Skip to content

ᓴᙱᒃᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᖃᔭᕆᔭᐅᔪᓂᒃ

ᖃᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᕐᕕᖕᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᖄᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓄᑖᑦ ᖃᔭᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᐊᒑᕐᔪᖕᒥ ᑕᖅᑭᐅᔪᖅ ᑖᒻᓇ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ.
ᖃᔭᓕᐊᖑᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᐃᖑᓚᐅᖅᑐᒥ ᕕᒃᑐ ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓖᑦ 9-ᒥ 12-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᑐᑦ ᒥᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᔭᐃᑦ ᖄᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᔭᓄᐊᕆ 7-ᒥ 10-ᒧᑦ.

Victor Sammurtok School students, from left, Adrianna Putulik, Keith Issaluk, Dustin Issaluk, Herman Aggark and Landon Makpah proudly display a newly constructed boat for their school's qajaqing program in Chesterfield Inlet on Jan. 17, 2019. Photo courtesy Glen Brocklebank
Victor Sammurtok School students, from left, Adrianna Putulik, Keith Issaluk, Dustin Issaluk, Herman Aggark and Landon Makpah proudly display a newly constructed boat for their school's qajaqing program in Chesterfield Inlet on Jan. 17, 2019. Photo courtesy Glen Brocklebank

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᒋᓚᓐ ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ ᐅᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᔭᐃᒡᒎᖅ ᖄᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᖁᓚᐅᖅᑕᕋᓗᐊᕆᔭᖏᑦ ᓯᕗᓂᑐᖄᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖄᒃᓴᖏᑦ ᑎᑭᑲᐅᑎᒋᓚᐅᙱᒻᒪᑕ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒎᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᒃᑯᑦ ᐃᓂᓕᐅᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓ ᐅᖓᓯᒃᓯᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓕᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᔭᐃᑦ ᖄᓕᖅᑐᖅᑕᐅᔪᒫᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒃᓯᐅᖅᑳᕐᓗᑎᒃ.
“12-ᖏᓐᓇᐅᖕᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᖕᓂᒃ 9-ᒥ 10-ᒥᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ 12-ᑲᓐᓂᐅᑉᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓖᑦ 11-ᒥ 12-ᒥᓗ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᕐᒥᒃ 24-ᖑᔪᑦ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᑐᑦ ᖄᓕᖅᑐᐃᑉᓗᑎᒃ ᖃᔭᕐᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ.
“ᐊᒥᓲᓕᖅᓴᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᑕᒪᐅᓕᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᓂ ᖃᔭᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᓯᖏᑦ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᒥᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᐅᓪᓛᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ.”
ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᑖᖑᔪᕉᖅ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᒃᑭᑉᓗᑎᒃ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᙶᕐᓂᖅᓴᐅᖁᑉᓗᒋᑦ.
ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᔭᖅᑖᖑᓵᖅᑐᒡᒎᖅ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᔫᒥᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᓵᓚᒃᓴᕈᓯᐊᖑᓚᐅᖅᑐᒥᙶᖅᑐᖅ ᐱᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ $140,000-ᒥᒃ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᒥᐊᒃᑯᖃᑐᐃᓐᓇᓕᖅᑐᖅ $11,000 ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ.
“ᓂᐅᕕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐅᖓᑖᓂᐊᕐᔪᒃ $10,000-ᒥᒃ ᐃᓚᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᑐᕌᖓᓗᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᓄᑦ 35-ᓂᒃ ᖃᔭᕐᓂᒃ ᖄᓕᖅᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.
“ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᖃᔭᓕᐊᖑᓯᒪᕙᒃᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ. ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᖃᔭᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᖃᔭᓕᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᐅᔮᓂ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑎᕋᐅᑕᐅᖃᑦᑕᙱᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐅᒃᑯᓯᒃᓴᓕᖕᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅᑕᖃᙱᖦᖢᓂ ᖃᔭᐃᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᐅᑦᑐᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑕ.
“ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓄᓇᒧᙵᐅᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᓇᓂᓯᔭᖅᑐᖅᖢᑕ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᖃᔭᕐᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒃᑐᕋᖅᖢᑕ ᑕᑯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕈᒪᑉᓗᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓇᔭᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᖃᔭᐃᑦ ᓄᓇᑉᑎᓐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑭᓂᕆᓇᔭᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑕ, 22 feet ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ 15 inches-ᒥᒃ ᓯᓕᖕᓂᓖᑦ.
“ᑕᐃᑉᑯᐊ ᖃᔭᐃᑦ ᑕᑭᓂᖅᓴᐅᓇᔭᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒻᒪᖄ 5-ᓂᒃ 6-ᓄᑦ feet-ᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓕᖅᑐᑦ ᒥᐅᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑕ ᐊᓄᕆᖃᓕᑐᐊᖅᐸᑦ ᓴᖑᑎᓐᓇᓱᖕᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᔪᕐᓇᓪᓚᕆᒐᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒥᑭᓂᖅᓴᓄᑦ ᖃᔭᖅᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑕᑭᓂᖃᖁᑉᓗᒋᑦ 17-ᓂᒃ 18-ᓄᑦ feet-ᓄᑦ 22-ᒦᓐᓂᖔᕐᓗᒋᑦ.”
ᐳᕋᑯᐸᐃᖕᒃ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᕉᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᔭᐃᑦ ᐱᖁᑎᖃᑦᑎᐊᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓵᓚᒃᓴᕈᓯᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᔭᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ.