ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ. “ᑕᐃᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ ᐃᒪᓐᓇ ‘ᐅᖃᓕᒫᖅᑐᐊᓗᐃᑦ’ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᖁᒐᑉᑎᒍᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᔪᐃᔅ ᒍᕆᒻ–ᕈᐃᔪᓪ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᓇᐅᔮᑦ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ.

ᓄᑖᖅ ᐃᑲᔫᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔨᓲᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᒃᑯᑦ, ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

“ᐃᒪᓐᓇᐃᖁᔨᒐᓗᐊᖅᑐᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᔨᑉᓗᑕ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒃᑯᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᕆᒻ–ᕈᐃᔪᓪ. “ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᒪᖕᒥᔪᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐅᒃᐱᕈᓱᒍᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ.”

ᑐᕌᒐᕆᓗᐊᖅᑕᖅᐳᑦ ᑕᒪᑐᒨᓇ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓇᖁᑉᓗᒍ.

“16 ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᐃᓚᐅᖅᑐᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᕆᒻ–ᕈᐃᔪᓪ ᓴᕆᒪᓱᒃᖢᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑲᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒫᑦᓯᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥᒃ 7-ᒥ 12-ᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒍᕆᒻ–ᕈᐃᔪᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᖃᑎᓂᓗ ᐃᐅᕆᑲ ᑖᒻᓴᓐ ᐊᑐᓚᐅᖅᑑᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕈᑎᓂᒃ.

“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᕗᑦ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᔪᒪᒐᔪᖕᒪᑕ ᓄᖅᑲᖓᑐᐃᓐᓇᙱᓪᓗᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᕆᒻ–ᕈᐃᔪᓪ. “ᐊᐅᓚᔪᒪᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕋᒪ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᑉᓗᒍ ᐱᙳᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᒪᓂᕐᒧᑦ.”

ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᑯᕆᓂᔭᒥᐅᑦ ᕋᓴᒥᐅᓪᓗ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᕐᓂᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᒍᕆᔭᒻ–ᕈᐃᔪᓪ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒻᓴᓐ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓚᐅᖅᑑᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐱᓯᒪᑉᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓇᑕᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓂᒃ, ᐆᒃᑐᕋᙳᐊᖅᖢᑎᒃ ᑕᐃᑲᓃᖃᑕᐅᔪᑎᑐᑦ.

“ᐊᔪᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᑕᕋᑯᓘᙱᑦᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᒪᒃᑲᐅᔪᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᕆᔭᒻ–ᕈᐃᔪᓪ. “ᐱᔪᒪᔭᖅᐳᑦ ᐱᓚᐅᖅᑕᖅᐳᑦ – ᐅᖃᓪᓚᖁᑉᓗᑎᒍᑦ.”

ᑕᒻᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕈᑏᑦ ᐅᑉᓗᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓲᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᔪᙱᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓱᒡᓗᑎᒡᓗ.

“ᖃᐅᔨᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕐᒪᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᕈᑎᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᓴᕈᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᒃᑯᑦ, ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑉᓗᑎᒡᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐊᓯᖓᑦᑕᐅᖅ ᐱᙳᐊᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᑉ ᐃᓚᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗᖅᑐᒥᒃ – ᐃᓗᐊᓄᑦ ᒥᓯᒃᖢᑎᒃ, ᐊᒃᓴᓗᑭᑖᖅᑎᖦᖢᒍ – ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓂᑉᓕᐅᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᒃᑯᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔫᑎ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 85%-ᑯᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᕐᒥ ᖃᕆᑕᐅᔮᓚᕐᒥᒃ ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᓕᑉᐸᑦ.

ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᓂᕆᐅᒃᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.

“ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᓯᒪᔪᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᕌᖓᑕ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒍᕆᔭᒻ–ᕈᐃᔪᓪ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *