ᒍᕇᑦ 9-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑦᓯᑉᓗᑎᒃ. ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓵᓗᒪᓐ ᒪᓕᑭᒥᒃ ᒪᐃᔭᐅᓕᖅᖢᓂ ᓂᕈᐊᖑᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᑕᖅᑭᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓂᕈᐊᖑᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕ ᐊᒥᓲᓕᖅᑐᓂ. ᒍᕇᑦ 9-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᔨ ᓗᐃᑦ ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓱᒪᖃᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕈᒪᑉᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᕈᐊᖑᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.

ᒥᓚᓂ ᑲᐅᓇᒃ ᓂᕈᐊᖑᐊᖃᑕᐅᔪᖅ ᒍᕇᑦ 9 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᑑᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᓂᕈᐊᖑᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᒃ ᓇᐅᔮᓂ ᑎᓴᐱᕆ 8−ᒥ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᖏᖃᑎᖃᓚᐅᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᖢᓂ ᒪᐃᔭᖑᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᖃᐃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ (ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᑦ) ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᖏᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᒧᐊᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ 10ᒥᓂᑦᔅ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐅᑉᓗᒥ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᓪᓕᑭᑖᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᓚᐅᖅᐳᑦ, ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᐱᕆᓚᐅᕐᒪᑕ ᓂᕈᐊᖑᐊᕈᒪᑉᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒍᑕᐅᕗᕐᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᒪᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓂᕈᐊᖑᖃᑕᐅᓚᐅᕆᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒃᓴᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᖏᓐᓇᖁᓚᐅᕋᑉᑭᓪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ.”

ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᕐᕕᐅᑉᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᓚᐅᕆᑉᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐹᓪᓕᓚᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᕐᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᒪᐃᔭᖑᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓚᖃᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᑕ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᒪᕐᕉᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᑕᕋᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᖃᑕᐅᖕᒪᑎᒃ, ᐃᓐᖑᑕᖓᓪᓗ, ᐊᓯᖏᓪᓗ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᓇᓚᐅᖅᖢᓂ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ.

ᓂᕈᐊᖑᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᓂᒌᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ.”

ᕗᕋᐃᓐᓯᔅ ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᐱᖅᓱᓗᐊᓚᐅᖏᒻᒪᑕ ᐱᕕᒃᓴᖃᓗᐊᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ, ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᕈᑎᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕋᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᑭᐅᔭᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ.

ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᐱᖅᓱᑦᓯᐊᕈᒪᓚᐅᕋᑉᑎᒍ ᒪᓕᒍᑎᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᓪᓗ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓵᕐᔪᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᒍᓐᓇᓚᐅᖅᐸᕗᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᓕᕐᒪᑕ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ.

ᐊᐱᖁᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᒪᐃᔭᑦᓯᐊᕙᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ, ᖃᓄᕐᓗ ᐃᖢᐊᖅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᐅᔮᓂ (ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ), ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ ᒪᐃᔭᑦᓯᐊᕙᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ, ᐃᖢᐊᖅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓂᖏᓪᓗ ᐅᕿᒡᓕᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓂᖏᓪᓗ, ᓱᓇᓂᒡᓗ ᓂᕿᓂᒃ ᒪᒪᖅᓴᓛᖑᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓯᕗᓕᒃᑎᖑᕈᒫᕈᒪᑉᓗᑎᒃ ᓇᐅᔮᓂ, ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᓱᓚᐅᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕋᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ.”

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *