ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᓱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᕝᕕᐅᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑦ.

“ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᓖᑦ ᐊᒥᓲᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᓄᖅᑲᖓᐅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᓖᑦ ᖃᑉᓰᓐᓇᕈᕆᐊᓕᖅᑎᓪᓗᖏᑦ ᑭᓯᐊᓂ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑐᑎ ᕿᔪᒃ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᓅᖄᑎᒌᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ. ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔪᖅ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ: ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᔭᐸᓕᐅᕆᐅᖅᓴᑎᖦᖢᒋᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐳᐊᓗᓕᐅᕆᐅᖅᓴᑎᖦᖢᖏᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑯᑦ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑯᒍᑦᑎᐊᑯᓗᒃ ᐃᒡᓗᕋᓛᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᖢᓂ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᔾᔫᒥᖁᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᖢᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᐃᓅᖃᑎᒋᔭᓪᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᔪᒃ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐊᒥᓱᓕᕆᔪᑦ ᑕᓯᑎᕆᑉᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑉᓗᑎᒃ ᐊᒥᕐᓂᒃ ᑲᑎᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ; ᐃᑲᔫᑏᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑯᑦ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ 15-ᒧᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐅᕌᓂᒃᑳᖓᑦ ᓯᑕᒻᒥᕐᒧᑦ.

“ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ, ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᔪᒃ. “ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒥᓕᕆᔪᑦ, ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᒥᓕᕆᒐᒥᒃ ᒥᖅᓱᕋᒥᒡᓗ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦᑕᐅᖅ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖓᒥᒃ.”

ᑐᓴᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᖁᔭᓕᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᕿᑎᒍᑕᐅᔪᒃᑯᑦ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᒻᖏᑲᑕᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᒻᖏᐅᑎᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᖃᓄᖅ ‘ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᐃᒎᓰᑦ’ ᑐᑭᖃᕐᒪᖔᑕ.

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓕᑦᑎᔾᔪᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᔪᒃ.

“ᐊᐱᖅᓱᓲᑦ, ᖃᓄᖅ ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᒃ? ᖃᓄᖅ ᐅᓇ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᕋ? ᐃᒪᓐᓇᖔᖅ ᑲᒪᒋᔪᓐᓇᖅᐱᑎᒎᑦ? ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓱᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᒥᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒥᓄᑦᑕᐅᖅ.”

ᐊᕐᓇᐃᓪᓕ ᐊᒥᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ, “ᐊᖏᕐᕋᐅᒪᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓃᖅᑐᑦ, ᐃᓐᓇᐅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᖃᐅᔭᓕᖅᑐᑦ, ᐃᒃᓯᕙᐅᔭᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐊᕐᓇᐅᖃᑎᒥᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᔪᒃ.

ᑕᒪᐃᓐᓄᓪᓕ, ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᐃᓐᓈᓗᐃᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᑯᓗᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᙱᒻᒪᑕ.

“ᐱᓕᕆᓕᕌᖓᒥᒡᓕ, ᐃᓱᐊᓄᑦ ᑎᑭᖦᖢᓂ ᐱᕚᓪᓕᕐᓇᓪᓚᕆᒃᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᔪᒃ. “ᐃᓕᑦᑎᓲᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᐊᓄᑦ.”

ᐊᑎᕐᓂᒃ ᑲᑎᑦᑎᐊᓂᓵᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᕋᓛᓕᐅᕈᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᒫᖅᖢᑎᒃ ᒫᑦᓯᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᕆᓕ ᐃᒋᐊᓕᖅᐸᑦ, ᐃᒡᓗᕋᓛᓕᐊᖑᔪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᒫᖅᖢᑎᒃ. ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᒥᓱᒡᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑕᐃᒪᐅᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

ᕿᔪᒃ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᖅ ᓴᓇᖃᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᑉ Hᐊᒻᓚᒃᑯᖓᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᕿᓄᐃᓵᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *