Skip to content

ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᐱᖁᑎᑐᖃᕐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᓴᓇᔨᖃᓕᖅᑐᖅ

ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑕᐅᑐᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓲᑦ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕐᒥᓄᑦ ᐅᑎᖅᖢᑎᒃ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᖅᑐᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᔮᓐ ᐊᕐᓈᓗᒡᔪᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ 6-ᒥ.

Abluqta Society president Joseph Arnasungaaq and former Thrift Store manager Sharon Alerk cut the ribbon to officially open the Abluqta Society's Thrift Store in Baker Lake on May 11, 2018. NNSL file photo
Abluqta Society president Joseph Arnasungaaq and former Thrift Store manager Sharon Alerk cut the ribbon to officially open the Abluqta Society's Thrift Store in Baker Lake on May 11, 2018.
NNSL file photo

ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓂᕆᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᐊᓂᒃᑲᒥᒃ. ᐱᙳᐊᖅᑕᖓ 8-ᓂᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎᑕᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ 14 ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᙳᐊᖑᑉᓗᑎᒃ ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒫᕝᕕᖕᒥ.
ᐱᙳᐊᕈᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᖓ ᐃᓕᓴᐱ ᑰᒻᒪᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᖓᓲᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ.

 

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᒍᐊᑦ ᐱᓗᕐᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑖᑉᑯᐊᒎᖅ ᑕᐅᑐᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ 20 ᒥᓂᑦᒥᒃ ᐱᙳᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᓪᓕᒪᐃᖅᑕᓕᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ, ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖅᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᖢᑎᒃ 2006-ᒥ.
ᐱᓗᕐᑦ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᕉᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓂᖓᓄᑦ, ᑎᑉᓯᓇᖅᖢᓂ ᕿᒃᓵᖕᓇᖅᖢᓂᓗ.
"ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓂᑉᑳᖅᑐᐊᖑᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᒌᖕᓂᒃ. ᓯᒥᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓄᑕᕋᓖᒃ ᐊᓐᓂᕈᑦᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᑖᖅᑐᕈᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓈᓗᖕᓂᒃ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᓗᕐᑦ. "ᖁᔭᓕᓐᓇᐅᔫᑉᓗ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ, ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᖢᓂ ᓄᑕᕋᖏᑦ ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᓕᐊᕈᑎᓂᐊᕐᓂᕋᖅᖢᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᑯᒋᐅᖅᖢᑎᒃ ᒧᕆᒃᑯᓐᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᒌᖕᓂᒃ: ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᓴᓇᕝᕕᖃᕈᓐᓃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᓕᖅᑐᓪᓗ ᓄᑕᕋᕇᑦ ᐊᑖᑕᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᒪᑦ.
"ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᖕᒥ ᑕᑯᔾᔪᑎᔪᑦ, ᓯᒥᑦ ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᐃᓚᑖᖅᖢᓂ ᒧᕆᒃᑯᑦ ᐊᓈᓇᖓᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂᓗ ᓯᒥᑦᑯᑦ ᐊᓈᓇᖓ ᓴᓇᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑦᑎᑉᓗᓂ ᒧᕆᒃᑯᑦ ᐊᓈᓇᖓᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᖁᑎᖓᓂᒃ.
"ᐅᓂᑉᑳᖅᑐᐊᖅ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ, ᑮᓇᐅᔭᓕᒡᔪᐊᖅ ᐃᕐᓂᕆᔭᐅᔪᖅ, ᐸᐱ, ᐃᓄᑦᑕᐅᓯᕚᓪᓕᖅᖢᓂ ᑕᑯᓯᒪᓕᕋᒥ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᕿᒫᕝᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᖢᓂ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕆᑎᒋᖕᒪᖔᓪᓕ. ᐃᓱᓕᖦᖢᓂ ᐃᔨᒥᓂᒃ ᐊᓪᓚᖅᑎᖅᖢᓂ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᖅᖢᓂ "ᖃᐅᔨᕗᖓ.""
ᐱᓗᕐᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᕐᕕᐊᓕᐊᕐᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᐅᑐᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᖢᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᖅᑕᐅᑎᓚᐅᖅᑕᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐅᑐᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓲᑦ ᑕᒡᕗᙵ ᐅᑏᓐᓇᓲᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ.
"ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓇᓗᒋᓚᐅᖅᑕᕋ ᓯᑕᒪᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᓚᐅᕋᑉᑕ ᓴᖅᑭᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒍ, ᓇᓗᕐᓚᒃᖢᖓᓗ ᐱᙳᐊᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒪ, ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᓪᓗ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᑉᓗᒍ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. "ᐊᓕᐊᓇᐃᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐊᔪᙱᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᓚᐅᕋᒪ."
ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 5-ᒥ ᒪᕐᕈᐃᖅᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 6-ᒥ.
ᑕᐅᑐᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ, ᓄᖅᑲᖓᓚᐅᐱᓪᓚᒃᖢᑎᒃ 20 ᒥᓂᑦᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑎᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᐅᑐᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓕᖅᖢᑎᒃ.
ᐱᓗᕐᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᒎᖅ ᐃᓱᒪᑕᖅᑖᓵᖑᔪᖅ ᑕᓐ ᐲᑕᔅ ᐃᓱᒪᓕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕆᑎᑦᑎᔪᒪᑉᓗᓂ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ 6-ᒥ ᑕᑯᕋᕐᓈᖅᑕᐅᖅᑳᕐᓗᑎᒃ.
ᐊᕿᒡᒋᕐᔪᐊᕐᒥ ᑐᒃᑐᒥᓗ ᖃᔪᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐸᓚᐅᒑᖅᑐᖅᖢᑎᒡᓗ 100 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ.
"ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᖅ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᓗᕐᑦ. "ᐅᐱᒋᔭᐅᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᒋᔭᐅᓪᓚᕆᒐᔭᖅᑐᒃᓴᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᑕᒫᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᑉᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᖃᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ."