Skip to content

ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᑎᑭᑦᑐᒫᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᑐᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂ

ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᓐᓇᑐᖃᖅ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖁᔨᔪᖅ
29653887_web1_220706-KIV-TowtongieINUK_1
ᑳᑎ ᑕᐅᑐᙱ ᑕᑯᔭᓯ ᐅᕙᓂ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒦᑎᓪᓗᒍ 2021-ᒥ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᓕᒃ ᖃᓄᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓅᓯᖃᖅᐸᓪᓕᐊᖕᒪᖔᑕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑭᒋᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᙵᐅᒪᑉᓗᑎᒃ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᓯᒪᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ, ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑐᐊᖅᐳᑦ, ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᐅᓇᓱᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓗᒃᑖᒃᑯᑦ.

ᑳᑎ ᑕᐅᑐᙱᒧᑦ, ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᐅᑉ ᑎᑭᑦᑐᒫᕐᓂᖓ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑉᓗᖓᓂ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᑭᐅᒥ.

“ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᓄᓇᕗᖃᕋᑉᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖓ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ ᑎᑭᓐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒦᖦᖢᓂ.

ᑭᓯᐊᓂ ᖁᕕᐊᓱᒐᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᑎᑕᐅᓕᕐᒥᔪᑦ ᐋᓐᓂᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕐᓄᑦ.

“ᐱᑕᖃᕈᓐᓃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐃᒡᓚᒪᔭᒃᑐᓂᒃ, ᐱᙳᐊᖅᑐᓂᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ. “ᓂᐱᖃᕈᓐᓃᖅᑐᖅ. ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖅᐳᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᖢᓂ. ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᖅ.”

ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᓯᐊᒍᑦᑕᐅᖅ ᐃᓱᒫᓘᑎᓕᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒃᑯᑦ: ᖁᕕᐊᓱᙱᑦᑐᑦ ᐃᓚᕚᓪᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᙵᐅᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᑉᑎᓐᓂᒃ.

“ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᙱᑦᑐᒍᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ. ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᔪᒍᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᒐᓗᐊᕌᖓᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ. ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᑉᑎᓐᓄᑦ ᐊᑭᒋᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᙱᖦᖢᑕ, ᐊᑭᒋᐊᕆᐊᖃᙱᑦᑐᒍᑦ.”

ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑐᖄᓗᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᒥ ᐊᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓕᒋᑦ, ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᖅᖢᓂᓗ, ᐊᑭᒋᐊᕆᐊᖃᖃᑦᑕᙱᓐᓂᑉᑎᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓴᙲᑦᑐᒡᒎᖅ ᐊᑭᒋᐊᕆᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᔫᓂᐅᖕᒪᑦ ᐊᑭᒋᐊᙱᓪᓗᓂ ᓂᙵᐅᒪᔾᔪᑎᒋᙱᓪᓗᒍ.

ᐊᒥᓱᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᕿᐸᑦᑕᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ. “ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᖑᓚᐅᖅᑐᑎᑐᑦ ᓇᔭᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᒃ,” ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑭᒋᐊᕈᒪᓯᒪᔪᑦ.

“ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᙱᑦᑐᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ. “ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓚᐅᙱᑦᑐᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓅᓯᖃᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒍᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑭᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᑦᑎᐊᕙᖕᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖔᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓅᓂᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓗᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ.”

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᓯᔾᔩᔪᒪᒃᐸᑕ ᐃᑭᙳᑎᖏᓪᓗ, ᐃᓅᑦᑎᐊᕋᓱᒋᐊᓖᑦ ᓵᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑕᐅᑐᙱ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

“ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓗᓯ. ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓗᓯ ᑕᐃᑉᑯᓂᙵ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ. “ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓗᓯ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᔭᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓇᓱᒋᐊᓖᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ.

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓴᕆᒪᓱᒋᐊᓖᑦ ᐃᓅᓂᕐᒥᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑉᐱᐊᓱᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᒃ ᑕᒻᒪᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕋᓱᓕᕌᖓᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᐊᑐᕋᓱᓕᕌᖓᑕ.

ᓂᙵᐅᒪᐃᓐᓇᖅᖢᓂ ᓱᓇᐅᔪᓐᓃᕐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓅᑉᓗᓂ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᖢᓂ.

“ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓃᕈᓐᓇᕈᕕᑦ, ᓴᑉᑯᓐᓇᔭᖅᑕᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓃᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐅᓚᐅᖅᑐᖅ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ. “ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑭᓯᐊᓂ. ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓃᕈᒪᙱᒃᑯᒃᑎᒃ, ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᓐᓇᐃᓪᓕᓗᑎᑦ. ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᖅ.”

ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᒧᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒧᑦ.

“ᑲᓇᑕ ᓄᓇᑦᑎᐊᕚᓗᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᙱ. “ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ, ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ.”