Skip to content

‘ᕿᐊᖅᑲᐅᔪᖓ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓗᐊᒧᑦ:’ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᓈᓇᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ ᓄᑖᒥ ᐃᒡᓗᑖᖅᑐᖅ ᖁᓕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᖅᑳᖅᖢᑎᒃ ᐅᖁᓕᐊᓗᖕᒥᓪᓗ ᐃᒡᓗᖃᖅᑳᖅᖢᑎᒃ

0704EmildaB2
ᐃᒥᐅᑕ Hᐊᓚᐅᖅ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᓕᐊᕆᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᒡᓗᑖᓵᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ. “ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᑐᐸᒋᐊᖃᖅᑲᐅᙱᓐᓇᑉᑕ ᓄᑕᐅᙱᑦᑐᐊᓗᖕᒥ ᑎᐱᓕᐊᓗᖕᒥ ᐃᒡᓗᒥ.” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᐊᔾᔨ ᐃᒥᐅᑕ Hᐊᓚᐅᕐᒥᙶᖅᑐᖅ

ᐊᒃᓱᕉᑎᒌᓐᓇᖅᑕᖓ ᑎᑭᖦᖤᑕᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᒥᐅᑕ Hᐊᓚᐅᕐᒧᑦ.

ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᓄᑕᕋᓕᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗ ᐊᑐᓚᐅᖅᑕᓂ ᐅᖁᖃᓪᓚᕆᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐃᒡᓗ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓚᒥᓄᑦ, ᓄᑖᒧᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᓅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᐸᖅᐳᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖓᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ Hᐊᓚᐅᖅ, 36-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ, ᑕᑯᑎᑦᑎᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᓂᒃ ᐃᓚᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓴᓂᕋᖏᓪᓗ ᐅᖁᐃᓐᓈᓘᔮᖅᖢᑎᒃ, ᑕᑯᑎᑦᑎᑉᓗᓂ Facebook-ᑯᑦ.

Hᐊᓚᐅᖅ 12-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᒡᓗᑕᒥᖕᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ, ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᖃᖅᖢᓂ 13-ᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᖏᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ, ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓱᑦ ᓄᑲᖏᖅ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᓵᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖁᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᒻᒪᖄ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᑭᐅᖅ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕋᖅᖢᓂᐅᒃ.

ᐊᑖᑕᒐ 60-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᓂᐲᕈᑎᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖢᐊᖏᓕᐅᕈᑎᖃᓕᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐸᓂᑯᓗᒐ ᐃᑉᔭᙳᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᖢᓂ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒫᑦᓯ 17-ᒥ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᑉᓗᓂ.

“ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᕋ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ. “ᓂᐊᖁᙳᒃᑲᒻᒪᕆᐊᓘᑉᓗᖓᓗ.”

ᒪᕐᕉᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᕐᒥᐅᑖᒃ ᐳᓚᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᖓᓄᑦ ᒫᑦᓯ 17-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᓗᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᑦ ᐅᑉᓗᑦ ᐱᐊᓂᖕᒪᑕ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ, ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᑉᓗᓂᓗ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖃᕐᒪᑦ. ᓄᑖᒧᑦ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᓅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᒫᑦᓯ 26-ᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᓚᓐᓈᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑕᙳᑎᒥᓂᒃ.

ᐃᒡᓗᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᓄᑖᙳᖅᑎᖅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ “ᓯᕗᓂᐊᓂ ᑐᓄᐊᓄᑦ ᑐᖅᓲᖕᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

Hᐊᓚᐅᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᖃᑉᓰᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓂᒃ ᓄᑖᒥ ᐃᒡᓗᒥᓃᓕᖅᖢᓂ, ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᖢᓂᓗ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓴᐃᒻᒪᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ.

“ᕿᐊᖅᑲᐅᔪᖓ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓗᐊᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᑐᐸᔾᔮᙱᓐᓇᑉᑕ ᓄᑕᐅᙱᑦᑐᒥ ᑎᐱᓕᐊᓗᖕᒥᒃ ᐃᒡᓗᒥ.”

Hᐊᓚᐅᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᖃᕐᓂᐊᕋᒥ ᐅᐃᒥᓂᒃ ᓄᑕᕋᒥᓂᒡᓗ.

“ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᖓ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᓄᑕᖅᑲᒃᑲ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᑐᐸᒃᖢᓂ ᑎᐱᖃᙱᑦᑐᒥᒃ, ᓇᐃᒪᔪᓐᓃᕋᒥᒃ ᐅᖁᖕᒥᒃ.”

ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ ᓄᑖᒧᑦᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᒧᑦ ᓅᓯᒪᓕᖅᑑᒃ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᔭᓐᓇᒦᓪᓚᕆᒃᑲᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ.

ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᒧᑦ ᒧᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᒡᓗᖃᖃᑦᑕᓕᕐᒪᑕ “ᓇᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᒻᒪᕆᒃᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂᒃ” ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᒪᑦ ᐃᒡᓗᑭᒃᓴᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖁᖃᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒡᓗᑦ, ᐃᒪᕐᒧᓪᓗ ᓱᕈᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᐱᔪᐊᓘᓲᑦ.

21-ᓂᒃ ᒪᒃᐱᒐᓕᒃ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᖅ, ᐃᒪᓐᓇ ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ ᐅᑕᖅᑭᙳᖅᑐᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ, ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ, ᑕᓗᕐᔪᐊᓂ, ᓴᓪᓕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᔮᓂ, ᐳᓚᕋᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᖅᑲᖅ 2020-ᒥ.

“ᐅᖃᐅᖅᔭᐅᒐᔪᓚᐅᖅᑐᖓ ‘ᐊᐃᑦᑖᖑᒐᓗᐊᖅ’ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ‘ᑲᙳᓱᒃᑐᖓ,’ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᔭᓕᔪᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᒥᓂᒃ ᒪᑐᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐆᒻᒪᑎᖏᓐᓂᒡᓗ ᐅᕙᒻᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐅᓚᐅᖅᑐᖓ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓗᒃᑖᒃᑯᑦ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᒥᓂᒃ, ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᖃᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᖅᑲᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.

“ᖁᒃᓴᓪᓚᒃᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖓ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᖕᒪᖔᑕ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕝᕕᒋᓯᒪᔭᕋᓂᕐᒥᐅᑕᑦ. ᖁᒃᓴᓪᓚᖕᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ, ᑐᓴᖃᑦᑕᓚᐅᕋᒪ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ. ᐃᓅᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᐃᓅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖁᓕᐊᓗᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᕐᔪᐊᖑᓕᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᕈᓕᖅᑐᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ. ᖃᖅᑲᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᙱᑦᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᙱᓐᓂᖏᓐᓅᔪᑦ.

“ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐅᓇ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓇᓱᒃᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒡᓗᑖᖑᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑦᑐᒪᔪᓐᓃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒪᔪᒦᑦᑐᒪᔪᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᔪᑦ ᐊᑯᓂ. ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓱᕈᓕᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᙱᑕᖅᐳᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᑕᐃᒪᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ... ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓪᓗ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᖅᑐᑦ.”