ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᑎᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᖓᑎᑦᑎᓕᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᖅ Hᐊᑭᒍᓐᓇᐃᓪᓕᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᕋᖏᑦ Hᐊᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᑎᑕᐅᑉᓗᓂ.

“ᓄᑕᕋᒃᑲ ᕿᑎᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᑐᒋᐊᖅᑐᕈᓐᓇᙱᓐᓂᕋ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅ, ᐅᕙᒻᓄᑦ ᓄᑕᕋᒃᑲᓄᓪᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓯ ᓴᕕᒃ ᕗᐊᑦ, ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᓄᕕᐱᕆ 30-ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ, ᑭᓯᒥ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑯᑦ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᓲᕐᓗ Hᐊᑭᕝᕕᒃᒧᑦ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᖕᒧᑦ.

“ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᙱᓐᓇᑉᑭᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑐᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ Hᐊᑭᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᕈᓐᓇᕐᓇᒋᑦ Hᐊᑭᒋᐊᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕗᐊᑦ, ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᒥᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕ. “ᑐᑭᓯᑎᒋᐊᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᓄᑕᖅᑲᒃᑲ Hᐊᑭᓐᓂᖅ ᑕᐃᒪᐅᖏᓐᓇᔾᔮᙱᒻᒪᑦ. ᖃᑕᙳᑎᒋᔭᒃᑲᓄᑦ, ᑲᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑦ.”

ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ, Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓ “ᓂᙵᒍᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕋ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕗᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᓈᒻᒪᒋᑐᐃᓐᓇᓕᖅᑕᖓᒎᖅ.

“ᓈᒻᒪᒃᓯᔪᖅ Hᐊᑭᖅᑎᐅᔪᓐᓃᕋᒪ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᓯᒪᓕᕋᒪ, ᓂᙵᐅᒪᔪᓐᓃᖅᑐᖓ ᑐᓴᓵᖅᖢᖓ ᓂᙵᐅᒪᓚᐅᖅᑐᖓᐅᒐᓗᐊᖅ.”

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᑭᕋᖅᑐᙱᑦᑐᕉᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑯᑦ ᑲᐳᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᖏᑦ.

“ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᒐᒪᓕ ᑲᐱᔭᐅᔪᒪᙱᓐᓂᕐᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᕈᐊᖅᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖓ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑕᐃᒪᐃᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖓ. ᑕᒪᓐᓇᓘᓐᓃᑦ, Hᐊᑭᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᓗᐊᙱᑕᕋ ᑲᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕈᒪ. ᐃᒪᓐᓇᐃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓂᕋ ᐲᖅᑕᐅᓯᒪᕙ?”

ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑕᐅᖅ ᐃᓱᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᖅᖢᑎᒃ ᑲᐱᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᙱᓚᐅᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ.

“ᐅᕙᒻᓄᓪᓕ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒻᒪᖅᑐᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᖃᓄᑭᐊᖅ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔫᔭᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᑉᑎᓐᓄᑦ.”

ᕗᐊᑦ ᐃᓱᒫᓗᒃᑐᖅ ᑲᐱᔭᐅᒍᓂ ᑎᒥᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕋᔭᕐᒪᖔᑦ.

“ᑕᒪᑦᑕᓗᒃᑖᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᓯᒪᒐᑉᑕ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᒪᒃᐸᑕ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᒪᑕ, ᐃᖅᑲᖅᑐᙱᑕᒃᑲ. ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᙱᓐᓇᒪ ᐃᓅᖃᑎᒻᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᕐᓚᒃ. ᐃᖕᒥᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᖠᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑲᔪᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ. ᑐᓴᖅᓯᒪᔭᒃᑯᓪᓕ, ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ – ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓗᒃᑖᖑᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ – ᐃᒪᓐᓇᐃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐅᕙᖓᓕ ᖃᓄᐃᓐᓇᔭᕈᒪ ᑲᐱᔭᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᖓ?”

ᑕᐅᑐᕐᕉᖅᑐᖅ ᑕᒪᑐᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᙱᓐᓂᖓ ᑕᐃᒪᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᔪᑦ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᑉᑎᓐᓄᑦ ᐅᑎᕈᒫᕐᓂᐊᕐᓂᑉᑎᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᔾᔮᙱᑦᑐᖅ, ᑕᐃᒪᐃᔾᔮᑎᓪᓚᕆᒃᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕗᐊᑦ.

ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐅᔾᔨᖅᑐᕋᓱᒃᑐᖅ ᐃᓚᒌᑯᓘᑉᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᖁᕕᐊᓱᒐᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃᑕᐅᖅ ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᕐᒪᑕ.

“ᖁᔭᒋᔭᕋ ᓱᓕ ᓄᓇᒋᔭᕋ, ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓪᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᖁᑐᐃᓐᓇᖅᑕᒃᑲ.”

ᑎᐅᕆᓐ ᕕᓕᓐ, Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᖢᓂ ᐃᒪᓐᓇ “ᐃᓐᓇᐅᑉᓗᓂ ᓂᕈᐊᖅᖠᕐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑦ. Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᕙᖓᓘᓐᓃᑦ Hᐊᑭᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔮᙱᑦᑐᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ. ᐃᓄᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᑦ, ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᓲᑦ, ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᙱᑦᑐᒍᑦ.”

ᐅᖃᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᑉᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᙱᓐᓂᕐᒧᑦ “ᐃᓱᒪᙱᑦᑑᔭᖅᑐᑦ ᐃᓅᖃᑎᖏᑦᑕᑦᑕᐅᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᒥᒃ.”

ᓯᑕᒻᒥᕐᒥ, ᑎᓯᐱᕆ 9-ᒥ, Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᓂᒍ ᐃᒍ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

“ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒥ ᕿᑎᒃᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑐᒍᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᖢᓂ ᕕᓕᓐ. “ᑐᑭᖃᖅᖢᓂᓗ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᓐᓄᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᓕᕐᒪᑦ Hᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᑕᐅᑐᒍᒪᒃᑲᐅᔪᑦ ᖃᐃᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᓕᕐᒪᑕ! ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐃᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᑉᑎᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔫᔭᓕᕐᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᑕ, ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓ ᓴᐅᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔫᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ.”

ᑎᓯᐱᕆ 6-ᒥ, Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᑉᓗᑎᒃ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᔪᐃᓐᓇᖅ ᐃᑎᕈᓐᓇᓕᖅᖢᑎᒃ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᐱᕆᔭᐅᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖅ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓇᔭᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑯᕆᔅ ᐳᒡᓕᐊ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖃᓚᐅᙱᒻᒪᑕ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *