Skip to content

ᕿᓇᓗᒐᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ

Kivalliq_News_jan6_2021_thumb_large
Kivalliq News Jan. 6, 2020 Edition

ᒍᕇᑦ 9-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓐᓂᑦ ᓇᐅᔮᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᒍᕇᑦ 9−ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᕕᓕᐊᒻ ᓴᐃᒻᒪᐅᑦ ᑕᑯᑎᑦᓯᔪᖅ ᕿᓇᓗᒐᐅᑉ ᐸᐱᕈᖓᓂᒃ ᕿᓚᓗᒐᓚᐅᖅᖢᓂ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ ᑕᑯᑎᑦᓯᑉᓗᓂ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᓇᐅᔮᓂ.

ᕕᓕᐊᒻ ᓴᐃᒻᒪᐅᑦ, ᐅᑭᐅᓕᒃ 14-ᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᓄᑖᒧᒥᒃ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᐅᑕᖏᑦ ᕿᓇᓗᒐᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᒍᕇᑦ 9-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᖓᑦ, ᓗᐃᑦ ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᒍᕇᑦ 8-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ ᖃᔭᕆᐊᖅᑐᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᖏᓪᓗ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᑕ, ᓇᑦᓯᖅᓯᐅᖅᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕐᔪᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᖏᑕᒥᖕᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓇᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᓯᔨᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᕗᑦ, ᓚᐃᒪᑭ ᒪᓕᑭ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᖃᑦᑕᕋᑉᑎᒍ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖅᖢᓂᓗ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓄᓇᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ.

ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖓ ᐅᒃᐱᕆᑦᓯᐊᖅᖢᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᖃᑎᖃᓕᕌᖓᑦ ᓇᑦᓯᖅᓯᒪᑉᓗᑕᓗ, ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᒡᕙᐅᓕᖅᑐᒥ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓯᒪᕗᖅ, ᐊᒻᒪ ᕿᓇᓗᒐᖅᑕᖃᓚᐅᕐᒪᑦ.

ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓴᐃᒻᒪᐅᑦ ᓚᐃᒥᑭᐅᑉ ᖃᔭᕆᐊᖓᓃᑦᖢᓂ ᓇᐅᒃᑭᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᓇᓗᒐᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᒪᖃᐃᑎᑦᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓚᐃᒪᑭ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑯᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓕᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᐅᒪᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᕿᓚᓗᒐᖅᑐᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ, ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᓴᐃᒻᒪᐅᑦ ᓇᐅᒃᑭᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᕿᓇᓗᒐᕐᒥᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᓕᖕᖕᓂᒥᐅᓄᑦ. ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᓗᓂ, ᕿᓇᓗᒐᒋᐅᕐᓂᖓ ᓴᐃᒻᒪᐅᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᓯᒡᔭᓕᐊᑲᐅᑎᒋᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓈᖅᓯᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ ᕿᓚᓗᒐᕐᒥᒃ.

ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᒪᖃᐃᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒡᒍᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᓇᓗᒐᕐᒥᒃ ᑖᕙᓂ, ᐊᒻᒪ ᒪᐃᒥᑭ ᒪᒃᑖᕐᓂᒃ ᕕᓕᐊᒻ ᐊᖓᔪᖄᖏᓐᓄᐊᕈᔾᔨᓚᐅᖅᐳᒍᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᓛᖑᑉᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᖁᕕᐊᓇᑦᓯᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒋᐅᓚᐅᕐᒪᑕ..

ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᐊᖏᑉᐳᖅ.”