ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᐃᒻᖏᖅᑎ ᓴᓇ ᓰᑏᑦᓈᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᒥᓂᒃ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ.

ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇ Therapy Sessions, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔨᓄᑦ Hitmakerz-ᑯᑎᒍᑦ.

ᓰᑏᑦᓈᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖏᒡᒎᖅ ᑲᑎᓯᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥ.

“ᓂᐱᒃᓴᖅ ᑲᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᕆᕙᒃᑕᒃᑲᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᑉᓗᖓ ᐊᔪᕐᓇᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᖓ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᒪᖔᕐᒪ ᐃᓗᒃᑯᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᙱᓐᓇᒪ ᖃᓄᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᖔᕐᒪ ᐃᒃᐱᒋᔭᒃᑲᓂᒃ. ᐃᖢᐊᖅᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒋᕙᒃᑕᒃᑲ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᒃᑲ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑐᑭᖃᕐᒪᑦ Therapy Sessions.” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᓴᕋᐃᒐᒪ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᖅᖢᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᑰᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᐸᒃᑕᒃᑲ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐃᒻᖏᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᖃᖅᖢᓂ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓪᓚᕆᓲᖅ.”

ᓰᑏᑦᓈᖅ ᑐᙵᑎᒋᔭᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒻᖏᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦᑕ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᖏᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᐃᒻᖏᓚᐅᖅᓯᒪᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᐃᒻᖏᕕᒡᔪᐊᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓂᒃ 2010-ᒥ.

ᑕᐃᒪᙵᓂ, 29-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᐃᒻᖏᖅᑎ ᖃᐅᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᒃ. 8 ᐅᑭᐅᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐊᐃᑉᐸᕐᒥᓃᑦᑕᖅᑐᖅᖢᓂ. ᒪᕐᕉᒃ ᐅᑭᐅᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑑᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐃᒥᖃᑦᑕᕈᒪᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᙳᒋᙱᑕᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᒋᐊᒃᓴᖅ ᐃᒻᖏᐅᑎᒥᒍᑦ.

ᑐᒡᓕᐊ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᓂᐱᒃᓴᒨᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒪᓐᓇ ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ See The Light, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᒍ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ, ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒃᑰᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ.

“ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ ᐃᒻᒪᖄ ᐱᖓᓱᑦ ᓯᑕᒪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ. ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᖓ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᖓᓗ. ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᔪᒪᓚᐅᕋᑉᑭᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᔭᒃᑲ ᖃᐅᔨᒪᒐᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᒃᑲ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕᑦᑕᐅᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᐃᒥᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓐᓃᖅᑐᖓ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ, ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᒪᔪᖅᑕᐅᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᔪᖓ. ᐅᑉᓗᑕᒫᒃᑯᑦ ᑐᐸᒃᑑᔭᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖓ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖅᖢᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᑐᐃᓐᓇᖅᑕᒃᑲ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕋᓗᐊᖅᖢᓂ ᐊᓂᒎᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑕ.”

ᓰᑏᑦᓈᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐆᒃᑑᑎᒥᒎᖅ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᖅ Hitmakerz-ᑯᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐱᓕᕆᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᐊᕐ ᓴᐃᒪᓐᓴᓐ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᖅᖢᓂ ᐊᔪᙱᒃᑯᑦ ᑲᑎᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᖏᐅᑎᓂᒃ 2019-ᒥ.

“ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓕᐊᓂᓚᐅᕋᒪ ᐃᒻᖏᐅᑎᒃᑲ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑕᐅᕗᙵᒃᑲᓐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒪᓂᖃᓚᐅᕋᒪ ᐃᒻᖏᕐᓂᒃᑯᑦ. ᐆᒃᑑᑎᒐ ᓇᒃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑕᖓ, ᐅᕙᒻᓂᒃ ᐃᑲᔪᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒍ ᓂᐱᒃᓴᕋ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐃᓱᐊᓂ, ᓰᑏᑦᓈᖅ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔫᑉᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᖅᑖᓚᐅᖅᖢᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔭᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᓰᑏᑦᓈᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ 65%–ᒋᔭᖓ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖏᑦᑎᒍᑦ ᖃᑉᓗᓈᑎᑑᖓᖕᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᑉᓗᑎᒃ. ᐱᕈᖅᓴᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᐃᓕᑦᑎᓚᐅᕐᓇᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐅᑎᖅᑕᕈᒪᖃᑦᑕᕋᒥ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᓂ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖃᑦᑕᖅᑐᖓ. ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒥ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐃᓚᖏᑦ ᓄᑖᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖏᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃ, ᓰᑏᑦᓈᖅ ᓂᐱᓕᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑕᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒃᑯᑦ.

“ᐃᒻᖏᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑕᒃᑲ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᒃᑲ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐊᕐ ᑎᑕᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᑉᓗᓂ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᖅᖢᓂ.

ᓄᑕᐅᙱᓐᓂᖅᐹᖅ ᐃᒻᖏᐅᑎ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᕿᕕᑦᑕᐃᓕᒋᑦ, ᐊᑐᖅᑐᖅ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥᐅᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᑕᖓ 2009-ᒥ, ᓰᑏᑦᓈᑉ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ.

“ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᒻᖏᐅᓯᖅ. ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕋ ᐊᒥᓱᐃᖅᖢᒍ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᐋᖅᑭᐅᒪᓕᕐᒪᑦ ᐅᕙᖓ ᓈᒻᒪᒋᔭᒃᑯᑦ.”

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖓᓂᒃ Better With You-ᒥᒃ, ᓇᒡᓕᖕᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᐃᑉᐸᖓᓄᑦ, ᓴᖅᑭᑎᓚᐅᖅᑕᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᒍ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᖅᖢᒍ ᓇᒡᓕᖕᓂᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᑭᐅᒥ.

ᐃᒻᖏᐅᑎᖏᑦ ᓂᐱᓕᐊᖑᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒐᓯ 27-ᒥ, ᓰᑏᑦᓈᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᕉᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑐᓵᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᒥ.

“ᐅᑕᖅᑭᙳᖅᓯᒪᔪᖓ ᐃᒻᖏᐅᑎᒃᑲ ᑐᓵᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᔾᔪᑕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑭᓇᐅᖕᒪᖔᑉᑕ, ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑉᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᓴᙱᑎᒋᖕᒪᖔᑉᑕ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *