Skip to content

ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᑲᔪᑎ ᐅᖃᐅᓯᐅᑲᑕᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑖᓐ ᕙᓐᑎᐅᓪ ᑎᑭᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.
26160680_web1_210818-kiv-hunters-arviat_2

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᑲᔪᑎ ᐅᖃᐅᓯᐅᑲᑕᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᑖᓐ ᕙᓐᑎᐅᓪ ᑎᑭᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᑯᓂ ᑎᑭᓐᓂᐊᕐᓂᖓ ᐅᑕᖅᑭᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᑎᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᕐᕋᓂ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑭᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᓚᐅᙱᒻᒪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ.

“ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐅᒃᑑᑎᑦᑎᐊᕙᐅᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᑉᓗᑎᒃ ᑲᒪᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ, ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖃᑦᑕᖁᑉᓗᒋᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐸᓐᑎᐅᓪ. “ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᒪᔭᒃᑲ ᐊᖅᑭᐅᒪᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐅᕙᒻᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᒻᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ.”

ᑯᑭᒃ ᐱᑲ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᒃ 2012-ᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓄᑦ ᓄᓇᒥᓗ ᐃᓅᕋᓂᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.

“ᐅᔾᔨᖅᓱᐃᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎ ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᓪᓚᕆᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐱᑲ. “ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑎᒋᓇᓱᒃᑕᖅᐳᑦ ᑕᒡᕙ ᐃᑲᔫᑎ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖁᑉᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᕗᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ, ᐃᓚᒌᑦ ᖃᓂᒌᓕᖅᐹᓪᓕᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᐸᓪᓕᐊᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᒃᑯᑦ.”

ᐊᖅᑭᐅᒪᕝᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒥᒃ, ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᙶᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᒃᑯᑦ. ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ $1.23 ᒥᓕᔭᒥᒃ ᐃᓕᔭᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ − ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᕕᕗᐊᕆᒥ − ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᖅ−19 ᑕᐃᒪᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐱᑲ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᖕᒪᑕ ᐃᑲᔫᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᖁᑉᓗᒍ.

“ᖁᔭᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓲᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓲᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐳᓚᕋᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᕙᓐᑎᐅᓪ ᐃᓕᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐊᖅᑭᐅᒪᕝᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᖃᑕᐅᑉᓗᒍ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᓄᓇᙳᐊᓕᐅᕈᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑦᑎᑕᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐳᓚᕋᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᒐᕝᕕᖓᓂᒃ, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓂᕿᑭᓪᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ.

ᐳᓚᕋᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᑉᑯᐊ ᐃᒐᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᒥᑎᕐᒥᒃ ᐃᒐᓚᐅᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓂᒃ.

ᓱᕐᓕ ᑕᕐᕋᓕᒃ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᖅᑭᐅᒪᕝᕕᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᔾᔨᖅᓱᐃᓂᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖓᒍᑦ ᐃᓄᙳᐃᓂᕐᒧᑦ.

“ᐊᑐᓂ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓗᒃᑖᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᓯᖁᑉᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒡᓗ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᑕᕐᕋᓕᒃ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓲᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᒡᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᒥ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.