ᐊᒥᓱᐃᖅᑕᖅᖢᖓ ᑐᓴᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᒪᓐᓇ “ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ” ᐃᓱᒪᖃᑦᑕᖅᖢᖓᓗ ᓱᖕᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖓᑕ? ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑑᔮᖅᖢᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᒪᓕᒐᒃᓴᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᖏᓕᖓ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ: “ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐱᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᑐᐃᖔᑦᓯᐊᕐᓗᓂ, ᑐᓐᖓᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓗᓂ.” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓗᐊᕐᓗᑕ.

ᐃᓅᓯᕗᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ‘ᓄᑕᕋᑯᓗᐃᑦ’ ᐃᓚᒋᔭᐅᕙᒃᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑑᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓱᒪᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖏᑦᖢᑎᒡᓗ ᓱᓕ, ᑐᑭᓯᐅᒪᖏᒻᒪᑕ ᐃᖢᐃᓪᓕᐅᕈᑎᒋᒐᓗᐊᕈᑦᑎᒍ ᖃᐅᔨᒪᖏᒻᒪᑕ.

ᑕᐃᒪᓘᓐᓃᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒻᒪᑕ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓵᑦᓯᒍᒪᒃᑲᐅᓪᓗᑕ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᕙᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᒐᓗᐊᖅᖢᑕ?
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᒪᓕᒃᓴᓴᕋᐃᒻᒪᑕ ᓱᒃᑲᓕᓴᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᑦ ᐱᒍᒪᖏᑦᑐᑦ ᐱᒍᒪᔪᓪᓗ ᐊᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ. ᑕᐃᒪ ᐃᖕᒥᓄᐃᓐᓇᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᑦᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᒡᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᔭᐅᓯᒪᖏᒃᑯᑦᑕ, ᓴᓐᖏᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑎᓇᓱᐊᖅᐳᒍᑦ ᐱᑦᓯᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐱᑦᓯᐊᖏᑦᑐᐊᓘᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓐᖑᐊᖅᐳᒍᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᒃᑯᐊᖅᑐᐃᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐊᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᓗᐊᖅᖢᑕ.

ᒪᑐᐃᖔᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᑕ ᑐᓐᖓᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓗᑕᓗ, ᓄᖅᑲᓚᐅᑲᒡᓗᑕ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᓚᐅᕐᓗᑕ ᐅᖃᕆᐊᓕᑕᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᒍᒪᔭᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᖏᖔᕐᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᕗᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ.

ᑕᐃᒪ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᓂᐊᕈᕕᑦ ᓱᖁᑕᐅᖏᑦᑐᖅ, ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓂᐊᖂᔭᖅ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖅ ᐊᑕᐅᓯᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐸᑦ, ᐊᓯᖕᓄᑦ ᖁᖓᓪᓗᑎᑦ ᑐᓂᓂᐊᖅᐸᐃᑦ, ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᓪᓗ ᓯᓚᑖᓂ ᓂᐅᕕᐊᓕᒻᒪᕆᐅᓗᓂ ᐅᑕᕿᒃᐸᑦ ᐊᖏᕐᕋᐅᑎᒍᒪᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᒃᑲ ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑐᑯᓘᔮᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒐᔪᒃᖢᑎᒡᓗ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᒥᒃᑐᖃᖅᐳᖅ ᑎᒥᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐃᑲᔪᖅᑕᕐᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᖅᑰᔨᓕᖅᐳᒍᑦ ᐅᓪᓗᒥ, ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒐᔪᖏᑉᐸᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᐸᐃᑦ. ᐱᓕᕆᔨᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑕᐅᑐᖏᒻᒪᑕ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐸᐸᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᖏᑦᖢᑎᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᖅᓴᖅᑐᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖃᖏᑦᑐᑦ, ᑳᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᒪᔪᓪᓗ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᐅᒐᓗᐊᖅ ᐃᑲᔪᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒃᐱᒋᓂᐊᖅᐳᖅ ᑐᓐᖓᓱᖕᓂᕐᒥᒃ, ᒪᑐᐃᖔᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒡᓗ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *