ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑕᖅᑭᖅ ᓄᑖᒥ ᐊᕐᕌᒍᖑᓕᖅᑐᒥ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᓄᖑᑉᐳᖅ ᓲᕐᓗ ᓱᒃᑲᑦᑐᖅ ᐊᓄᕆ, ᓱᑲᑦᑑᓪᓗᓂ ᐊᓄᕆᕐᔪᐊᖅᖢᓂᓗ, ᐊᒻᒪ ᑐᖏᓕᐊᓂ, ᑕᐃᒪᓗ, ᐱᐊᓂᓕᐊᓂᒋᓪᓗᓂ. ᓄᖅᑲᕈᒪᓐᓇᖅᐳᖅ ᕿᒥᕐᕈᓗᓂ ᐊᕙᓗᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒪ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓗᖓ.

ᖃᐅᔨᒪᕗᒍᑦ ᐳᐃᒍᖃᑦᑕᕋᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᓂᕆᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓂᒃ: ᓇᒡᓕᒋᔭᒃᑲ ᖃᐅᔨᒪᑎᓐᓂᐊᖅᐸᒃᑲ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᒪᖔᑦᑕ, ᑕᑯᔭᖅᑐᖅᓂᕐᓴᐅᕙᒡᓗᒋᓪᓗ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒋᓂᖅᓴᐅᓗᒋᓪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓕᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᓂᕆᔭᐃᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᓕᖅᐱᑕ ᑕᐃᒪ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ, ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᓂᒃ ᑲᑎᖃᑎᖃᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᒥᒃ. ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᓪᓗᖓ ᐊᖓᔪᖄᕋ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᖢᓂ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᓕᕐᒥᒐᒪ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᖏᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖅᐳᖓ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐳᐃᒍᕐᓂᖅᓗᖓ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᒋᐊᖃᖅᖢᑕ, ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᓗᒋᓪᓗ. ᐳᐃᒍᓚᐅᖅᐸᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᕙᒃᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᓗᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᖃᑎᒋᒋᐊᖃᖅᑕᕗᑦ ᑲᑎᖃᑎᒋᒋᐊᖃᖅᐸᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖅᐳᓪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᑕᕿᓪᓗᑎᒃ ᑏᑐᕆᐊᖅᑐᖁᔨᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᓗᓚᐅᕐᒪᑕ, ᑕᐃᒪ ᐅᐸᒋᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᓯᑕᒻᒥᕐᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᔭᐅᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᖢᑕ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᖢᑕ, ᐃᓄᑦᓯᐊᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᖢᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑕ ᖁᖓᑦᖢᑕ; ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᓱᒋᓇᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᓄᑕᕋᕗᑦ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᓗᐊᖃᑦᑕᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓄᑕᕋᓛᒥᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑕ ᐱᓱᒋᐅᖅᖢᑕ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᐸᒃᐳᒍᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᒋᐅᖅᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᖏᓗᐊᖏᑦᑑᒐᓗᐊᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ: ᓄᑕᕐᒥᖕᓂ ᐊᓂᓛᕐᒥᖕᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑕᓯᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᖓᐅᓕᕌᖓᑕ, ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᓯᑭᑑᓂᒡᓗ ᕼᐊᑦᑕᓂᒡᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᖏᓐᓂᖅᐸᑕ ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᓐᓂᖅᐸᑕᓗ, ᖃᓄᐃᒐᔭᖅᐸᑦ? ᐃᕆᐊᓛᕐᕕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓵᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐱᒋᐊᖃᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᐱᒐᔭᖅᐳᑦ. ᐃᒻᒪᖄ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑕ ᓱᖕᒪᑦ ᐱᓚᐅᖏᓐᖏᓐᓄᑦ ᐳᐃᒍᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ.

ᐊᖓᔪᖄᖑᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑭᕐᓗ ᐊᖓᔪᖄᒃ, ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᓯᐊᕐᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖃᓚᐅᕋᓗᐊᕐᒪᑕ ᐃᒻᒪᖄ. ᐊᒻᒪ ᑐᐸᒡᕕᒃᓴᖅ ᓈᒻᒪᒃᓯᑎᓪᓗᒍ ᑐᐸᓚᐅᖏᓐᓇᑦᑕ ᐃᒻᒪᖄ ᐱᒑᓗᐊᕐᓂᑯᒧᑦ. ᒪᑭᑦᑕᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᖅᑲᓕᕐᓂᕋᔭᕋᕕᑦ ᓯᕗᓂᐊᓂ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓐᓄᕌᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑎᑐᐃᓐᓇᒐᒃᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐱᒐᔭᓚᐅᕐᒪᑕ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᒪᓐᓇᕈᑕᐅᕗᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕋᔭᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᐅᑐᒃᑕᕋᓕ, ᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑕ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᑕᐅᖁᔨᒍᑎᑦ ᐊᖓᔪᖄᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᒍᓯᕗᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕈᑎᒋᓯᒪᕙᕗᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓄᑕᕋᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒋᒍᒪᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓯ ᑐᐊᕕᓗᐊᖏᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒋᐊᖃᖅᐸᑎᑦ ᓄᑕᖃᑦ ᐊᒃᓱᕈᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ.

ᐱᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᖅᑕᐃᓕᓗᓯ, ᓵᑕᐅᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᒍᑎᒋᒋᐊᖃᕋᖕᓂ ᑕᒪᓐᓇ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᓚᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᓇᒧᖓᐅᓂᐊᓕᕌᖓᑦᓯ ᐳᓛᕐᓂᐊᓕᕌᖓᑦᓯᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᔪᖏᓕᑦᓯᐊᕐᓂᖅᓴᐅᕙᓪᓕᐊᓐᓇᐅᖕᒪᑦ ᐱᒍᒪᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ ᐃᓚᐅᒍᒪᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *