᐃᒡᓗᒥᓂᒃ ᐱᐅᓴᐃᓯᒪᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᔪᓚᐃ 9-ᒥ.

ᓯᐅᕆ ᒧᐊᕆ ᖁᖓᔮᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓗᕋᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂ ᓄᓇᒃᑰᕈᑏᑦ ᒪᓕᒍᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᔪᓚᐃ 9-ᒥ.

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᒪᑯᓯ ᐅᐊᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓱᓇᓗᒃᑖᒡᒎᖅ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒃᑯᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓚᐅᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ ᑕᐃᒪᐅᓚᐅᙱᑉᐸᑦ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᒥᓂᒃ ᐱᐅᓴᐃᓯᒪᔪᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑐᑦ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᖅ (ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ) ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔪᖃᓗᐊᖅᑑᔭᓚᐅᙱᒻᒪᑦ ᐊᓯᑉᑎᓐᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᐊᐃᔭᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ.

“ᑭᓯᐊᓂ, ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᖃᐅᔨᒪᙱᑦᑐᖓ ᖃᑉᓯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᑕᐃᑯᓇ.

“ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᒃᐱᒍᓱᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑑᔭᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔫᒥᒍᓱᒃᖢᑎᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᓚᑎᒥᓂᒃ ᐱᐅᓴᖅᑎᑦᑐᒫᕐᒥᔭᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐊᖏᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒃᑯᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕈᒫᖅᐳᖅ.”

ᐅᐊᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓴᕆᒪᓇᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᕉᖅ ᑕᑯᑉᓗᓂ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓖᑦ ᐊᒧᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᑉᑎᕆᔨᐅᔪᒡᒎᖅ 15 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ 21-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

“ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᓕᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᒡᓗᑦ ᐱᐅᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᙱᑦᑐᒍᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

“ᐃᒪᓐᓇᐃᒐᔪᖕᒪᑕ, ᐊᒡᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒐᔪᖕᓂᖅᓴᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᒐᔪᒃᑐᑦ ᐅᓲᔮᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᖏᖅᑎᑦᑎᒐᔪᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᒐᔪᒃᖢᑎᒃ ᐅᑉᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

“ᑕᒪᒃᑯᐊ, ᓲᖃᐃᒻᒪ, ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ-19 ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ.

ᐱᙴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒥᔪᒍᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᕐᒥ, ᔪᓚᐃ 11-ᒥ, ᒪᒃᐱᖅᑐᕋᖃᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᓗᒃᑖᓂᒃ − ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᓱᒃᖢᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓇᓱᒃᐸᒃᑐᒃᑯᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᐊᒥᓱᙳᖅᐸᓪᓕᐊᖁᓇᒋᑦ ᐃᓚᕙᓪᓕᐊᖁᓇᒋᑦ.”