Skip to content

ᑕᒡᕙᐅᕗᑏᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᖅ

ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑐᕋᑎ ᑐᑐ ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᕐᒥᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᖅᑳᖅᖢᓂ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᖁᔭᓕᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑐᓂᔭᐅᑉᓗᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᒥᓄᑦ ᐸᑐᕆᒃ ᑲᕐᐱᓐᑐᕆᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᑐᐱᕆ 18-ᒥ.
ᑐᑐ ᓄᖅᑲᓪᓚᑦᑖᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᔭᓄᐊᕆᐅᓕᖅᐸᑦ, ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓃᓐᓂᐊᖅᖢᓂ ᓄᕕᐱᕆ 2-ᒥ.
ᐅᐃᓂᓗ ᓘᒃ ᐸᑭᑦ ᓅᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᓚᒃ ᑐ ᐸᓂᑦ, ᒫᓂᑑᐸᒧᑦ, 14-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅᑳᖅᖢᑎᒃ. ᑐᑐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑭᖑᓂᖃᕕᒡᔪᐊᕐᓂᐊᖅᑐᒡᒎᖅ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᑯᓗᐃᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ. ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᓴᓇᕝᕕᖓᓂᒎᖅ ᑭᖑᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓚᕆᖕᓂᐊᕐᒥᔪᖅ.

Cadet Lieut. Dorothy Tootoo receives strong support from her nephews, from left, George Hickes, Hunter Tootoo and Victor Tootoo in Iqaluit in October of 2018. Photo courtesy Dorothy Totoo
Cadet Lieut. Dorothy Tootoo receives strong support from her nephews, from left, George Hickes, Hunter Tootoo and Victor Tootoo in Iqaluit in October of 2018.
Photo courtesy Dorothy Totoo

"ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑲᒃᑯ ᓴᓇᕝᕕᒐ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ, ᓄᑖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᒋᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᓐᓈᖅᑖᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᑕᒫᓂ," ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᑐ.
"ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑕᐅᑉᓗᖓ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᖃᐃᓐᓇᖅᑐᖓ."
ᑐᑐ, ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᙵᓂ 2006-ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᓄᕕᐱᕆ 2017-ᒧᑦ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᒌᓐᓇᖅᑕᖓᒎᖅ ᐱᐅᙱᑦᑐᓂᒎᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᙱᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᑯᓗᐃᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ.
ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᕉᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᒐᒥ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ, ᖁᔭᓕᓐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒎᖅ.
"ᑕᐅᑐᒃᑕᒃᑯᓪᓕ, ᖁᔭᓕᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᔫᔭᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᐅᓇᑕᕆᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᓄᑦ.
"ᓱᖕᒪᒃᑭᐊᖅ ᑐᓂᔭᐅᕗᖓ ᑕᐃᒫᓘᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᖅᑳᓂ?
"ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᐅᐊᓗᐊᖑᔫᔭᖅᑐᕐᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᔭᐅᒐᒪ, ᖃᓄᕐᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᕆᐊᒃᓴᖅ ᓇᓗᓕᖅᓯᒪᑉᓗᖓ ᓂᕆᐅᓇᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓯᒪᖕᒪᑦ."
ᑐᑐ ᓴᕆᒪᓱᑦᑎᐊᖅᑐᕉᖅ ᑐᓂᔭᐅᒐᒥ ᖁᔭᓕᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ.
ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᑉᓗᓂᒎᖅ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᑯᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.
"ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐅᕙᖓ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᖕᒪᖔᑉᑯ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒋᓯᒪᖕᒪᖔᑉᑭᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᑯᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᖅᑕᖅᓯᒪᔪᑦ – ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᓕᕆᓂᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᙳᐊᑦ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔭᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᐅᙵ – ᑕᒫᓃᙱᓐᓇᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᓯᒪᑉᓗᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ."