Skip to content

ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑲᔪᓯᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐅᑎᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᓐᓈᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᔮᓐ ᐊᕐᓈᓗᒡᔪᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂᒃ ᓴᕐᓕ ᐳᕋᐅᓐ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒃᓯᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᖓ ᒍᐊᑦ ᐱᓕᐊᑦ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ 17-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊ

Charlie Brown (Noah Muckpah) looks on in sadness as the ornament 'kills' his little fir tree during the Arviat Drama Club production of A Charlie Brown Christmas at John Arnalukjuak High School in Arviat on Dec. 12, 2018.
Photo courtesy Gord Billard

ᕐᒥᐅᑕᐅᓕᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᖃᑎᖓᒎᖅ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ Grinch ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓂᖅᐹᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᕆᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ, ᓴᕐᓕᐅᑉ ᖁᕕᐊᓱᒡᕕᒃᓯᐅᕐᓂᖓ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 200-ᖃᔭᕐᓄᑦ ᒪᕐᕈᐃᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒡᒎᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᓂᑰᔪᑦ ᐅᑎᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᖃᑕᐅᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒥ.
“ᓄᐊ ᒪᒃᐸ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ, ᓴᕐᓕ ᐳᕋᐅᓐᖒᔭᖅᖢᓂ, ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐊᓘᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᕐᕈᐃᖅᖢᑎᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᓕᐊᑦ.
“ᓕᑎᐊ ᖃᕕᐅᖅ ᓘᓯᙳᐊᖑᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓄᑲᖅᖠᐅᔪᖅ ᓄᑲᕆᔭᐅᑉᓗᓂ ᕉᑦᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔭᒋᔭᐅᑉᓗᓂ ᕋᒨᓐ ᖃᕕᐅᕐᒧᑦ - ᑕᒪᐃᓐᓂᖅᑲᔭᖅ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓂᕆᕙᒃᑕᑉᑎᓐᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ - ᐊᓂᒥᑐᑦ ᐊᖓᔪᒥᑐᓪᓗ ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᖅᑲᐅᖕᒥᔪᖅ.
“ᐃᓚᒌᑯᓗᐃᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᐊᓗᐃᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦ ᐅᖃᐅᑎᖅᑲᐅᔭᒃᑲ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ - ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔫᒃ ᐱᖓᔪᐊᓂᒃ ᓄᑕᕋᒥᓂᒃ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔪᒥᒃ - ᓴᕆᒪᓱᖕᓂᐊᕐᓂᕋᖅᖢᒋᒃ ᓕᑎᐊᒥᒃ ᐅᓐᓅᔪᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓂᕋᖅᖢᒍ ᓘᓯᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ.”
“ᐱᖃᑎᖓ ᓘᓯ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᒃ 9-ᒥᒃ ᓴᑎᓯ ᓴᐃᓐᑦ ᔮᓐ, ᐸᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑉᑕ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᓄᑦ, ᓇᑖᓴᒧᑦ, ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃᑕᐅᖅ, ᐃᖅᑲᐅᒪᒃᑲᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᑉᓗᓂᓗ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᖢᓂ.”
ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᑎᑕᒃᑎᖓ flute-ᑯᑦ ᓵᒻ ᑕᕐᕋᓕᒃ, ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑲᒥ ᐊᕐᕕᐊᓂ, ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ.
ᑕᕐᕋᓕᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᕐᓕ ᐳᕋᐅᓐ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ 2006-ᒥ.
ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᕐᕋᓕᒎᖅ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓕᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑎᐅᓂᒃᑯᑦ.
“ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᒪᖕᒥᔭᖓ ᐃᓕᓐᓂᕐᓂᓕᖕᒥᒃ 2-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ (ᔭᐃᒥ ᒪᒃᐸ) ᕿᒻᒥᙳᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ.”
“ᔭᐃᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᕌᕐᔪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᑕ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ. ᖃᐃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕋᖅᑎᓪᓗᑕ, ᕿᒻᒥᙳᐊᖑᔪᒪᐃᓐᓇᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᙳᐊᖑᓕᕋᒥ.”
ᔭᐃᒥ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑕᖓ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖅᑳᕐᓇᑎᒃ ᐃᒡᒋᐊᕐᓗᓕᓚᐅᕐᒪᑦ .
ᕿᒻᒥᙳᐊᑯᓗᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᙱᔾᔪᑎᑐᐊᖑᓚᐅᙱᑦᑐᖅ. ᐃᑭᑦᑕᖅᑐᑦ ᓯᖁᒥᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᑳᓪᓚᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ.