Skip to content

ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᑲᔪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕌᖓᑦᑕ, ᐃᓱᒪᕙᒃᐳᒍᑦ ᑎᒥᕗᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᖔᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᓪᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐳᐃᒍᕆᐊᖃᖏᑉᐳᒍᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᒥᓄᑦ ᐊᑕᔪᓂᑦ.

ᐅᑯᐊ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᖅ, ᐃᓱᒪᓂᖅ ᐅᒃᐱᕐᓂᕐᓗ.

ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᑕᒪᑦᑕ ᑐᑭᓯᐊᒐᑦᑕ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓱᓇᓗᒃᑖᕗᑦ ᐊᑕᖕᒪᑕ ᖃᓄᑭᐊᖅ. ᑲᑉᐱᐊᓱᓕᕈᑦᑕ, ᐃᓱᒪᑦᑎᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᓕᖅᐸᒃᐳᖅ. ᐃᓱᒫᓗᓕᕌᖓᑦᑕ, ᓴᓗᓕᖅᐸᒃᐳᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᐊᖏᓕᖅᖢᑕᓗ. ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᕐᓕᐊᕋᓱᒋᑦᓯᓕᕌᖓᑦᑕ, ᓂᐊᖁᖑᓕᖅᐸᒃᐳᒍᑦ. ᖃᐅᔨᒪᕗᓯ ᖃᓄᐃᓕᐅᕋᓱᐊᕐᒪᖔᕐᒪ.

ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᖃᓕᖃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᕐᓂᖅᐳᖅ ᐃᓱᒪᓂᖅᐳᓪᓗ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᐃᓱᒪᕗᑦ ᓴᓐᖏᔪᐊᓘᖕᒪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᖏᑦᑐᓂᒡᓗ. ᐋᓐᓂᐊᓕᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᖅᐸᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᕐᕕᐅᒍᑦᑕᓗ ᑎᒥᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᑲᐅᑎᒋᓕᖅᐸᒃᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᖢᑕᓗ.

ᐅᖃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᕋᔪᒃᐳᒍᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᓕᓪᓗᓂ, ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕋᔭᕋᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᓂᕐᓂᒃ. ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᒐᑦᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕆᐊᒃᓴᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑕᓗ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑕᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦᑕ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕈᑦᑕ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᔪᓐᓃᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖏᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᑲᓪᓚᒍᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᖁᖏᑦᖢᒋᓪᓗ ᑐᓴᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᕙᒃᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᒍᑕᐅᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᖕᓂᑦ ᑐᓴᖅᖢᒍ. ᑕᐃᒪ, ᐊᒻᒪᓗ, ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᑦᓯᐊᖅᑕᕐᓄᑦ.

ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓗᒥᐅᑕᖃᐃᓐᓇᕈᑦᑕ ᐊᑯᓂ, ᑎᒥᕗᑦ ᖃᓄᐃᔨᒃᑲᐃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᖃᕆᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᓂᖓᐅᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐅᒃᐱᕈᓱᖏᓐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒦᓐᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ. ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕈᑦᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒃᐸᑦ ᖃᓄᐃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᕋᕗᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ. ᖃᓄᐃᖏᑉᐳᖅ ᐅᖃᓪᓚᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᓂᓐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᑦᑎᓐᓄᓪᓗ ᐅᖃᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ. ᐅᖃᓪᓚᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᒍᓪᓗ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᒃᐸᑕᓗ ᓈᓚᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᖢᕐᕆᔮᓕᕐᓂᐊᕋᑦᑕ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᑭᖑᕚᑦᑎᓐᓂᖔᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ; ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᒃᐱᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᕐᓂᖅᐳᑦ ᓄᓇᒋᖏᑕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᖐᓐᓇᕐᓂᖅ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒃᐱᒋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐸᕗᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᒋᐊᖃᖅᖢᒋᓪᓗ ᐳᐃᒍᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖅᑐᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒡᓗ ᖃᓄᐃᓕᕆᐊᒃᓴᑦᑎᓐᓂᒃ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐱᒍᒪᔭᕐᓂᒃ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᑎᒥᒃᑯᑦ ᑕᕐᓂᒃᑯᓪᓗ.