Skip to content

ᐊᔪᙱᑦᑐᒍᑦ! ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᖅ

ᕕᕈᐊᕆ 24 ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᖃᓄᖓᓴᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐃᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒥ ᐅᕙᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ.ᐃᓄᐃᑦ ᑲᔪᖏᖅᓱᖅᑕᐅᕗᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᒥ ᕕᕈᐊᕆ 24−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᓐᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᒥ #Ajunngiitunga ᐊᒻᒪᓗ #PinkShirtDay, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓇᖏᖅᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ.
Pink Shirt Day 2019
ᐃᓄᒃᓱᒃ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓄᒃᓱᒃ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᕗᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂ 2019−ᒥ.

ᓄᓇᕗᑦ

ᕕᕈᐊᕆ 24 ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᖃᓄᖓᓴᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐃᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒥ ᐅᕙᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑲᔪᖏᖅᓱᖅᑕᐅᕗᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᒥ ᕕᕈᐊᕆ 24−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᓐᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᔪᒥ #Ajunngiitunga ᐊᒻᒪᓗ #PinkShirtDay, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᓇᖏᖅᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ.

“ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓄᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᒥ−ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᙱᑦᑐᒍᑦ! ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂ ᓱᖏᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᕝᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖓᓂ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑕᐃᕕᑦ ᔪᐊᓇᓯ.

ᐅᓪᓗᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᔭᐅᓲᖑᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᕗᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᔪᒥ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ ᕕᕈᐊᕆᒥ ᐊᕐᕌᓂ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓗᓂ ᕕᕈᐊᕆ 26, 2020−ᒥ.

ᐊᕐᕌᓂ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂ, ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᑎᔪᓄᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᖢᓂ, “ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥ, ᓇᖏᖅᓯᓂᖅ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓂᐅᔪᖅ ᓵᓚᒃᓴᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ.”

“ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥ, ᐅᖃᖅᐳᖅ ᔪᐊᓇᓯ, "ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᖅ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᕕᕈᐊᕆ 24−ᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᐅᔪᒥ ᓇᖏᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᐅᔪᒧᑦ.

“ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᒥ ᕕᕈᐊᕆ 24−ᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖓᓴᕐᓂᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ."