ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕈᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᓄᑦ ᓇᐅᔮᓕᐊᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑑᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᓵᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᒋᔭᖓᓂᒃ.

ᐃᓐᓇᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᐋᓂ ᐱᑦᑕᐅᓛᓯ, ᓴᐅᒥᖅᖠᕐᒦᑦᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖓᒍᑦ ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᔮᓂ ᐄᓴᓗᒃ, ᑕᓕᖅᐱᐊᓃᑦᑐᖅ, ᐃᖃᓗᒃᑐᖅᑑᒃ ᑐᒃᑐᑐᖅᖢᑎᒡᓗ ᓂᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᐅᔮᓂ ᒪᐃ 3-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓃᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᓇᐅᔮᓃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐃᕆᓕ 30ᒥ ᒪᐃ 10-ᒧᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᔪᓕᐊ ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᕿᒃᓵᒃᑐᒡᒎᖅ, ᓂᙵᐅᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒃᓴᓪᓚᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᐅᔮᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᑐᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᖅᑲᑎᖓᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᖕᒥᓃᕋᓱᒃᑐᑦ ᑕᐃᒪᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᖅᑭᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒻ ᒦᓴᓐ, ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᓅᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖁᔭᐅᑉᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑑᒑᓕᖕᒥ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᔮᓂ ᐄᓴᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓂ ᐲᑦᑕᓘᓯ ᓇᐅᔮᓕᐊᓚᐅᖅᑐᒡᒎᖅ ᐊᐃᕆᓕ 30-ᒥ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᑐᖃᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.

ᐲᑦᑕᓘᓯ ᐃᓐᓇᑐᖃᐅᑉᓗᓂ 30 ᐅᑭᐅᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᑦ ᐱᓕᕆᔭᖅᑐᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᒥᐊᖅᑐᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ Students on Ice-ᑯᑎᒍᑦ.

ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓯᒪᔪᖅᑕᐅᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᒍᑦ ᑭᐱᓯᓯᒪᔪᒃᑯᑦ, ᒥᖅᓱᖅᑎᓪᓚᕆᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ.

“ᐋᓂ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᖅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒋᔭᑉᑎᓐᓂᒃ, ᔨᓂᕗ ᑲᑦᔪᖕᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᑉᑎᓐᓂᒃ, ᑲᓕᓐᑕ ᑯᕋᕗᑦᒥᒃ – ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᖅᑎᓯᒪᓕᖅᖢᓂᒋᑦ ᕿᒪᓚᐅᖅᑕᖏᑦ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᒃᕘᓴᓐ.

“ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᑯᒐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ Students on Ice-ᑰᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑉᑳᖅᑐᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᑰᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ.

“ᖁᔭᓕᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᑎᑦᑎᑉᓗᓂ ᓴᙱᔫᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.”

ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓴᓗᒎᖅ, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᐅᑕᕕᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖅᑐᐊᓘᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑉᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᙳᐊᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᖢᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᒥᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ.

ᐅᖃᖅᖢᓂ ᐃᓴᓗᒎᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒦᖃᑕᐅᔪᖅ – Indian Horse-ᒥ, Two Lovers and a Bear-ᒥᓗ – ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᓵᖑᓯᒪᔪᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᒦᖃᑕᐅᓚᐅᖅᖢᓂ The Terror-ᒥ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *