Skip to content

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᓕᓄᑦ ᐳᑐᓕᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᐊᑯᓂ ᐅᑕᖅᑭᔭᐅᔪᖅ ᓕᓄᑦ ᐳᑐᓕᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 21-ᒥ.

ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᐊᑯᓂ ᐅᑕᖅᑭᔭᐅᔪᖅ ᓕᓄᑦ ᐳᑐᓕᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 21-ᒥ.

“ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᑕᐃᕕᑎ ᓂᖏᐅᖓᓐ.

ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒥᓱᑦ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᓪᓗ ᓇᑭᓗᒃᑖᖅ ᑎᑭᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ. ᖃᐃᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᖏᐅᖓᓐ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᓯᖅ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑯᓄ ᑕᑦᑐᐃᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑳᑎ ᑕᐅᑐᙱ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ/ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉᓗ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑕᐃᒪᐅᓚᐅᖅᑐᑦ.

“ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᖅ. ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᐹᖅ ᓄᓇᒋᔭᐅᓕᖅᑐᖅ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖓ, ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐊᒃᑐᐊᔾᔪᑎᓗᐊᖅᓯᒪᙱᒻᒪᑕ. ᑖᒻᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᖏᓐᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᔪᓚᐃ 23-ᒥ.

$4.5 ᒥᓕᔭᑐᖅᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᑯᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇ ᓕᓄᑦ ᐳᑐᓕᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ. ᓄᓕᐊᖓ ᓕᐅᓂ ᐳᑐᓕᒃ ᑭᐱᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᑐᐃᖅᓯᑉᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᖕᒥᒃ, ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᑕᐃᑲᓃᕈᓘᔭᖅᖢᑎᒃ. ᓂᖏᐅᖓᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓕᐅᓇᒥᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᐅᓕᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᐃᕆᑉᓗᒍ ᓈᒻᒪᒃᓴᕋᔭᕐᒪᖔᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᐅᐱᒋᓗᒍ ᓕᓇᑦ.

“ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᖁᓚᐅᕋᑉᑯ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᐅᐱᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᖏᐅᖓᓐ. “ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓚᐅᕐᒪᑦ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᒃ. ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒥᓂᒃ.”

ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓛᓕᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᓪᓗ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ, ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᒃ, ᐊᑐᖅᑐᐊᒐᒃᓴᓕᒡᓗ ᐃᓂᑖᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᒥᖅᓱᕐᕕᒃᑕᓕᒃ ᓴᓇᙳᐊᕐᕕᒃᑕᓕᒃ, ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᑕᓕᒃ ᕿᔪᓕᕆᕝᕕᖕᒥᒃ, ᐃᒡᓗᑕᖅᑕᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᒥᓕᕆᕝᕕᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓯᓕᕆᕝᕕᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᒃᓴᒥᒃ ᓲᕐᓗ ᓂᕿᑖᕐᕕᒃᓴᖅ, ᑲᑎᒪᕝᕕᒃᓴᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᖅ.

“ᓄᑖᒥᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᓴᒥᒃ ᑕᑯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓐᓃᕋᑉᑕ ᓄᓇᑉᑎᓐᓂᒃ ᐊᑯᓂᐅᓕᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐃᕕᑎ ᖃᑎᒑᑦᓯᐊᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ. “ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ. ᓴᓇᔭᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ.”

ᐃᒐᕝᕕᒃᑕᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓄᑦ, ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒡᓗ ᖁᐊᖅᓰᕝᕕᒃᑕᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᓂᒃ ᓂᕿᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒃᓴᒥᒃ.

“ᐃᒑᓚᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᖁᕝᕙᖅᑎᕆᑐᐃᓐᓇᙱᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ, ᐃᒐᕝᕕᒃᑕᖃᖁᔨᓚᐅᕋᑉᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᐅᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓂᖏᐅᖓᓐ.

ᖃᑎᒑᑦᓯᐊᖅ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᕉᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᖕᒥ. ᐅᖃᖅᖢᓂ Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓄᑦ.

“ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐸᕐᓇᐃᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᓱᓕ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “Hᐊᒻᓚᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.”

ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᖕᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᖏᐅᖓᓐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒧᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᒃ 2011-ᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᑕᑦ ᓂᖏᐅᖓᓐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᕐᒪᑕ ᐃᓂᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔪᒪᑉᓗᑎᒃ ᕿᓯᓕᕆᕝᕕᒃᓴᒥᒃ ᒥᖅᓱᕐᕕᒃᓴᒥᒡᓗ.

ᑕᐃᑲᓂ ᑕᐅᑐᕐᕉᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᕝᕕᒃᑖᖁᔨᑉᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑰᑦᓯᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᕐᒪᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᓕᓚᐅᖅᑕᖓ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᑐᓂᓯᓕᓚᐅᖅᑐᑦ $2.5 ᒥᓕᔭᒥᒃ ᑕᒪᑐᒧᙵ. ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᑉᓗᑎᒃ $875,000.-ᒥᒃ, ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓂᖏᐅᖓᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖏᑦ.

“ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕋᒥᒃ ᑖᑉᓱᒥᙵ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᑖᖑᔪᒥᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᑖᒻᓇ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᓪᓗ.”