ᖃᑉᑎᕆᔩᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᐅᑉᓗᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᑭᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᐃᔪᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᑐᐱᕆ 22-ᒥ 26-ᒧᑦ.
ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᒪᑯᓯ ᕙᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒥᒎᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᓖᑦ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓗᒃᑖᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑦᑎᑉᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᑉᑎᕆᔨᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᐊᓐᑎᐅᕆᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨ ᒋᐅᕆ ᔨᐅᕆᑦᒧᑦ, ᐊᕙᑎᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔨᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᑭᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ.

Brian Ukuqtunnuak prepares to strike the flare used to start a training fire as course instructor Gary Jarrett, left, and Rankin firefighter Kyle Lowe look on during fire-investigation training in Rankin Inlet on Oct. 25, 2018.
Darrell Greer/NNSL photo

ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᑭᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ, ᓯᖅᑯᖅᑐᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᒃᑰᕈᑏᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᑭᒋᐊᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ, ᖃᓄᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᙵ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ.
ᕙᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᒡᒎᖅ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᑦᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ ᓄᓇᕗᒥ.
ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᖕᒥᓂᒎᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᔪᐊᔾᔨ ᐊᒃᓴᒡᔪᐊᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑑᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᙶᖅᖢᑎᒃ.
“ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑭᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓯᐊᒻᒪᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᓱᓇᕈᓘᔭᐃᑦ ᐃᑭᓐᓂᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᐃᔪᓐᓇᖅᓯᖁᑉᓗᑕ ᐃᑭᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖁᑉᓗᑕ ᓱᓇᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕙᐃᔭᑦ.
“ᐃᑭᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓱᓇᒧᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ … ᐃᑭᓴᕋᐃᑦᑑᖕᒪᖔᑦ ᐃᑭᑦᔪᑕᐅᔪᖅ, ᐱᔮᕆᓂᒃᑰᓯᒪᑎᒻᒪᖔᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒻᒪᖄ ᐃᖕᒥᓂᒥᐊᖅ.
“ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᓲᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᓱᓇᒧᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑯᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ.
“ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑭᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ.”
ᕙᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒎᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᑳᓂ.
ᐊᕐᕕᓂᓕᐅᓚᐅᖅᑐᒡᒎᖅ ᐆᒃᑑᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
“ᖃᑉᑎᕆᔨᕗᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᑕᕐᓂᒃ ᓯᕐᓗᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑉᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᙳᐊᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ.
“ᖃᑉᑎᕆᓂᖃᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᑕᙳᐊᓂᒃ, ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓴᓚᐅᓱᒡᕕᖃᖅᑐᙳᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᙳᐊᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᒥ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ.
ᕙᐃᔭᑦ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐊᑐᓂᒎᖅ ᐆᒃᑑᑕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅᑲᔭᑦ ᖃᑉᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑭᑦᑐᕕᓂᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.
ᒪᐃᑯ ᓚᑑᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᖃᑉᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅᑖᕆᓚᐅᖅᑕᖓ ᒪᐃᖑᓚᐅᖅᑐᒥ.
ᓚᑑᒃ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᒎᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒡᒎᖅ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᑦ.
“ᓴᓇᔨᒃᑲ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᓇᐅᒃᑯᓗᒃᑕᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐳᑭᖅᑕᓖᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦᑕᐅᖅ ᐃᑭᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ. “ᖃᑉᑎᕆᔨᕗᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒃ.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *