ᓅᓪ ᖃᓗᔾᔭᖅ ᖁᕕᐊᑉᐳᖅ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ.

ᖃᓗᔾᔭᖅ ᖃᐅᔨᒪᕗᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐅᔭᖅᑲᒥ−ᓴᓇᓯᒪᔪᒥ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓂᕋᐃᔪᓂ ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᓄᑖᖑᔪᒥ ᐃᓂᐅᔪᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐸᕐᓇᒃᐳᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ−ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᓐᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐱᐅᓂᖓᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᓄᓇᓕᖓᓐᓂ.

ᖃᓗᔾᔭᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ ᓇᓂᓯᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓗᓂ ᓄᑖᙳᖅᑎᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᕙᓪᓕᐊᕗᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᙱᓂᖅᓴᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ.

“ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᒃᓱᕈᕈᑦᑕ ᐱᓕᕆᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑕ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓗᔾᔭᖅ. “ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᒥ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂ ᐱᐅᙱᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ, ᐅᖃᕋᔭᖅᐳᖓ, ᐱᓪᓚᕆᐅᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᓲᕐᓗ ᐅᖁᖕᒥ, ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᔪᐃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ, ᓱᕕᖅᑐᓂ ᐹᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒐᓛᓂ, ᑭᐊᒃᓴᐅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᙱᑦᑐᓂ, ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᒥ ᓱᕋᑦᑎᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓵᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

“ᐋᖅᑭᒍᓐᓇᔾᔮᙱᓚᕗᑦ ᑕᒪᒃᑭᓂ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᕐᙲᓐᓇᑲᐅᑎᒋ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐅᑐᒃᑕᑐᐊᖃᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓗᑕ ᐊᑕᐅᓯᐅᔪᒥ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒥ ᐊᑕᐅᑦᑎᒥᒃ.”

ᓯᕗᓂᒃᓴᖓ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᒻᒪᒃᐹᓪᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ (GN) ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐊᕐᕌᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒥ 3,000−ᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ 2030−ᖑᕋᓱᖕᓂᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᒃᑐᐱᕆᒥ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᕐᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᒧᐊᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒥ 295−ᓂ ᓄᑖᓂ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂ ᐊᕐᕕᐊᕐᓂ, 180−ᓂ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ, 20−ᓂ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ, 75−ᓂ ᓴᓪᓕᓂᑦ, 75−ᓂ ᓇᐅᔮᓂ, 310−ᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ 35−ᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒥ.

258−ᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥ ᐅᑕᖅᑭᔪᓃᑦᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒫᔾᔨ 31, 2022−ᒥ.

ᖁᕕᐊᔾᔪᑎᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓕᐊᖓᓐᓂ, ᖃᓗᔾᔭᖅ ᑎᒃᑯᐊᕆᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖅᓴᒻᒪᕆᖕᒥ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᑦᑎᒃᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒥ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᕐᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᖓᓂ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᑮᓴᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥ ᓴᖅᑭᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓᓂ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᔪᒥ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐱᑕᖄᓂᒃᑐᓄᑦ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.

“ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᐳᖓ ᑲᑎᒪᔨᙳᕐᓂᕐᒥ ᐊᑯᓂᐸᓘᓕᖅᑐᒥ ᓱᓕ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕋᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᖅ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐆᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐱᓗᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑦ ᐱᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᔪᒥ ᐊᑲᖅᓴᙱᓐᓂᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕗᖅ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᒫᓪᓚᕆᒃ, ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓴᐅᔭᖅᓯᒪᕗᖅ.

“ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓗᓂ ᐊᖏᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᓄᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᓂ ᓱᔪᐃᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓂ ᑕᑯᕙᒃᐸᒃᑕᑦᑎᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓂ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *