Skip to content

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐃᓚᐃᓪᓕᕿᕗᑦ ᐃᐊᓚ ᐸᓂᒡᔪᖕᒥ

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᔪᒥ ᐊᓯᐅᔨᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᑐᒥ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓄᑐᖃᕐᒥ ᐃᐊᓚ ᐸᓂᒡᔪᖕᒥ.
25533790_web1_210621-NUN-Panegyuk-INUK_1

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᔪᒥ ᐊᓯᐅᔨᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᑐᒥ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᓄᑐᖃᕐᒥ ᐃᐊᓚ ᐸᓂᒡᔪᖕᒥ.

ᐊᑕᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂ, ᒪᐃᔭ ᐹᒥᓚ ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

“ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᓕᑦ 70–ᓂ ᐊᒻᒪ 80 ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑑᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖅᐳᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒍᕉᔅ. “ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᑭᒡᓕᖓ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓐᓇᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑐᐊᐸᓗᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ.”

ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ, ᐱᑦᖁᕼᐃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᕼᐊᐅᑎᓂᖅ/ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᐃᓚᖃᖅᑐᒥ 8–ᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ. ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᓪᓕᓯᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂ 2016 ᓇᐃᓴᖅᑕᐅᓂᐅᔪᒥ, 1,310 ᐃᓄᖕᓂ ᐅᓂᒃᑳᕆᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᒨᕐᓯ ᐸᓂᒡᔪᒃ, ᐃᐊᓚᐅᑉ ᐅᑯᐊᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓕᓚᐅᖅᐸᖓ ᐊᕐᕌᒍᑦ 37–ᓂ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ.

“ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ) ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕐᔪᐊᖅᐳᖅ. ᐃᕐᙳᑕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓇᓱᐊᖅᐸᓚᐅᖅᐸᖏᑦ. ᓇᒡᓕᒍᓱᒃᑲᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐸᖅᑭᒃᑳᓘᓪᓗᓂ ᐃᕐᙳᑕᒥᓂᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐸᓂᒡᔪᒃ, ᐃᓅᔪᓐᓃᓚᐅᖅᑐᒥ ᒪᐃ 5–ᒥ, ᐃᓅᓯᓕᒫᐸᓗᖓᓐᓂ ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᒥᖕᒪᖅᑑᒥ ᐊᒻᒪ “ᐊᒥᓱᐊᓗᖕᓂ, ᐃᓄᑦᑎᐊᕙᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂ ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᐳᖅ,” ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐅᓐᓄᖓᓂ ᐃᓗᕕᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂ ᓯᑭᓐᓂᓚᐅᖅᐳᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᕗᔭᐃᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᖑᓂᐊᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓐᓂᒐᓛᓚᐅᖅᐳᖅ. ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᐅᑕᖅ ᓇᐃᑲᒃ ᕼᐊᑯᖓᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᓯᓚᒥᒃ.

“ᓄᑖᒥ ᖃᓐᓂᒐᓛᖕᓂᐅᔪᒥ … ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖓ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓂᖓᓂ ᐃᓄᑐᖃᕐᒥ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᕆᕙᖓ ᓴᐃᓕᓂᖃᕐᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᐳᑦ,” ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐃᐊᓚᐅᑉ ᐅᐃᖓ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑳᓚᐅᖅᐳᖅ, ᒨᓯᓯ, ᐊᒻᒪ ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ 14–ᖑᔪᓂ ᕿᑐᕐᙵᒥᓂᑦ.

ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᖃᕐᓂᖓᓂ ᓯᓚᒥ ᓱᕐᕋᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓚᖅ ᐃᓄᑐᖃᙳᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᒍᕉᔅ ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᖅᐸᖓ. ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᑕᑯᕙᓚᐅᖅᐳᑦ ᐱᓱᒃᖢᓂ ᐊᖅᑯᑎᐅᑉ ᓴᓂᕌᓂ, ᐊᔭᐅᑉᐱᐊᖓ ᐊᑐᖅᖢᓂᐅᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᖅᑲᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᑭᖁᔭᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᒧᑦ. ᐋᒃᑳᒐᔪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᓱᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕈᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᓯᓚ, ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᒨᕐᓯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᖓ ᐲᑕ, ᐃᐊᓚᐅᑉ ᐃᕐᓂᖓ, ᓄᓇᓕᐊᕈᔾᔨᕙᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒥᐊᖅᑐᕈᔾᔭᐅᓪᓗᓂ, ᑕᐃᑯᖓᓗᒃᑖᖅ 2018–ᒧᑦ, ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᖃᖅᖢᓂ Ellis ᑰᖓᓄᑦ.

“ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᒃᐸᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ. ᐅᓂᒃᑳᑦᑎᐊᕙᐅᓚᐅᖅᑐᑦ,” ᒨᕐᓯ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᒍᕉᔅ ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᕗᖅ ᐃᐊᓚᒥ ᑐᙵᓇᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐃᓅᓂᖓᓂ.

“ᖁᕕᐊᓱᐃᓐᓇᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓂ ᑕᑯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᖓᔮᖏᓐᓇᖅᐸᓚᐅᖅᐳᖅ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᖃᔅᓯᐊᕐᔪᖕᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ, ᒍᕉᔅ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᒃᑯᖏᓐᓄᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᓂᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᐊᓚ ᐳᓛᖅᑐᖅ. ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓘᑎᕋᓛᒥᓂᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ “ᐊᔾᔨᓕᐅᖃᑎᖃᖅᖢᓂ” ᐃᐊᓚᒥ. ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᓱᓕ ᒍᕉᔅᒥ ᖁᖓᑎᑦᑎᕙᒃᐳᖅ ᐃᖅᑲᐃᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ.

“ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᒻᒪᕆᖕᒥ, ᐃᒡᓚᕐᔪᐊᕐᓂᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑕᑯᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᓕᐊᖑᔪᒥ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᕙᓐᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᐅᕙᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᑕᐃᒪᐃᒃᑳᖓᑦᑕ ᐃᓄᑐᖃᑦᑎᓐᓂ ᐃᓅᓯᓕᒫᖓᓐᓂ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᓐᓂ – ᖃᓄᖅ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᔪᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑭᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓂᖓᓂ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᓱᓕ ᓯᕗᓪᓕᕗᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᕿᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᒥ.

“ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂ ᓇᒡᓕᒋᔭᐅᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ,” ᒍᕉᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ. “ᖃᐅᔨᒪᕗᒍᑦ ᕿᒪᐃᓂᖏᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᕿᒪᐃᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᐅᔪᒥ ᐅᐱᒌᓐᓇᐅᔭᖅᑕᑦᑎᓐᓂ ᐃᓅᓪᓗᑕ.”