ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᑎᑦᓯᓪᓗᓂ ᑲᒪᓂᖅ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᕙ ᖃᓄᕐᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᕙ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓄᑦ?

ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᑖᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖏᑉᐳᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓱᕈᓯᑦ ᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐅᖃᓕᒪᐅᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒍ ᐱᔭᕆᐊᑐᒐᔭᖅᐳᖅ. ᑭᓯᐊᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓗᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᓕᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒍ. ᑕᐃᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒋᐊᓕᖅᑕ…

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᐸᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᒃᓯᒪᕗᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐃᑲᔪᖅᖢᒋᑦ ᐳᓚᕋᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ, ᓂᕿᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐱᖃᑎᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐃᓄᑑᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᑦᑎᒍ ᓱᕙᓕᑭᐊᖑᓇᔭᕐᓗᓂ.

ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑐᖃᖅ ᐃᓅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖅᓴᐅᓂᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᒧᑦ ᓄᓇᖃᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓕᓯᒪᓕᖅᐳᒍᑦ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᓕᖅᐳᒍᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᐳᑦ. ᓄᓇᒋᖏᑕᒥᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓂ ᑲᓇᑕᒥ. ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᐃᖢᐊᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓂᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᓕᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᒪᓕᒃᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᓄᑕᕋᒥᓄᑦ ᑕᐃᒪᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓗᒋᑦ, ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑕ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓃᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑕᓗ ᐋᖅᑭᒃᐸᓪᓕᐊᓕᓗᑕᓗ ᐃᖕᒥᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᕆᖃᐅᒐᒃᑭᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᓯᔾᔨᖃᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓕᖁᓯᕆᔭᐅᓂᑯᑦ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᑎᒍᑦ, ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ/ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ. ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒃᐸᑕ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐅᐱᑦᖢᑎᒡᓗ, ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ, ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᑦᓯᐊᖅᖢᑎᒡᓗ, ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑲᐅᑎᒋᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕗᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ. ᐃᑲᔪᕈᒪᕗᒍᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕈᒪ ᓱᓇᒥᒃ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖓ? ᖃᖓ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᕐᓂᐊᖅᐱᒋᑦ? ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖓ?

ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᓗᐊᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ, ᐃᑲᔪᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᑕ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᖓ ᐃᓚᐃᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᓇᑭᖔᖅᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐅᒃᐱᕆᓕᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖏᓐᓇᒃᑭᑦ ᓱᓕ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᖢᓂᓗ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓃᕐᕕᒋᒋᐊᒃᓴᖅ. ᑕᐃᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᒋᐊᖃᓕᖅᐱᑎᒍ?

ᑐᓴᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᖓᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᕗᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖏᒻᒪᑕ ᐃᓅᒍᑎᒋᒋᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ, ᓂᕿᖃᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐃᒡᓗᖃᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᓐᓄᕌᖃᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒡᓗ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᖏᑉᐸᑕ, ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑎᒐᔭᖏᑉᐳᒍᑦ, ᐱᑕᖃᖏᓪᓗᓂᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ, ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᓪᓗ, ᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᐊᓂᒍᓐᓇᖏᑦᑐᓪᓗ ᐃᒡᓗᒥᖕᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖏᑉᐳᑦ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ; ᐅᐱᒋᖃᑦᑕᐅᑎᓪᓗᑎᒃ, ᐱᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ; ᐱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᒪᑐᐃᖔᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ; ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑎᓂᖅ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᕐᓗ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ; ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᖅ ᐃᓚᔮᕇᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓂᒡᓗ; ᐊᖏᖃᑎᒌᑦᓯᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ; ᐊᔪᖏᓴᕐᓂᖅ ᐆᒃᑐᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ; ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᓂ; ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᐅᐱᒋᔭᖃᕐᓂᓗ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒡᓗ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓂᒡᓗ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᑎᖓᕗᑦ ᐃᕙᓗᑎᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ 8−ᓂ ᒪᓕᒐᒃᓴᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᑕᒡᕙᓂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *