ᐱᓕᕆᖕᒪᑕ ᐋᕿᒃᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᕈᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐋᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᒋᓯᖏᑦ

ᐋᕿᒃᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓕᕇᔪᑎᒥᒃ ᐱᖓᓱᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᒪᓵᔅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᑭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᖏᖠᓂᕐᓂ.

‘ᒪᓂᒻᒪᐃᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ’ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐋᒻᐳ ᐃᐅᕆᓐ, ᐱᓕᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᒃᑯᓐᓄᑦ.

‘ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᕿᓐᓇᓱᓚᐅᖅᐸᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑕ ᑕᔅᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ.’

ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ 7 ᐊᔪᕈᓐᓃᓚᐅᖅᐳᑦ ᒪᓵᔅᕈᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᑭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓱᓕᑦᑎᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᖦᖢᑎᒍᒃ ᐊᒻᒪᓗ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᔾᔪᑎᐅᓵᖅᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐅᔨᓇᖅᑐᒃᑰᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᓯᕗᓂᐊᓄᑦ.

ᑖᓇ ᕆᓐᑎ ᒪᒃᐸ ᑖᑎ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᒃᑐᖅ ᑕᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᐊᑦᑕ ᐊᔾᔨᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ

ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᒃᑯᓐᓂ, ᐊᓱᐃᓛᓐ ᒪᓵᔅᓕᕆᔨᒪᕆᔨᖑᖅᓱᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖑᔮᕐᔪᒃᖢᓂᐅᒃᓗ ᒪᓵᔅᓕᕆᔨᒧᑦ.

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᖑᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᑭᖏᖅᖠᓂᕐᓂ.

‘ᓄᓇᓕᑦᑕ ᓇᒡᓕᒋᑦᑎᐊᖅᑕᖓ ,’ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐸᐅᓴᔅ ᓯᐹᓐᑕ, ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᒪᒃᐸ ᑕᑎ-ᒥᒃ.

‘ᒪᓵᔅᓯᒃᑲᖅ.’

ᓯᐹᓐᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓵᖅᑑᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᓂ. ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᓅᓵᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ

ᓱᐹᓐᑕ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᓚᕈᒪᓂᕐᒥᓂᑦ ᐃᖃᓇᐅᔭᖅᑲᑎᖃᕐᓗᑎᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᖃᓪᓘᓈᑉ

ᓄᓈᓂᖓᖏᖔᕐᓗᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ. ᑕᐃᑲᖓ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓯᒋᐊᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᒃᑯᓐᓂ.

‘ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᕗᑦ ᑕᑯᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᓕᒪᕐᒧᑦ,’ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᓴᑉᐹᓐᑕ, ᐃᓚᓪᓗᓂᐅᒡᓗ ᑲᖏᖅᓕᓂᕐᒥᐅᑦ

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᒪᓇᐅᔪᖅ ᐱᐊᓂᒃᓯᔪᑦ ᒪᓵᔅᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᑭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᓯᔪᑦ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᑎᑕᕈᒪᒍᑎᒃ

ᒪᓂᒻᒪᐃᓯᒪᔪᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᕈᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᒪᓵᔅᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓂᒻᒪᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᓯᒃᑯᓐᓂ.

ᐊᑎᒋ ᓄᑲᑉᐱᐊᖅ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐅᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᑕᒪᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓚᐅᕋᒥ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓪᓗᓂᐅᒡᓗ..

‘ᐃᓕᑦᑎᕙᓕᐊᖏᓐᓇᖅᖢᓂ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᕋ ᐊᑲᐅᓂᖃᕐᒪᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᐸᖏᒻᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ

ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ,’ ᐅᖃᖅᐳᖅ, ᐃᓚᓪᓗᓂᐅᒡᓗ ᐅᑯᐃᖅᓯᔪᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ ᑯᑭᖠᕆᕝᕕᖕᒥᑦ ᐊᒪᓗ ᓄᔭᓕᕆᕝᕕᖕᒥᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᑦ.

ᐱᒃᑯᒍᓱᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕋᒥ.

‘ᐅᖃᕈᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖓ ᐱᔪᒪᔭᖃᕈᕕᑦ ᐆᒃᑐᕆᑦ, ᐆᒃᑐᕆᑦ,’ ᐅᖃᖅᐳᖅ ᓄᑲᑉᐱᐊᖅ. ‘ᖃᓄᐃᖏᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕈᕕᑦ.

ᐆᒃᑐᑐᐃᓐᓇᕆᑦ, ᐊᓂᐊᓇᐃᒋᓕᕐᓂᐊᖅᐸᖅᑲᐃ. ᐅᕙᖓᑐᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖏᑦᑐᖓ ᐅᑕᕿᔪᓐᓇᖅᑐᕕᓂᐅᓂᓐᓂᒃ

ᑯᑭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓂᖃᕐᕕᒋᓕᖅᐸᕋ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂᓗ ᐅᕙᓐᓄᒃ.’

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *