Skip to content

ᐊᒥᓱᑦ ᐱᓱᒃᑐᑦ ᓴᓪᓕᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᖁᔨᑉᓗᑎᒃ

ᓇᑎᓐ ᐃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑉᐹᐱᒃ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ ᐅᓐᓄᐊᓗᒃᑖᖅᑲᔭᖅ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᓃᓚᐅᖅᑑᒃ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᑲᑕᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᓴᓪᓕᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᖁᔨᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖓᓂ.
28527437_web1_220323-KIV-coralsuicideprevention_3
Iglu-building was part of the suicide prevention activities in Coral Harbour. Seen here are Davidee Natakok, Natuk Paniyuk, Jean Paliak, Lucy Netser and Emily Shapanga. Photo courtesy of Nadine Eetuk ᐃᒡᓗᕕᒐᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓪᓕᓂ. ᐅᑯᐊ ᑕᐃᕕᑎ ᓇᑕᖅᑯᖅ, ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒦᑦᑐᖅ, ᓇᑐᒃ ᐸᓐᓂᐅᖅ, ᔩᓐ ᐸᓕᐊᖅ, ᓘᓯ ᓇᑦᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓕ ᓴᐸᖓ.

ᓇᑎᓐ ᐃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑉᐹᐱᒃ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᖅ ᐅᓐᓄᐊᓗᒃᑖᖅᑲᔭᖅ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᓃᓚᐅᖅᑑᒃ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᑲᑕᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᓴᓪᓕᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᖁᔨᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖓᓂ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᖁᔭᓕᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᕙᑉᑎᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᕐᓂᑉᑎᓐᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑦᑐᖅ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᑉᓗᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᕈᓘᔭᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒫᑦᓯ 8-ᒥ 10-ᒧᑦ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᓴᐅᓕᕐᒪᑕᒎᖅ ᖃᓄᖅ ᑲᒪᒋᐊᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᖢᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ Hᐊᒻᓚᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᒥᙶᖅᑐᓂᒃ, ᐱᓱᖕᓂᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ, ᐃᒻᒪᖄ 150-ᓂᒃ 200-ᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖅ.

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᓲᔮᖅᑐᖅᑐᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓱᐊᓂᖕᒪᑕ, ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑯᓪᓗ ᐅᖃᓗᑲᑕᒃᑎᑦᑎᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕆᐊᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ.

“ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑦᑐᖅ.

ᑐᒡᓕᐊᓂ ᐅᑉᓗᕐᒥ, ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᐃᒡᓗᕕᒐᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒡᓗ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓐᓄᖓᓂ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑯᑦ ᐅᖃᓗᑲᑕᒃᑎᑦᑎᓕᕐᒥᖕᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᖃᓗᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒡᓗ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᑉᓗᕐᒥ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐃᒡᓗᕕᒐᕐᓂᒃ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᓯᕝᕕᖕᒦᖦᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᖢᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᙱᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ.

“ᐃᓐᓇᐃᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᓵᔭᖅᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑦᑐᖅ. “ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐃᑲᔫᑕᐅᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ.”

ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑯᑦ, ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᓄᑕᕋᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᔪᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᑰᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒥᓂ, ᐅᖃᓪᓚᒃᖢᓂ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᓚᐅᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᓚᐅᕐᒪᖔᕐᒥ ᖁᒃᓴᓪᓚᒃᓯᒪᑉᓗᓂ.

“ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑰᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒥᓱᑦ ᐅᖃᓗᑲᑕᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓈᓚᒡᕕᖕᒧᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᖢᑎᒃ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᐅᑉᓗᓂ ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑦᑐᖅ.

“ᓄᑕᕋᑯᓗᐃᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓗᑲᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᖢᑎᒃ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕋᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓕᕐᒥᒍᑎᒃ.”

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᓈᓚᐅᑎᐊᓛᒃᑰᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᖅᑲᓚᐅᖅᑐᑦ 1:30-ᒥ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ, ᐃᑦᑐᖅ ᓂᖏᐅᑦᓯᐊᕐᓗ ᐅᐃᕐᖓᖅᑐᐊᓘᓕᖅᑎᓪᓗᒋᒃ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᐊᓘᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ.

“ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᑦ ᐅᖃᓗᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᑉᐹᐱᖕᒧᑦ ᐅᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᑐᒡᒎᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᒍᒪᓂᕐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᔾᔮᕈᓐᓃᕐᓂᕋᖅᖢᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᑦᑐᖅ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑦᑎᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᒋᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖢᐊᖏᓕᐅᕈᑎᖃᓕᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ.

ᐃᑦᑐᕐᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ.

“ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᑦ, ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐱᓗᐊᖅᖢᒍ, ᐊᓂᒐ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᓯᒪᖕᒪᑦ.”

ᐊᕐᓇᕐᕕᖓᑕ ᐃᕐᓂᐊ, ᐃᑦᑐᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓕᕌᖓᒥᐅᒃ.

“ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᖅᑕᕋ ᓱᓕ ᖃᓂᒌᑦᑎᐊᓚᐅᕋᒻᓄᒃ ᐃᓚᒌᒃᖢᓄᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

“ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᑯᓘᙱᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᑦᑕᐃᓕᓇᓱᒃᖢᒍ. ᐃᓱᒪᒋᒐᔪᒃᑕᕋ ᓱᓕ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓇᔭᕐᒪᖔᑦ ᐃᓱᒪᒋᐅᔭᖃᑦᑕᖅᑕᕋ ᐃᓅᓚᐅᕐᓂᖅᐸᑦ ᓱᓕ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒡᕙ ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᖅᑕᒃᑲ.”

ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑭᐱᓯᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᓲᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᑦ.

ᖁᔭᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᐊᒃᑐᐊᔾᔪᑎᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

“ᐃᓄᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓕᖅᐸᑦ, ᐃᓅᓰᑦ ᑭᐱᑦᑕᐃᓕᒍᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

“ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᓱᖔᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᕐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᐊᓗᐃᑦ, ᐊᓕᐊᓇᐃᙱᑦᑐᐊᓘᖕᒪᑦ ᐃᓚᐃᖅᖢᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᑭᐱᓯᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕈᕕᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᙱᒃᑯᕕᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᖃᑦᑕᕋᑉᑕ ᐃᓅᓯᑉᑎᓐᓂᒃ ᑭᐱᓯᔪᒪᑉᓗᑕ ᐋᖅᑭᒍᑕᐅᓂᐊᕋᓱᒋᑉᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂ ᐋᒃᑲ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᖃᑦᑕᕆᑦᑎ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓕᕌᖓᑉᓯ.”